Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaisen yleis- ja harrasteilmailun turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus 2023

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui 4 onnettomuutta. Vuosi sujui onnettomuuksien määrällä mitattuna selvästi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa (9,0) paremmin. Valitettavasti yksi onnettomuuksista johti kuolemaan, kun näytöstaitolennolla ollut lentokone syöksyi maahan ja lentäjä menehtyi.
Vakavia vaaratilanteita tapahtui 13. Myös tämä määrä oli kymmenen vuoden keskiarvon (15,9) alapuolella. 

Kaikkien tason 2 mittarien (onnettomuuksien yleisimmät syytekijät) lukemat olivat viime vuonna aiempien vuosien keskiarvon alapuolella. 
Ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden (Ulkoinen linkki) määrä oli edellisvuotta suurempi, mutta sekin keskiarvon alapuolella. Positiivista oli ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden (Ulkoinen linkki) pieni määrä, sillä tämän tyyppisistä tapauksista mahdollisesti seuraavat onnettomuudet ovat usein seurauksiltaan vakavat. 

Suomalaisilla lentoasemilla yleis- ja harrasteilmailun (ml. lentotyö) operaatioiden määrä jatkoi laskuaan edellisvuosiin verrattuna. Määrä oli n. 15% vuotta 2022 pienempi ja 45% koronapandemiaa edeltävää vuotta 2019 pienempi. 
Suuri osa yleis- ja harrasteilmailusta tapahtuu valvomattomilla lentopaikoilla. Tästä toiminnasta saadaan tarkemmat tiedot keväällä 2024, kun vuosittainen lentotuntitilasto valmistuu. Alustavan arvion perusteella määrät eivät merkittävästi poikkeaisi edellisvuodesta. Lentotuntitiedot perustuvat ilma-alusten omistajien ilmoitusaktiivisuuteen, joten niissä on aktiivisuudesta riippuen jonkin verran virhemarginaalia. Vuoden 2022 ja sitä aiempien vuosien lentotuntitilastotiedot ovat saatavilla täältä (Ulkoinen linkki)

Huom. tässä katsauksessa ei käsitellä riippu- ja varjoliidon tai laskuvarjourheilun tilannetta. Niihin liittyvät tiedot löydät Suomen ilmailuliiton sivuilta.

Onnettomuudet 2023

Vuonna 2023 siis tapahtui 4 onnettomuutta, eli alle puolet vuosien 2013-2022 keskiarvosta (9,0). Onnettomuuksien lukumäärällä arvioituna vuosi sujuikin poikkeuksellisen hyvin, kuten sujui myös edellinen vuosi 2022. Valitettavasti viime vuonna kuten edellisenäkin vuonna onnettomuuksista menehtyi 1 henkilö. Vuosien 2022 ja 2023 kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tarkemmin alempana seuraavassa osiossa. 

Vuoden 2023 onnettomuuksista 2 tapahtui harrasteilmailussa ja 2 yleisilmailussa. 2 tapauksista kävi laskeutumisen aikana, ja laskeutuminen on tyypillisestikin ollut yleisin lennon vaihe jolloin onnettomuus tapahtuu.

Harrasteilmailun (ultrakevyet, purjelento) onnettomuuksien määrä (2) oli viime vuonna poikkeuksellisen pieni. Viimeisen kymmenen vuoden aikana onnettomuuksia on keskimäärin tapahtunut 5,8 vuodessa. Harrasteilmailun onnettomuuksissa kukaan ei viime vuonna kuollut. Onnettomuuksien määrässä on muutamana viime vuonna ollut selvä laskeva suuntaus.
 
Viime vuoden onnettomuuksista ensimmäisessä hinauslentokone-purjekone-yhdistelmä joutui lentoonlähdön jälkeen matalalla korkeudella alueelle nopeasti syntyneeseen syöksyvirtaukseen ja voimakkaaseen sadekuuroon Nummelassa. Hinausyhdistelmä ei pystynyt säilyttämään korkeutta ja hinauskone joutui irroittamaan hinattavan purjekoneen. Purjekone teki pakkolaskun metsään pian irroituksen jälkeen. Purjekone vaurioitui merkittävästi ja koneessa olleet lennonopettaja ja lento-oppilas loukkaantuivat.
Toisessa onnettomuudessa ultrakevyen lentokoneen koelennolla öljyn lämpötila lähti nopeaan nousuun. Lentäjä kääntyi takaisin kohti kenttää mutta moottori sammui ja lentäjä joutui tekemään pakkolaskun männikköön. Kone vaurioitui mutta vakavammilta henkilövahingoilta säästyttiin.

