Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

I lägesbilden granskas säkerhet och utvecklingen av den inom finskt vattenområde. Uppgifterna uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Jämfört med tidigare år har antalet olyckor i medeltal varit på samma nivå i Finlands vattenområden. Under 2023 fick Traficom kännedom om 34 olyckor samt 10 tillbud som inträffat i Finlands vattenområden.

Under samma period råkade finländska fartyg ut för 25 olyckor i Finlands vattenområden. Motsvarande siffra år 2022 var 22. Andelen av olyckorna i Finlands territorialvatten som drabbade finländska fartyg var 61 procent år 2023 (88 procent år 2022). Jämfört med förra året har trafikmängderna till finska hamnar minskat något. 

Finländska fartyg råkade ut för 7 tillbud i Finlands vattenområden. Motsvarande siffra år 2022 var 8. Andelen av tillbuden i Finlands vattenområden som drabbade finländska fartyg var 58 procent år 2023 (53 procent år 2022).

Olyckor och tillbud som inträffat i Finlands vattenområden 2023

Granskat på en tioårig tidsserie inträffar cirka 25 till 41 olyckor per år i Finlands vattenområden. Den årliga variationen i antalet sjöolyckor har varit stor, men antalet i sig berättar inte om utvecklingen av säkerhetsläget eftersom variationen är slumpmässig.

Granskat på en femårig tidsserie har 10 till 23 tillbud i Finlands vattenområden rapporterats till Traficom per år. Den årliga variationen i antalet tillbud har hittills varit ganska liten, men antalet i sig berättar inte om utvecklingen av säkerhetsläget eftersom variationen är slumpmässig. Tidsserien är fortfarande förhållandevis kort och det är fortfarande svårt att göra sammanfattningar utgående från den. Uppfattningen om förändringen i tillbuds- och säkerhetskulturen är inte klar. Antalet rapporterade tillbud kan anses vara litet i förhållande till antalet olycksrapporter. Medvetenheten om betydelsen och användbarheten av att rapportera tillbud måste fortfarande ökas bland sjöfarande.

Olyckor efter olycksklass

Liksom tidigare år var grundstötningar och bottenkänningar den vanligaste typen av olycka. Det inträffade 15 grundstötningar och bottenkänningar, vilket var 44,1 procent av olyckorna som inträffade i Finlands vattenområden. Antalet har i stort sett varit samma från år till år.

Det inträffade 14 kollisioner och beröringar, det vill säga 41,1 procent, samt 3 bränder/explosioner, det vill säga 8,8 procent av olyckorna.

Tillbud, den mest sannolika följden

Vid ett tillbud överväger man den sannolika följden av situationen, det vill säga vad situationen skulle ha lett till om man inte ingripit i den. Det var jämn fördelning av de sannolika följderna av tillbud 2023, men de flesta anmälningarna handlade om kollision/beröring, vilket var 30 procent (3 st.) av alla fallen. Med annan följd avses en sådan situation, vars följd inte har kunnat definieras exakt i samband vid händelsen. Det fanns 1 sådan, vilket var 10 procent av alla rapporterade tillbud.

Olyckor efter fartygsklass 

Styckegodsfartyg råkade ut för flest olyckor. År 2023 råkade de ut för 6 olyckor, vilket motsvarar 17,6 procent av olyckorna. Andelen roro-passagerarfartyg i olyckor som inträffade i Finlands vattenområden var till antalet samma jämfört med 2022. Deras andel 2023 var 14,7 procent, medan den 2022 var 24 procent.

Tillbud efter fartygsklass

Styckegodsfartyg och passagerarfartyg råkade ut för flest tillbud i Finlands vattenområden, båda råkade ut för 2 tillbud.  Dessa utgjorde totalt 40 procent av fallen. Roro-lastfartyg råkade ut för flest tillbud (5 st.) i Finlands vattenområden förra året, vilket var 33,3 procent av fallen.

Hamnstatskontroller Finland

I Finland utfördes totalt 298 hamnstatskontroller av utländska fartyg under 2023. Vid dem kontrollerades 284 olika fartyg. Vid kontrollerna gavs 131 anmärkningar vid 69 kontroller.

Antalet kontrollerade fartyg i Finland har legat på en mycket likadan nivå de senaste åren, med undantag för 2020, då antalet kontrollerade fartyg var något färre jämfört med tidigare år.

Antalet stoppade fartyg i Finland har varit mycket litet de senaste åren. Resultaten av hamnstatskontrollerna som utfördes i Finland kan anses vara goda. Kontrollerna visar att utländska fartyg som besöker Finland uppfyller kraven i internationella konventioner väl.