Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa tarkastellaan turvallisuutta ja sen kehitystä Suomen aluevesillä. Tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Verrattuna aiempiin vuosiin onnettomuuksien määrät ovat pysyneet keskimääräisesti samalla tasolla Suomen vesialueilla. Vuoden 2023  aikana Traficomin tietoon tuli 34 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta sekä 10 vaaratilannetta.

Suomalaisille aluksille tuona aikana Suomen vesialueilla sattui 25 onnettomuutta. Vastaava luku vuonna 2022 oli 22. Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista vuonna 2023 oli 61 % (2022 88 %). Viime vuoteen verrattuna liikennemäärät Suomen satamiin ovat hieman laskeneet. 

Vaaratilanteita suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla sattui 7 kpl. Vastaava luku vuonna 2022 oli 8. Suomalaisten alusten osuus Suomen vesialueilla tapahtuneista vaaratilanteista vuonna 2023 oli 58% (2022 53%).

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet 2023

Kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen vesialueilla tapahtuu vuosittain noin 25 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Viiden vuoden aikasarjalla tarkasteltuna on Traficomille ilmoitettu vuosittain 10 - 23 Suomen vesialueilla tapahtunutta vaaratilannetta. Vuosittainen vaihtelu vaaratilanteiden määrissä on ollut melko pientä toistaiseksi, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Aikasarja on vielä verrattain lyhyt ja sen perusteella yhteenvetoja on vielä vaikea tehdä. Käsitys siitä, mikä on vaaratilanteen sekä turvallisuuskulttuurin muutos ovat vielä kesken. Ilmoitettujen vaaratilanteiden määrää voidaan pitää pienenä suhteessa onnettomuusilmoitusten määrään. Tietoisuutta vaaratilanteiden ilmoittamisen tärkeydestä ja hyödyllisyydestä täytyy vielä lisätä merenkulkijoiden parissa.

Onnettomuudet onnettomuusluokittain

Edellisvuosien tapaan karilleajot ja pohjakosketukset olivat yleisin onnettomuustyyppi. Karilleajoja ja pohjakosketuksia oli 15 kappaletta, joka oli 44,1% Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista. Näiden määrät ovat pysyneet vuodesta toiseen melko samoina.

Törmäyksiä ja kosketuksia oli 14 kappaletta eli 41,1% ja tulipalo/räjähdys oli 3 kappaletta eli 8,8% onnettomuuksista.

Vaaratilanteet, todennäköisin seuraus

Vaaratilanteen kohdalla ajatellaan tilanteen todennäköinen seuraus eli se, mihin tilanne olisi johtanut, ellei siihen olisi puututtu. Vuonna 2023 vaaratilanteiden todennäköiset seuraukset jakaantuivat tasaisesti, mutta eniten ilmoituksia oli törmäys/kosketus, ilmoituksia niistä oli 30 % (3 kpl) kaikista tapauksista. Muu seuraus tarkoittaa jotain sellaista tilannetta, jonka seurausta tapahtuman yhteydessä ei ole pystytty täsmällisesti määrittelemään. Näitä oli nyt 1 kpl, joka oli 10 % kaikista ilmoitetuista vaaratilanteista.

Onnettomuudet alusluokittain 

Eniten onnettomuuksia tapahtui kuivalastialuksille. Niille tapahtuneita onnettomuuksia vuonna 2023 oli 6 kappaletta, joka on 17,6 % onnettomuuksista. Ro-ro matkustaja-alusten osuus Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista pysyi lukumääräisesti samana verrattuna vuoteen 2022. Prosentuaalisesti niiden osuus vuonna 2023 oli 14,7%, kun se vuonna 2022 oli 24%.

Vaaratilanteet alusluokittain

Vaaratilanteita Suomen vesialueilla tapahtui eniten kuivalastialuksille ja matkustaja-aluksille, molemmille 2 kpl.  Näitä oli yhteensä 40 % tapauksista. Edellisenä vuonna vaaratilanteita Suomen vesialueilla tapahtui eniten ro-ro-lastialuksille 5 kpl, joka oli 33,3 % tapauksista.

Satamavaltiotarkastukset Suomessa

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 298 satamavaltiotarkastusta vuoden 2023 aikana. Eri aluksia niiden yhteydessä tarkastettiin 284 kappaletta. Huomautuksia tarkastuksissa annettiin 131 kappaletta, jotka annettiin 69 tarkastuksessa.

Suomessa tarkastettujen alusten lukumäärä on viime vuosina pysynyt hyvin saman suuruisena, poikkeuksena vuosi 2020, jolloin aluksia tarkastettiin lukumääräisesti hiukan vähemmän aiempiin vuosiin verrattuna

Suomessa pysäytettyjen alusten määrät ovat olleet hyvin pieniä viime vuosina. Suomessa tehtyjen satamavaltiotarkastusten tuloksia voidaan pitää hyvinä. Tarkastukset osoittava, että Suomessa käyvät ulkomaiset alukset täyttävät hyvin kansainvälisten yleissopimusten mukaiset vaatimukset.