Yleisilmailussa onnettomuuksien määrä (2) jäi myös hieman vuosien 2013-2022 keskiarvon (3,2) alapuolelle. Yksi onnettomuuksista johti kuolemaan. Yleisilmailussa onnettomuuksia on viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin tapahtunut hieman vähemmän kuin harrasteilmailussa. Tilanne on pysynyt viime vuosina varsin vakaana, pl. vuosi 2020 jolloin nähtiin poikkeuksellisen paljon onnettomuuksia. 

Viime vuoden onnettomuuksista ensimmäisessä lentäjä menehtyi, siitä tarkemmin alempana. Toisessa yleisilmailulentokone ajautui ulos kiitotieltä, suistui kiitotien viereiseen ojaan ja vaurioitui merkittävästi. Myötävaikuttavina tekijöinä tapahtumaan olivat heikentyneet sääolosuhteet, joiden johdosta mahdollisesti lähestyminen tehtiin epävakaana ja kosketus kiitotiehen tapahtui epätasaisesti.

Kokonaisuutena yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana parempaan suuntaan erityisesti jos tilannetta arvioidaan kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrällä. Yhtenä käännekohtana oli vuoden 2014 laskuvarjohyppykoneen onnettomuus, jossa menehtyi 8 henkilöä. Onnettomuuden jälkeen käynnistettiin laajamittainen harrasteilmailun turvallisuuden kehitysprojekti (Ulkoinen linkki), jossa kehitettiin erilaisia työkaluja ja tukitoimintoja kehittämään esimerkiksi lentokerhojen turvallisuudenhallintaa ja ilmailijoiden asenteita entistä turvallisuushakuisempaan suuntaan.

Vaikka tilanne on aiempiin vuosiin verrattuna kokonaisuutena parantunut, niin on hyvä pitää mielessä, että saavutettuun turvallisuustasoon ei voi tuudittautua, vaan turvallisuus on tehtävä joka päivä uudestaan.
Yleis- ja harrasteilmailussa myös vakavan vaaratilanteen, onnettomuuden ja kuolemaan johtaneen onnettomuuden ero on usein hiuksenhieno.
Esimerkiksi vuosina 2019 & 2020 onnettomuuksia oli selvästi keskiarvoa enemmän kun taas vakavia vaaratilanteita oli vähemmän. Onnettomuuksista kuitenkin selvittiin ilman kuolonuhreja.
Vuosina 2021, 2022 ja 2023 taas onnettomuuksien määrä jäi selvästi keskiarvoa pienemmäksi ja vakavien vaaratilanteiden määrä suuremmaksi. Kuitenkin jokaisena vuonna yksi henkilö menehtyi onnettomuuksissa.

Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2023 lentotuntitiedot lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) kerätään kevään 2024 aikana. Vuonna 2022 ilmoitusaktiivisuus oli matalalla tasolla, minkä johdosta sen vuoden lentotuntitilastoissa on todennäköisesti merkittävää virhemarginaalia. Vuonna 2022 yleisilmailussa lennettiin tilastojen mukaan n. 33 000 lentotuntia ja harrasteilmailussa n. 12 000. Edellisenä vuonna kun ilmoitusaktiivisuus oli selvästi korkeampi, lukemat olivat 45 000 ja 22 000. 

Alustava arvio perustuu viime vuoden lukemiin sekä tietoihin operaatioista lentoasemilla. Sen perusteella yleis- ja harrasteilmailun lentotuntien määrä ei merkittävästi poikkeaisi vuodesta 2022. Arvioidut lukemat saattavat kuitenkin olla huomattavasti tilastoihin lopulta kirjattavista poikkeavat, riippuen ilmoitusaktiivisuudesta.
Tämän hetken arvioon perustuen v. 2023 yleisilmailussa tapahtui laskennallisesti n.6,3 ja harrasteilmailussa n.16,7 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2022 keskiarvo yleisilmailussa oli 8,9 onnettomuutta ja harrasteilmailussa 23,9 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin alustavasti arvioituna viime vuosi siis olisi sujunut keskiarvoa paremmin niin yleis- kuin harrasteilmailussa.

Menehtyneet Q3/2023

Vuonna 2023 ilmailuonnettomuuksissa menehtyi 1 henkilö. Yleisilmailukone oli heinäkuussa näytöstaitolennolla Selänpään lentopaikalla, kun se törmäsi maahan ja lentäjä menehtyi. OTKES aloitti tapauksesta tutkinnan L2023-02 (Ulkoinen linkki). Tapaus on alustavasti luokiteltu CFIT-tyyppiseksi, mutta syytekijää tarkennetaan kun OTKESin tutkinta valmistuu. 
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on vuosina 2013-2022 tapahtunut keskimäärin 1,3 vuodessa. 

