Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Yritysten saavutettavuus

Tilannekuvassa esitetään yrityksille tehdyn saavutettavuuskyselyn keskeiset havainnot. Tietoa päivitetään, kun uusia kyselytuloksia on saatavilla. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Saavutettavuudella on suuri merkitys yrityksille. Lähes kaikki yritysten merkittävimmät sijaintitekijät ja alueelliset kilpailukykytekijät liittyvät tavalla tai toisella saavutettavuuteen . Yritysten saavutettavuus on monimutkainen ilmiö, jota on vaikea mitata eikä siihen ole yhtä yksittäistä mittaria. Esimerkiksi kuljetusaika ei ole yrityksille samanlainen saavutettavuuden mittari kuin matka-aika yksittäisille henkilöille, koska kyse on logistisista ketjuista, joihin vaikuttaa moni tekijä. 

Yritysten saavutettavuutta on selvitetty tekemällä kauppakamarien jäsenyrityksille saavutettavuutta koskeva kysely . Kyselyssä kartoitettiin, kuinka liikennejärjestelmä vaikuttaa yritysten saavutettavuuteen, kuten tavarakuljetuksiin, työvoiman saatavuuteen, asiakkaiden pääsyyn yrityksiin sekä yritysten välisiin yhteyksiin.   Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Yritysten saavutettavuutta havainnollistettiin tavaraliikenteen, henkilöliikenteen ja viestintäverkkojen näkökulmista. Tavaraliikenteellä tarkoitetaan tässä kuljetuksia yritykseen (esim. raaka-aineita) ja kuljetuksia yrityksestä (esim. tuotteita markkinoille). Henkilöliikenteellä käsittää yrityksen työntekijöiden yhteyksiä työpaikalle, asiakkaiden yhteyksiä yritykseen sekä yritysten välisiä yhteyksiä. Viestintäverkoilla tarkoitetaan yrityksen tietoliikenneyhteyksiä.

Tässä yhteydessä esitetään kyselyn keskeiset tulokset. Laajempi katsaus kyselyn tuloksiin on erillisessä muistiossa: "Tavaraliikenteen saavutettavuuskysely".

Tavaraliikenne

Liikennejärjestelmän osalta yritysten tavaraliikenteen saavutettavuuteen vaikuttavat liikenneverkkojen laajuus ja kunto sekä tavarankuljetuspalveluiden saatavuus ja hinta eli kuljetuskustannukset. Kyselyssä on pääsääntöisesti käytetty neliportaista asteikkoa (1 = huono, 2 = melko huono, 3 = melko hyvä, 4 = hyvä). Täten mitä korkeamman luvun yksittäinen tekijä saa, sitä tyytyväisimpiä yritykset siihen ovat.

Kyselyn mukaan yritykset pitivät tie- ja katuverkon sekä meriväylien laajuutta tavaraliikenteen näkökulmasta katsottuna hyvänä, yksityisteiden ja rataverkon melko hyvänä, mutta sisävesiväylästön laajuutta melko huonona. Väyläverkoston kunnon osalta yritykset pitivät meriväylien kuntoa hyvänä ja tie-, rata- ja sisävesiväyläverkkojen kuntoa melko hyvänä.

Kuljetuspalveluiden saatavuuden osalla yritykset arvioivat erityisesti tiekuljetusten saatavuuden olevan hyvä ja meri- ja rautatiekuljetusten melko hyvä. Sen sijaan sisävesikuljetusten saatavuutta pidettiin melko huonona. Kuljetuspalveluiden hintoihin yritykset ovat selvästi tyytymättömämpiä kuin kuljetuspalveluiden saatavuuteen. Meri-, tie- ja rautatiekuljetusten hintojen vaikutusta pidettiin melko hyvänä mutta sisävesikuljetusten hintoja melko huonona.

Kuviossa kaksi on esitetty yritysten näkemys tärkeimmästä tavarakuljetusten saavutettavuuden parantamiseen vaikuttavasta tekijästä.  Selkeästi tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä yritykset pitävät perusväylänpidon tehostamista (53 % vastaajista). Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä olivat kuljetuspalveluiden hintojen alentaminen (17 %) ja uudet väylähankkeet (16 %).  Kuljetusten saatavuuden, laadun tai turvallisuuden parantamista ei nähty yhtä tärkeäksi kun em. tekijöitä.

Alueelliset erot yritysten näkemyksessä tärkeimmistä saavutettavuutta parantavista tekijöistä ovat hyvin pienet. Kaikilla alueilla perusväylänpidon tehostaminen, kuljetuskustannusten alentaminen ja uudet väylähankkeet olivat tärkeimmät asiat. Ainoa poikkeus oli, että Pohjois-Suomessa kuljetuskustannusten alentaminen nähtiin selvästi tärkeämmäksi tekijäksi (24 %) kuin uudet väylähankkeet (11 %). Tätä selittänee osaltaan Pohjois-Suomen pitkät kuljetusmatkat.

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että yritysten tavaraliikenteen osalla saavutettavuus on ennen kaikkea infrastruktuurikysymys. Väyläverkon laajuuteen ja kuntoon ollaan jokseenkin tyytyväisiä, mutta erityisesti perusväylänpidon tehostaminen nähdään kaikkein keskeisimpänä tekijänä, jonka avulla voidaan parantaa tavaraliikenteen saavutettavuutta. Myös kuljetusten hinnalla on selkeä merkitys. Sen sijaan kuljetusten saatavuus ei näyttäydy ongelmana. Erityisesti tie- ja merikuljetusten saatavuus näyttäisi olevan hyvällä tasolla eli palvelujen tarjonta on riittävää.

