Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Helsinki-Vantaan lentomelutilanne

Traficomin vetämässä Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmässä seurataan vuosittain melutilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Melu

Melu määritellään häiritseväksi ja epätoivotuksi ääneksi, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen. Melun ylivoimaisesti suurin yksittäinen lähde on liikenne, erityisesti tieliikenne. Melua tuottavat myös mm. työkoneet, teollisuuslaitokset ja erilaiset tapahtumat.

Suomessa melualueilla, joilla päiväajan keskiäänitaso kello 7.00–22.00 ylittää 55 desibeliä, asuu yhteensä noin miljoona ihmistä. Jatkuvalla, riskirajat ylittävälle melulle altistumisella on yhteys lukuisiin negatiivisiin terveysvaikutuksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, immuniteettijärjestelmän heikentymiseen ja kognitiivisiin haittoihin. Meluntorjunnassa tärkeää on erityisesti unen laadun turvaaminen.

Helsinki-Vantaan lentoaseman Lden yli 55 dB -lentomelualueella asui vuonna 2019 yhteensä noin 24 000 ihmistä. COVID-pandemiasta johtuva lentoliikenteen vähentyminen vähensi melulle altistuvien ihmisten määrää, joka vuonna 2021 oli 2 100 ihmistä.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 598/2014 eli ns. melunhallinta-asetuksen toimeenpanosta vastaava viranomainen. Traficom seuraa vuosittain Helsinki-Vantaan lentoaseman melutilannetta ja eri tahojen tekemien melunhallintakeinojen vaikuttavuutta. Määrävälein virasto arvioi meluperusteisten toimintarajoitusten tarpeellisuutta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Traficomin vetämässä Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmässä seurataan vuosittain melutilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ryhmä julkaisee vuosittain yhteenvedon melutilanteesta ja varsinainen kokonaisvaltaisempi melutavoitteen seuranta tehdään viiden vuoden välein. 

Helsinki-Vantaan melukartta - melualueet ja arvioita tulevasta asutuksesta

Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan yhteistyöryhmässä seurataan vuosittain melutilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Melunhallintaryhmän toimintasuunnitelman mukaisesti kunnat ovat toimittaneet indikaattoritietoa Helsinki-Vantaan melualueelle ja sen tuntumaan suunnitellusta asuntorakentamisesta. Traficom on koostanut näiden indikaattoritietojen pohjalta karttatarkastelun.

Kartta kuvaa Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueelle tai sen välittömään tuntumaan eli ns. puskurivyöhykkeelle suunniteltua/kaavoitettua täydennysrakentamista (asuinrakennukset) ja suunniteltuja uusia asuinalueita. Huomioitavaa, että kartassa esitettyjen kaava-alueiden suunnitelmallinen aikajänne on useita vuosikymmeniä ja niiden toteutumiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Kuva on suuntaa antava. Tarkempia tietoja kuntien toimittamista indikaattoritiedoista löytyy yhteistyöryhmän vuosittaisista yhteenvedoista.

Kartta Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueelle ja nk. puskurivyöhykkeelle suunnitellusta tai kaavoitetusta täydennysrakentamisesta

Kartta. Lentomelualueelle ja puskurivyöhykkeelle sijoittuvat kaavahankkeet 2023.

Suuntaa antavassa kartassa voi tarkastella asuinrakentamisen kaavoitustilannetta ja -suunnitelmia nykyiselle melualueelle ja nk. puskurivyöhykkeelle.

Kartta Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueen väestömäärästä 2021

Väestöruutuaineisto 2021 melualueella ja ympäristössä