Edellinen kuolemaan johtanut tapahtui tapahtui v. 2022 huhtikuussa Tikkakoskella. Tuosta onnettomuudesta tehty OTKESin tutkinta (Ulkoinen linkki) julkaistiin kesäkuussa 2023. Tikkakosken onnettomuudessa oli kyse todennäköisesti moottorin sammumisesta kaasuttimeen tai imuputkistoon kertyneen jään tai kondensoituneen polttoaineen takia. Talvilentokaudella jäätäminen onkin yksi tärkeimpiä huomioitavia seikkoja. Traficom päivitti äskettäin talvitoimintatiedotteet (Ulkoinen linkki)huomioimaan OTKESin tutkinnassa annetut suositukset. 

Yksittäisiä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia siis vuosittain tapahtuu, mutta tilanne on selvästi parantunut vuosista 2013-2014 jolloin molempina vuosina tapahtui 4 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 18 henkeä. Vuosina 2013-2022 ilmailuonnettomuuksissa kuoli keskimäärin 2,4 henkilöä vuodessa.

Vaikka tilanne on aiempiin vuosiin verrattuna kokonaisuutena selvästi parantunut, niin on syytä pitää mielessä, että turvallisuuden kehittyminen ei tapahdu automaattisesti, vaan se vaatii jatkuvaa työtä kaikilta osallisilta.

Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Listaus onnettomuuksista 2023 (ml. ulkomaiset Suomessa)

 1. Huhtikuu 2023: Purjekone-hinauskoneyhdistelmä joutui lentoonlähdön jälkeen matalalla korkeudella alueelle nopeasti syntyneeseen syöksyvirtaukseen ja voimakkaaseen sadekuuroon Nummelassa. Hinausyhdistelmä ei pystynyt säilyttämään korkeutta ja hinauskone joutui irroittamaan hinattavan purjekoneen. Purjekone teki pakkolaskun metsään pian irroituksen jälkeen. Purjekone vaurioitui merkittävästi ja koneessa olleet lennonopettaja ja lento-oppilas loukkaantuivat. 
 2. Heinäkuu 2023: Taitolentoa suorittanut yleisilmailulentokone syöksyi maahan ja lentäjä menehtyi. Tapauksen syytekijä päivitetään OTKESin tutkinnan valmistuttua. 
 3. Elokuu 2023: Yleisilmailulentokone ajautui ulos kiitotieltä, suistui kiitotien viereiseen ojaan ja vaurioitui merkittävästi. Myötävaikuttavina tekijöinä tapahtumaan olivat heikentyneet sääolosuhteet, joiden johdosta mahdollisesti lähestyminen tehtiin epävakaana ja kosketus kiitotiehen tapahtui epätasaisesti. 
 4. Syyskuu 2023: Ultrakevyen lentokoneen koelennolla öljyn lämpötila lähti nopeaan nousuun. Lentäjä kääntyi takaisin kohti kenttää mutta moottori sammui ja lentäjä joutui tekemään pakkolaskun männikköön. Kone vaurioitui mutta vakavammilta henkilövahingoilta säästyttiin. 

Vakavat vaaratilanteet

Vuonna 2023 vakavia vaaratilanteita suomalaisessa yleis- tai harrasteilmailussa tapahtui 13, eli vuosien 2013-2022 keskiarvoa (15,9) vähemmän. Tapauksista 9 kävi yleisilmailussa ja 3 harrasteilmailussa, ja lisäksi yhdessä oli osallisena sekä yleis- että harrasteilmailun ilma-alus. 

Harrasteilmailun (ultrakevyet, purjekoneet) vakavien vaaratilanteiden määrä (4) oli vuosien 2013-2022 keskiarvon (7,1) alapuolella. Tapaustyypit olivat varsin vaihtelevia, eikä selkeää yhdistävää tekijää ole nähtävissä. 

Yleisilmailussa vakavia vaaratilanteita taas tapahtui 9, eli määrä oli likimain vuosien 2013-2022 keskiarvon (9,7) tasalla. Useimmiten tilanteet tapahtuivat laskeutumisen yhteydessä ja johtivat kiitotieltä suistumiseen tai muuhun vaurioon. 
Myös ilmassa tapahtui läheltä piti-tilanteita. Varsinaisia teknisiä vikaantumisia ei tapauksissa juurikaan ollut, vaan useimmiten kyseessä oli lentäjän toiminnasta johtuva tilanne. 

Voit tutustua vakava vaaratilanne-tilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä (Ulkoinen linkki).

