Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

I statistiken granskas nuläget i och utvecklingen av sjöfartens säkerhet. Uppgifterna uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Information om sjöfartens situationsbild

Situationsbilden består av Traficoms nationella databas över olyckor och tillbud inom sjöfarten. Den behövs för att kontrollera funktionaliteten hos säkerhetsledningssystem och för att identifiera risker och säkerhetstrender inom sjöfarten som underlag för myndighetsverksamheten, samt för utvecklingen av regleringen. I myndighetsarbetet möjliggör tillförlitlig information av hög kvalitet och användandet av den en övergång till en allt mer riskbaserad verksamhetsmodell, där myndighetens resurser allokeras utifrån riskbilden dit de största säkerhets- och miljöriskerna samt möjligheterna till inflytande finns.

För att förbättra säkerheten kommer informationens effektivitet att spela en ännu viktigare roll för att främja säkerheten i transportsystemet. Automatiseringen ökar i hela transportsystemet och det för med sig nya verktyg för säkerhetsarbetet. En ny utmaning i framtiden kommer att vara frågor relaterade till cybersäkerheten.

Säkerheten för sjöfarten förbättras också genom ett allt närmare samarbete med myndigheterna. Genom att kombinera olika myndigheters information och analyser av säkerheten för sjöfarten blir riskbedömningen mer omfattande och tillförlitlig än tidigare. Dessutom upplevs kontinuerlig interaktion med näringslivet och andra intressenter, till exempel läroanstalter och forskare, som ett viktigt sätt att främja säkerheten för sjöfarten.

Det lönar sig att identifiera hot eller verksamhetsmodeller och företeelser som orsakar hot i tid så att verksamheten kan ändras och olyckor därmed kan undvikas. Som hjälp för att identifiera hot används säkerhetsindikatorer, som är indelade i tre huvudklasser:

  • Situationen för sjöfartens säkerhet som beskriver den allmänna situationen för sjöfartens säkerhet på årsbasis
  • Säkerheten i Finlands havsområden som närmare granskar olyckor, avvikelser och förseelser i Finlands havsområden samt
  • Säkerheten för finländska fartyg som innehåller närmare information om olyckor och tillbud som har inträffat för finländska fartyg, uppdelat till exempel per olycks- och fartygsklass.

Situationsbilden för sjöfartens säkerhet

Antalet olyckor 2023 låg i medeltal kvar på samma nivå jämfört med tidigare år. Som helhet kan situationen för säkerheten inom den finländska sjöfarten anses vara stabil och bra.

Under 2023 fick Transport- och kommunikationsverket Traficom 41 anmälningar om olyckor inom handelssjöfarten. År 2022 emottogs 30 olycksanmälningar. Antalet inkluderar olyckor som drabbat finländska fartyg i Finlands vattenområden och utomlands samt olyckor som drabbat utländska fartyg i Finlands vattenområden. Under de senaste tio åren har antalet sjöolyckor varierat mellan 29 och 50. Även om olyckor inträffar har följderna av olyckorna varit lindriga. Olyckorna har inte orsakat betydande negativa konsekvenser för miljön och inga människoliv har förlorats eller allvarliga skador inträffat till följd av olyckorna. 

Under 2023 fick man kännedom om 34 olyckor som inträffat i Finlands vattenområden. År 2022 var antalet 25 olyckor. Av dem drabbade 25 olyckor finländska fartyg (2022, 22 olyckor). Antalet hamnbesök (28 084) har minskat något en aning jämfört med förra året..

Enligt de uppgifter vi fått råkade 7 finländska fartyg ut för olyckor utomlands. Spridningsintervallen de senaste fem åren har varit 3 till 7 olyckor.

Den årliga variationen i antalet sjöolyckor har varit stor, men antalet i sig berättar inte om utvecklingen av säkerhetsläget eftersom variationen är slumpmässig.

Enligt sjölagen är det sedan länge obligatoriskt att anmäla alla olyckor till myndigheten, men det fanns ingen liknande anmälningsskyldighet för tillbud före 2017.

I september 2017 gjordes en ändring i sjölagen som ålade fartygets befälhavare eller redare att inte bara omedelbart rapportera olyckor som inträffat vid användningen av fartyget, utan även tillbud. Med ett tillbud som inträffar på sjön avses en annan händelse, eller en serie händelser än en händelse som definieras som en olycka, som har inträffat vid direkt användning av fartyget och som orsakade fara, eller om man inte hade ingripit i situationen skulle ha orsakat fara, för fartyget, personerna ombord eller miljöns säkerhet. Eftersom rapporteringen av tillbud endast har varit obligatorisk under en mycket kort tid, utformas fördelarna som rapporteringen medför bättre inom den nära framtiden, när mer statistik och användarupplevelser samlas in.

Traficom tog emot 134 anmälningar om tillbud under åren 2017–2022. Siffran inkluderar tillbud som inträffat för finländska fartyg både i Finlands territorialvatten och utomlands, samt tillbud som inträffat för utländska fartyg i Finlands territorialvatten.

MÄTARE OCH UTVECKLING

Handelssjöfartens säkerhetsnivåDen nuvarande säkerhetssituationen för Finlands handelssjöfart är stabil och bra. Före utgången av 2023 rapporterades 41 (2022, 30) sjöolyckor till Transport- och kommunikationsverket. Även om olyckor inträffar har följderna av olyckorna varit lindriga.Inga allvarliga olyckor

Olyckor som drabbat finländska fartyg
2009-2020 Årlig spridningsintervall 22-41
2021=31
2022=27
2023=31
Q1=6 olyckor
Q2=10
Q3=8
Q4=8
Tillbud som inträffat för finländska fartyg2017-2020 Årlig spridningsintervall 11-27
2021=18
2022=10
2023=9
Q1=2 tillbud
Q2=3
Q3=1
Q4=3
Olyckor som inträffat i Finlands vattenområden2009-2020 Årlig spridningsintervall 17-44
2021=30
2022=25
2023=34
Q1=6 olyckor
Q2=10
Q3=7
Q4=11
Tillbud som inträffat i Finlands vattenområden2017-2020 Årlig spridningsintervall 11-23
2021=23
2022=15
2023=10
Q1=1 tillbud
Q2=4
Q3=2
Q4=3
Olyckor som drabbat finländska fartyg i Finlands vattenområden2009-2020 Årlig spridningsintervall 19-36
2021=24
2022=22
2023=25
Q1=2 olyckor
Q2=8
Q3=7
Q4=8
Tillbud som inträffat för finländska fartyg i Finlands vattenområden2017-2020 Årlig spridningsintervall 9-18
2021=18
2022=8
2023=7
Q1=1 tillbud
Q2=3
Q3=1
Q4=2
Antalet finländska fartyg som stoppades utomlands

2010-2020 Årlig spridningsintervall 0-8
2021=0
2022=1
2023=2

Under 2023 utfördes 114 hamnstatskontroller av finländska fartyg (92 st.) i Paris MoU:s medlemsstater. Totalt gavs 273 anmärkningar till finländska fartyg vid de utförda hamnstatskontrollerna. Under 2023 stoppades två finländska fartyg i Paris MoU: s område.

Q1=0 stopp
Q2=0
Q3=1
Q4=1