Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tiekuljetusten kuljetusmäärät

Tilannekuvassa tarkastellaan tieliikenteen kuljetusmääriä ja -suoritteita. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Seuraavat analyysit perustuvat tuoreimpiin vuositilastoihin ennen vuotta 2022. 

Kotimaan tieliikenteen kuljetusmäärät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana vaihdelleet 255–315 miljoonan tonnin välillä. Tavaralajeista soran ja muiden maa-ainesten kuljetukset muodostivat runsaan kolmanneksen kaikista kuljetetuista tonneista. Niiden keskimääräiset kuljetusmatkat ovat kuitenkin vain noin 20 kilometriä. Kotimaan kuljetusten kuljetussuorite on ollut kasvussa vuodesta 2014, vuoden 2021 määrän ollessa noin 27,7 miljardia tonnikilometriä. Tämän kehityksen taustalla on todennäköisesti muun muassa kuorma-autojen suurimman sallitun kokonaismassan nosto vuonna 2013. Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilaston mukaan keskimääräinen kuormakoko kasvoi tämän jälkeen noin kaksi tonnia (noin 15 %). Muutos paransi kuorma-autojen kilpailukykyä rautatiekuljetuksiin nähden ja tiekuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka on pidentynyt noin 20 %. Vaikutus on ollut suuri etenkin metsäteollisuuden kuljetuksissa.  

Raskaan liikenteen ajoneuvosuoritteen (ajoneuvokilometrit) trendi on ollut nouseva, vaikkakin vuosikohtaisia muutoksia on esiintynyt. Kasvu on tapahtunut maanteillä. Laskentatapojen muutosten vuoksi vuosi 2016 ei ole raskaan liikenteen osalta täysin vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa. Vuoden 2016 jälkeen katujen ja yksityisteiden osuus kuorma-autojen ajoneuvosuoritteesta on ollut 10–15 %.

Venäjän hyökkäyssodan takia venäläiset ja valkovenäläiset kuljetusyritykset ovat poistuneet suomalaisilta ja myös eurooppalaisilta markkinoilta. Suomea ja koko Länsi-Eurooppaa vaivannut kuljettajapula on entisestään pahentunut. Lisäksi hyökkäyssodan takia polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Tämä on lisännyt haasteita kuljetusyritysten kannattavuudessa etenkin lyhyellä aikavälillä, mikäli kohonneita kustannuksia ei ole saatu siirrettyä asiakashintoihin.

Tilastokeskuksen mukaan kotimaan tieliikenteessä kuljetuttujen tonnien määrä on vähentynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 3 ja toisella vuosineljänneksellä noin 10 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kuljetussuorite on vastaavina ajankohtina kuitenkin kasvanut noin 22 ja 20 prosenttia, mikä kuvastaa kuljetusmatkojen pitenemistä. 

Valtakunnallisen tiedon lisäksi Tilastokeskus kerää myös maakuntakohtaisia tiekuljetustilastoja. Kolmen viimeisen vuoden (2019–2021) tilastojen perusteella Uudenmaan tiekuljetusmäärät ja kuljetussuoritteet ovat selvästi suurimmat ja niiden osuus on noin viidesosa kaikista kuljetetuista tonneista sekä kuljetussuoritteista. Kuljetusmäärissä lähellä 10 %:n osuutta ovat Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen maakunnat. Kuljetussuoritteissa Uudenmaan jälkeen merkittävimpiä maakuntia ovat Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Kuljetussuoritteissa korostuvat kuljetusmäärien lisäksi kuljetuspituudet, minkä takia pitkien kuljetusmatkojen maakunnat nousevat korkeammalla tässä tilastossa. Muutokset vastaaviin tilastoihin vuosina 2018–2020 ovat hyvin pienet. Kuljetusmäärät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet tänä aikana noin 2 prosenttia, kun taas kuljetussuoritteet ovat kasvaneet saman verran.

Tieliikenteen ulkomaan kuljetusten määrissä on ollut Tilastokeskuksen aineiston mukaan melko suurta vuosikohtaista vaihtelua. Kuljetusmäärät ovat vaihdelleet viimeisen vuosikymmenen aikana noin 3–6 miljoonan tonnin välillä ja kuljetussuorite 1,6–3,5 miljardin tonnikilometrin välillä. Ulkomaan tiekuljetusten määrä laski nopeasti vuonna 2020 edellisvuoden 4,5 miljoonasta tonnista 2,5 miljoonaan tonniin, mutta palautui vuonna 2021 lähes takaisin entiselleen 4,3 miljoonaan tonniin.

Syksyllä 2021 julkaistiin päivitys tieliikenteen ennusteista, joka sisälsi myös ennusteen tavaraliikenteen kuljetussuoritteen kehityksestä vuoteen 2050. Ennuste tehtiin kokonaisennusteena, eikä se sisältänyt verkko- tai aluekohtaisia tarkasteluja. Siinä kuljetussuoritteiden muutos noudattelee ennustettua talouskehitystä sekä eri toimialojen tuotannon muutoksia. Perusennusteessa kuljetussuorite (tonnikilometriä) raskailla ajoneuvoilla kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 7 %, jonka jälkeen ne pienenevät noin 2 % vuoden 2019 tasosta. Kuljetussuoritteen muutoksissa toimialoista etenkin metsäteollisuudella ja muilla kuljetuksilla on merkittävä rooli. Ennustemenetelmä perustuu vahvasti talousennusteen pohjalta arvioituun teollisuustuotannon määrään ja siitä johdettuihin teollisuustoimialojen kuljetustarpeisiin. Teollisuustoimialojen kuljetukset kattavat noin kolme neljännestä ennusteen tavaraliikenteen suoritteesta.

Em. ennusteiden jälkeen Venäjän hyökkäyssota on muuttanut talousnäkymiä ainakin lyhyellä aikavälillä. Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden päivitystyö on käynnissä ja niiden tulokset valmistuvat vuoden 2022 lopussa.