Henkilöliikenne

Kyselyn mukaan yritykset pitivät tie- ja katuverkon sekä kävely- ja pyöräilyverkon laajuutta työvoiman saatavuuden näkökulmasta katsottuna hyvänä, rataverkon melko hyvä, mutta raideliikenneverkon (metro ja raitiotie) laajuutta melko huonona. Tämä on tietysti luonnollista, koska raideliikennettä on vain pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Vastaavasti katuverkon sekä kävely- ja pyöräilyverkon kuntoa pidettiin hyvänä, tie-, rata- ja raideliikenneverkkojen melko hyvänä.

Yritysten näkemys henkilöliikenteen liikennepalveluiden vaikutuksesta työvoiman saatavuuteen ovat suhteellisen huonot (kuvio 3). Ainoa tekijä, jonka arvo ylitti selvästi kahden, oli joukkoliikenteen hinta (2,45). Lähestulkoon kaikkia muita palvelutekijöitä pidettiin työvoiman saatavuuden kannalta melko huonoina. Täten yrityksen katsovat, että joukkoliikenteen palvelutaso (vuorotarjonta ja aikataulut) palvelevat yritysten työvoiman saatavuutta huonosti. Myös henkilöautoilun hintaa pidettiin melko huonona työvoiman saatavuuden kannalta.

Kuviossa neljä on esitetty yritysten näkemys tärkeimmistä liikennejärjestelmän tekijöistä, joilla voidaan parantaa yritysten työvoiman saatavuutta. Tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä yritykset pitävät perusväylänpidon tehostamista (26 % vastaajista) ja henkilöautoilun kustannusten alentamista (25 %). Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä olivat lentoyhteyksien määrän lisääminen (16 %)  ja joukkoliikennepalveluiden saatavuuden parantaminen (14 %).

Alueellisia eroja yritysten näkemyksissä tärkeimmistä työvoiman saavutettavuutta parantavista tekijöistä on jonkin verran. Pohjois-Suomessa tärkeimmäksi tekijäksi nousi henkilöautoliikenteen hinnan alentaminen (34 %) ennen perusväylänpidon tehostamista (26 %). Lisäksi Pohjois- ja Itä-Suomessa lentoyhteyksien parantaminen sai selvästi suuremman merkityksen kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Joukkoliikenteeseen liittyvät toimenpiteet koettiin kaikilla alueilla myös tärkeiksi (noin 20 % vastaajista).

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että yritysten työvoiman saatavuuteen vaikuttaa moni liikennejärjestelmän osatekijä.  Väyläverkon laajuuteen ja kuntoon ollaan tyytyväisiä. Yritysten työvoiman saatavuus ei ole niin korostetusti infrastruktuurikysymys kuin tavaraliikenne. Tästä huolimatta perusväylänpidon tehostaminen koetaan tärkeimmäksi saavutettavuutta parantavaksi asiaksi. Työvoiman saavutettavuuteen liittyy merkittävästi myös joukkoliikenteen palvelutaso. Yritykset ovat selvästi tyytymättömiä joukkoliikenteeseen ja kokevat, että joukkoliikenteen saatavuutta tulee myös parantaa.  

Viestintäverkot- ja palvelut

Käytännössä kaikki yritykset tarvitsevat nykyään tietoliikennepalveluita, vähintäänkin internetin ja matkapuhelinverkon muodossa. Viestintäverkkojen saatavuus ja toimivuus ovat tärkeitä yritysten toiminnalle ja saavutettavuudelle. 

Kyselyssä kartoitettiin yritysten näkemyksiä siitä, kuinka riittävä yrityksen käytössä oleva tietoliikenneyhteys on (kuvio 5). Noin 80 % yrityksistä katsoi, että heillä on käytössään hyvin tai täysin riittävät tietoliikenneyhteydet. Alueellisesti tarkasteltuna voidaan kuitenkin todeta, että Pohjois-Suomi eroaa muista alueista sikäli, että siellä yritysten käytössä olevia tietoliikenneyhteyksiä ei pidetä niin riittävinä kuin muilla alueilla.

Kuviossa kuusi on esitetty yritysten näkemys tärkeimmästä tietoliikenne-/nettiyhteyksiltä vaadittavalta ominaisuudelta. Tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä yritykset pitävät toimintavarmuutta (66 %). Sen jälkeen suurta latausnopeutta (16 %) ja suorituskykyistä mobiiliyhteyttä (10 %). Eri alueilla yritysten näkemykset ovat saman suuntaisia. Ainoa merkittävä ero on, että Pohjois-Suomessa yritykset painottavat selvästi suurta latausnopeutta enemmän kuin muilla alueilla.

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että tietoliikenneyhteyksien riittävyyden sekä tietoliikenneyhteyksien tärkeimmän ominaisuuden osalta yritysten näkemykset ovat hyvin yhteneväiset lukuun ottamatta Pohjois-Suomea, jossa yritysten tietoliikenneyhteyksien riittävyyttä ei pidetä aivan yhtä hyvänä kuin muualla Suomessa.