Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

I lägesbilden granskas finska fartygs säkerhet och utvecklingen av den. Uppgifterna uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Finlands egentliga handelsflotta ökade under 2023

Finlands registrerade handelsflotta omfattade i slutet av 2023 totalt 1 259 fartyg. Dessa indelas i egentlig handelsflotta (maskinfartyg med en längd på minst 15 m), småfartyg (maskinfartyg med en längd på mindre än 15 m) samt pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Till den egentliga handelsflottan hörde 682 fartyg och till småfartygen 284 fartyg. Det fanns sammanlagt 293 pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri.

Olyckor som drabbat finländska fartyg

Under 2023 fick Traficom kännedom om 32 (2022, 27 st.) olyckor som drabbat finländska fartyg, varav 25 inträffade i Finlands vattenområden och 7 olyckor inträffade när fartyget var utomlands. Spridningsintervallet för olyckor som inträffat utomlands har varit 3 till 6 olyckor under de senaste fem åren.

 

Tillbud som inträffat för finländska fartyg

Under 2023 råkade finländska fartyg ut för 9 tillbud, varav 7 inträffade i Finlands vattenområden och två tillbud när fartyget var utomlands. Motsvarande siffror 2022 var 10 tillbud för finländska fartyg, varav 8 inträffade i Finlands vattenområden och 2 när fartyget var utomlands.

Om man granskar en tidsserie på fem år råkar finländska fartyg ut för cirka 9 till 27 tillbud per år. Den årliga variationen i antalet tillbud har hittills varit ganska liten, men antalet i sig berättar inte om utvecklingen av säkerhetsläget eftersom variationen är slumpmässig. Tidsserien är fortfarande förhållandevis kort och det är fortfarande svårt att göra sammanfattningar utgående från den.

Olyckor efter fartygsklass

Roro-passagerarfartyg stod för den största andelen av olyckorna som drabbade finländska fartyg 2023. De råkade ut för sex olyckor det senaste året, vilket var 18,8 procent av olyckorna. Fartygsklassen passagerarfartyg råkade ut för fem olyckor, vilket var 15,6 procent av olyckorna. Roro-lastfartyg, pråmar och övriga fartyg råkade vardera ut för fyra olyckor förra året.

Tillbud efter fartygsklass

Av finländska fartyg råkade roro-lastfartyg och passagerarfartyg ut för flest tillbud (4 st.), vilket var 44,4 procent av fallen.

Olyckor efter olycksklass 

På samma sätt som föregående år var 46,9 procent (15 st.) av de olyckor som drabbade finländska fartyg granskat efter olycksklass grundstötningar eller bottenkänningar. Andelen har varit lika stor under de senaste åren. Den näst vanligaste olyckstypen för finländska fartyg var kollision/beröring, 34,4 procent. Det inträffade 11 sådana olyckor.

Tillbud, den mest sannolika följden

Vid ett tillbud överväger man den sannolika följden av situationen, det vill säga vad situationen skulle ha lett till om man inte ingripit i den. Annan följd och förlust av kontroll var de vanligaste typerna av tillbud. Med annan följd avses en sådan situation, vars följd inte har kunnat definieras exakt i samband vid händelsen. Det förekom 2 sådana, vilket var 22,2 procent av tillbuden som finländska fartyg råkade ut för.

Hamnstatskontroller som utfördes av finländska fartyg 2023

Under år 2023 utfördes 114 hamnstatskontroller av finländska fartyg i Paris MoU:s medlemsstater. Vid dem kontrollerades 92 olika fartyg. Till de finländska fartygen gavs 262 anmärkningar, vilka gavs vid 58 kontroller. Under år 2023 stoppades två finskt fartyg i Paris MoU-området. Vid hamnstatskontroller har mellan ett och åtta finländska fartyg per år stoppats de senaste åren.

Jämfört med tidigare år har antalet kontroller och anmärkningar i genomsnitt förblivit på samma nivå.

Besiktningar av de finländska fartygen

Syftet med fartygsbesiktningen är att försäkra sig om att fartygets struktur, maskineri och utrustning överensstämmer med de bestämmelser och föreskrifter som gäller fartygets säkerhet. Besiktningen säkerställer också att fartyget följer de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats för att förebygga miljöföroreningar orsakade av fartyg. Dessutom säkerställer besiktningen att fartyget har det sjöarbetscertifikat som avses i sjöarbetskonventionen.

Vid eller på grundval av besiktningen ska man även: fastställa fartygets trafikområde; säkerställa att fartyget är korrekt bemannat och besättningens kvalifikationer; fastställa det maximala antalet passagerare som tillåts för ett passagerarfartyg, vilket inte får vara större än vad redaren eller fartygets befälhavaren begär; kontrollera att fartyget har giltiga certifikat och säkerhetsdokument samt andra erforderliga certifikat, dokument och författningar; avgöra om fartyget får användas i vintertrafik; kontrollera att bestämda däcks- och lastmärken har placerats på fartyget; samt se till att fartyget i övrigt är sjödugligt i alla avseenden.