Listaus vakavista vaaratilanteista 2023 (ml. ulkomaiset Suomessa)

 1. Maaliskuu: Experimental-lentokoneen suksi vaurioitui osuessaan jäälle tehdyssä laskussa lumen alla olleeseen jäisen kohtaan. Tämän seurauksena kone kallistui eteenpäin ja vaurioitti potkuria mutta pahemmilta seurauksilta vältyttiin.
 2. Huhtikuu: Ultrakevyen lentokoneen jäälle tehdyn laskeutumisen laskukiidossa nokkapyörä ja päätelineet painuivat pehmenneeseen pintaan nousten uudestaan kantavalle pinnalle minkä jälkeen rullauksessa nokkapyörä taittui koneen alle ja pyörivän potkurin lavat osuivat jäähän. Tämän seurauksena potkuri vaurioitui. 
 3. Huhtikuu: Läheltä piti-tilanne yleisilmailulentokoneen ja ulkomaisen pienkoneen välillä ulkomailla Slovakiassa.
 4. Huhtikuu: Läheltä piti-tilanne yleisilmailukoulukoneen ja ulkomaisen ultrakevyen lentokoneen välillä laskukierroksessa ulkomailla.
 5. Kesäkuu: Yleisilmailukoulukone teki kovan laskun minkä jälkeen kone suistui ulos kiitotieltä. Vaurioilta kuitenkin vältyttiin.
 6. Kesäkuu: Koululennolla ollut helikopteri oli leijunnassa kiitotien alkupäässä samaan aikaan kun purjekone oli tulossa laskuun samalle kiitotielle. Helikopterin lentäjät eivät havainneet laskeutuvaa purjekonetta ja purjekoneen lentäjä havaitsi kopterin vasta hyvin lyhyellä loppuosalla. Törmäykseltä vältyttiin, kun purjekoneen lentäjä teki väistöliikkeen ulos kiitotieltä ja ohitti kopterin muutaman metrin etäisyydeltä. 
 7. Heinäkuu: Ultrakevyen lentokoneen matkalennon aikana sääolosuhteet heikkenivät ja lentäjä päätti vaihtaa määränpäätä suunnitellulle varakentällä. Nopeasti kävi ilmi, että sielläkin oli keli huono ja sääolosuhteet eivät mahdollistaneet laskua myöskään läheisimmälle lentoasemalle. Oripään kentällä sääolosuhteet olivat riittävän hyvät laskua varten. Kentälle saavuttaessa kävi ilmi, että kiitotie oli NOTAMoitu kiinni kenttäalueella olevan tapahtuman johdosta. Tuossa vaiheessa polttoainetta alkoi olla sen verran vähän, että lentäjä päätti tehdä laskun kiitotien viereen varjoliitimien hinausalueelle. Lasku onnistui muita vaarantamatta. 
 8. Heinäkuu: Purjekoneen korkeuden pudotus korkealta tehdyn lähestymisen aikana ei täysin onnistunut. Loppuvedossa kone jäi hieman "hyllylle" ja siitä seurasi kova lasku, minkä jälkeen kone ohjautui kiitotien vasempaan reunaan ja vaurioitui lievästi.
 9. Heinäkuu: Yleisilmailukoulukoneen puuskaisessa sivutuulessa tekemän laskeutumisen loppuvaiheessa tuulenpuuska nosti nokkaa äkillisesti koneen ollessa kallistuneena oikealle, jolloin kone sakkasi matalalta ja korkeusvakaajan oikea kärki osui kiitotiehen. 
 10. Syyskuu: Yleisilmailukoneen kertauskoululennon aikana tehdyn maaliinlaskun aikana lentäjä unohti laskea koneen sisäänvedettävät laskutelineet alas, ja lasku tapahtui telineet ylhäällä. Vauriot jäivät kohtuullisen pieniksi.
 11. Syyskuu: Yleisilmailukoneen polttoaine loppui lennon aikana, ja lentäjä teki onnistuneen pakkolaskun syyskorjatulle viljapellolle ilman suurempia vaurioita koneelle. Myötävaikuttavana tekijänä oli väärä tulkinta polttoaineen mittatikun yksiköistä (litrat tulkittu gallonoiksi). Tikussa oli eri yksiköt kuin kyseisen kerhon muissa koneissa.
 12. Lokakuu: Yleisilmailulentokone ajatui  mahdollisesti vasemman pyörän lukkiutumisen johdosta lentoonlähdön yhteydessä ulos kiitotieltä. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta kone vaurioitui.  
 13. Marraskuu: Yleisilmailulentokone ajautui laskussa vasemmalle ja osui kiitotien reunassa olleeseen jarruvaijerin käyttölaitteiden kohdalla olleeseen kohoumaan ja pyörähti siitä 90 astetta nurmikolle. Potkuriin tuli vaurioita ja kiitotien reunavalo hajosi.

Ladattavat liitetiedostot

Katsaus edellisen vuoden turvallisuustilanteeseen:

Aikaisempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät kootusti täältä