Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Vaihtotöiden turvallisuus

Tilannekuvassa seurataan vaihtotöiden turvallisuutta. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

tavallisesti junaliikennettä enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita, koska junaliikenteestä poiketen vaihtotöissä teknisten turvajärjestelmien merkitys on pieni ja liikennöinnin turvallisuuden varmistaminen on pääosin vaihtotyön tekijöiden varassa. Vaihtotyössä käytettävistä pienistä nopeuksista johtuen onnettomuuksien seuraukset ovat tyypillisesti junaliikenteen onnettomuuksia pienempiä. Suurten massojen ja vaarallisten aineiden mahdollisen mukanaolon takia vaihtotyössä voi kuitenkin tapahtua erittäin vakavia onnettomuuksia.

Vaihtotyöpoikkeamien kokonaismäärä oli vuonna 2022 hieman edellisvuotta suurempi (160 kpl vuonna 2022 vs. 142 kpl vuonna 2021). Pienoista kasvua oli sekä törmäysten että suistumisten vuosittaisessa lukumäärässä. VR-Yhtymä Oyj:n tilaston mukaan vuonna 2022 vaihtotöissä tapahtui 69 suistumista ja 48 törmäystä. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 50 ja 41 ja vuonna 2020 49 ja 32. (VR-Yhtymä Oyj:n tilasto ei kata kaikkea Suomessa tehtävää vaihtotyötä, mutta tällä hetkellä se on kattavin tilasto aiheesta). 

VR-Yhtymä Oyj:ssä on huomioitu vaihtotyöpoikkeamien lukumäärän kasvava trendi ja sen johdosta vuoden 2022 keväällä käynnistettiin vaihtotyöpoikkeamien analyysiprojekti. Kyseisessä projektissa käytiin läpi noin 140 vaihtotyöpoikkeamaa vuodelta 2021. Saatujen tulosten perusteella laadittiin suositustoimenpiteitä, joilla poikkeamia voitaisiin jatkossa estää tapahtumasta. Nämä suositustoimenpiteet koskivat mm. poikkeamatutkinnan laadun parantamista (sis. Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden luokittelun sekä juurisyyanalyysin kehittämistä) sekä systemaattisempaa työnopastusta.

Sekä Seis-opasteen ohituksia että vaarallisten aineiden (VAK) kuljetuksiin liittyviä poikkeamia tapahtui vuonna 2022 hieman edellisvuosia vähemmän. Vuonna 2022 raportoitiin 38 vaihtotöiden aikana tapahtunutta Seis-opasteen ohitusta ja viisi VAK-poikkeamaa (sis. VAK-vaunujen törmäykset, suistumiset ja vuodot). Vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat laskeneet vuoden 2020 jälkeen merkittävästi (lisätietoja kohdassa 'Vaihtotöiden turvallisuus '). 

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että vaihtotöissä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vuosittainen lukumäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Vaihtotöiden turvallisuutta on pyritty viime vuosina parantamaan mm. hyvää turvallisuuskulttuuria edistämällä sekä varmistamalla turvallisten työtapojen käyttö. Vaihtotöiden positiiviseen turvallisuuskehitykseen ovat vaikuttaneet mm. työohjeiden ja työtapojen kehittäminen sekä yksityisraiteiden kunnon parantuminen. Vuoden 2022 marraskuussa VR Transport käynnisti vaihtotyönopeuksien alentamiseen tähtäävän kokeilun, jossa rautatielogistiikan kuljettajien ajaman vaihtotyön nopeudeksi otettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 20 km/h entisen 35 km/h sijaan. Vaikka vaihtotöiden turvallisuutta on saatu jonkin verran kehitettyä viime vuosina, onnettomuuksia ja vaaratilanteiden sattuu edelleen runsaasti ja siten turvallisuuden parantamiseksi tehtävää työtä on tarvetta jatkaa. 

Vuonna 2022 vaihtotöissä tapahtui kaksi merkittäväksi onnettomuudeksi luokiteltua suistumista. Ensimmäinen tapahtui 12.1.2022 Vuosaaressa ja toinen 14.12.2022 Varkaudessa. Molemmista aiheutui yli 150 000 € edestä vaurioita.