Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tiekuljetusten kuljetusmäärät

Tilannekuvassa tarkastellaan tieliikenteen kuljetusmääriä ja -suoritteita. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Kotimaan tieliikenteen kuljetusmäärät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana vaihdelleet 255–315 miljoonan tonnin välillä. Tavaralajeista soran ja muiden maa-ainesten kuljetukset muodostivat runsaan kolmanneksen kaikista kuljetetuista tonneista. Niiden keskimääräiset kuljetusmatkat ovat kuitenkin vain noin 20 kilometriä. Kotimaan kuljetusten kuljetussuorite on ollut kasvussa vuodesta 2014, vuoden 2021 määrän ollessa noin 27,7 miljardia tonnikilometriä. Tämän kehityksen taustalla on todennäköisesti muun muassa kuorma-autojen suurimman sallitun kokonaismassan nosto vuonna 2013. Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilaston mukaan keskimääräinen kuormakoko kasvoi tämän jälkeen noin kaksi tonnia (noin 15 %). Muutos paransi kuorma-autojen kilpailukykyä rautatiekuljetuksiin nähden ja tiekuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka on pidentynyt noin 20 %. Vaikutus on ollut suuri etenkin metsäteollisuuden kuljetuksissa.  

Raskaan liikenteen ajoneuvosuoritteen (ajoneuvokilometrit) trendi on ollut nouseva, vaikkakin vuosikohtaisia muutoksia on esiintynyt. Kasvu on tapahtunut maanteillä. Laskentatapojen muutosten vuoksi vuosi 2016 ei ole raskaan liikenteen osalta täysin vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa. Vuoden 2016 jälkeen katujen ja yksityisteiden osuus kuorma-autojen ajoneuvosuoritteesta on ollut 10–15 %.

Venäjän hyökkäyssodan takia venäläiset ja valkovenäläiset kuljetusyritykset ovat poistuneet suomalaisilta ja myös eurooppalaisilta markkinoilta. Suomea ja koko Länsi-Eurooppaa vaivannut kuljettajapula on entisestään pahentunut. Lisäksi hyökkäyssodan takia polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Tämä on lisännyt haasteita kuljetusyritysten kannattavuudessa etenkin lyhyellä aikavälillä, mikäli kohonneita kustannuksia ei ole saatu siirrettyä asiakashintoihin.

Tilastokeskuksen mukaan kotimaan tieliikenteessä kuljetettujen tonnien määrä on vähentynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 3 ja toisella noin 10 prosenttia, mutta kasvanut kolmannella vuosineljänneksellä muutaman prosentin vuoteen 2021 verrattuna. Kuljetussuorite on vastaavina ajankohtina kasvanut noin 22 ja 20 prosenttia, mutta kolmannella vuosineljänneksellä kuljetussuorite on ollut samalla tasolla vuoteen 2021 verrattuna. 

Valtakunnallisen tiedon lisäksi Tilastokeskus kerää myös maakuntakohtaisia tiekuljetustilastoja. Kolmen viimeisen vuoden (2019–2021) tilastojen perusteella Uudenmaan tiekuljetusmäärät ja kuljetussuoritteet ovat selvästi suurimmat ja niiden osuus on noin viidesosa kaikista kuljetetuista tonneista sekä kuljetussuoritteista. Kuljetusmäärissä lähellä 10 %:n osuutta ovat Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen maakunnat. Kuljetussuoritteissa Uudenmaan jälkeen merkittävimpiä maakuntia ovat Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Kuljetussuoritteissa korostuvat kuljetusmäärien lisäksi kuljetuspituudet, minkä takia pitkien kuljetusmatkojen maakunnat nousevat korkeammalla tässä tilastossa. Muutokset vastaaviin tilastoihin vuosina 2018–2020 ovat hyvin pienet. Kuljetusmäärät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet tänä aikana noin 2 prosenttia, kun taas kuljetussuoritteet ovat kasvaneet saman verran.

Tieliikenteen ulkomaan kuljetusten määrissä on ollut Tilastokeskuksen aineiston mukaan melko suurta vuosikohtaista vaihtelua. Kuljetusmäärät ovat vaihdelleet viimeisen vuosikymmenen aikana noin 3–6 miljoonan tonnin välillä ja kuljetussuorite 1,6–3,5 miljardin tonnikilometrin välillä. Ulkomaan tiekuljetusten määrä laski nopeasti vuonna 2020 edellisvuoden 4,5 miljoonasta tonnista 2,5 miljoonaan tonniin, mutta palautui vuonna 2021 lähes takaisin entiselleen 4,3 miljoonaan tonniin.

Valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa (Traficom 2022) on tehty ennuste raskaiden ajoneuvojen suoritteen kasvusta vuoteen 2060. Liikenne-ennusteet ovat perusennusteita, jotka kuvaavat sitä, mihin kehitys johtaa nykyisillä toimenpiteillä. Niissä ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä. Kuorma-autoliikenteen ennuste perustuu intensiteettimenetelmällä laskettuun tieliikenteen kuljetussuoritteeseen. Ennusteen mukaan raskaiden ajoneuvojen suorite on suurimmillaan noin 13 prosenttia vuoden 2021 suoritetta suurempi vuonna 2040. Kuorma-autoliikenteen suorite kasvaa enimmillään noin 11 prosenttia. Perävaunuttomien kuorma-autojen suorite kasvaa yhdistelmäajoneuvojen suoritetta voimakkaammin, johtuen mm. katuverkon suoritteiden oletetusta palautumisesta koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Maantieverkolla yhdistelmäajoneuvojen suorite kasvaa perävaunuttomien kuorma-autojen suoritetta voimakkaammin.

Liikenne-ennusteiden lähtökohdissa on merkittäviä epävarmuustekijöitä toimintaympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten takia.

Kuva: Raskaiden ajoneuvojen liikennesuoritteen toteutuma vuosina 1980–2021 ja ennustettu kehitys vuoteen 2060 asti sekä vertailu aiempaan ennusteeseen.
Kuva: Raskaiden ajoneuvojen liikennesuoritteen toteutuma vuosina 1980–2021 ja ennustettu kehitys vuoteen 2060 asti sekä vertailu aiempaan ennusteeseen (Traficom 2022: Valtakunnalliset liikenne-ennusteet).