Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Taksiliikenteen hintaseuranta

Tilasto sisältää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudistetun taksihintaindeksin, toteutuneiden hintojen hajontatarkasteluita sekä erityisryhmien lisäpalveluiden hintakehityksen. Tilastoa päivitetään kuukausittain. Poikkeukselliset päivityssyklit on merkitty erikseen. Tietojen tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Indeksistä

Indeksi perustuu välityskeskusten Traficomille ilmoittamiin toteutuneisiin hintatietoihin. Indeksin pohjaluvuksi on valittu liikennepalvelulain muutoksen ajankohta kesäkuussa 2018, jolloin taksimatkojen enimmäishintasääntelystä luovuttiin. 

Koko maan taksiliikenteen hintaindeksi lasketaan maakuntien vertailuhinnoista maakuntien väkiluvuilla painottaen geometrisenä keskiarvona. Hintaindeksit esitetään Manner-Suomen osalta sekä maakunnittain.

Taksimatkan toteutuneen keskihinnan reaalinen kehitys maakunnittain indeksinä Manner-Suomessa

Joulukuun 2022 osalta tilastoon on tehty takautuvia korjauksia.

Taksimatkojen toteutuneiden hintojen hajonta

Kuvioissa tarkastellaan aineiston pohjalta yksittäisen kuukauden hintojen hajontaa matkan pituuksittain ja alueittain.

Laatikko-jana -kuviossa aineisto esitetään tunnusluvuin, jotka jakavat sen neljään yhtä suureen osaan: minimiin, alakvartiiliin, yläkvartiiliin ja maksimiin. Esimerkiksi yläkvartiilin kohdalla 75% havainnoista sijoittuu tämän arvon alle. Kuviossa laatikon ulkoreunat kuvaavat ala- ja yläkvartiileja. Laatikossa esitetään tyypillisesti lisätietona myös havaintojen mediaani eli aineiston puoliväli. Janojen päät kuvaavat aineiston maksimia ja minimiä. Aineiston tosiasiallinen minimi ja maksimi voivat kuitenkin erota janan päästä, mikäli aineistossa on ääriarvoja. Ääriarvot havainnollistetaan tarvittaessa pistein.

Kuvaajassa aineiston ryhmittely on toteutettu kunnan asukasluvun mukaan. Lisäksi erikseen havainnollistettuna ovat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa), Tampere, Turku ja Oulu. Näitä erillisiä alueita ei lasketa yli 50 000 asukkaan kuntiin.

Erityisryhmien lisäpalveluiden hintaseuranta

Erityisryhmien lisäpalveluista tarkastelussa ovat kolme palvelua: avustaminen, paariasennus ja porrasveto. Tarkastelussa ovat kolmen lisäpalvelun keskihinnat.

Tilasto päivitetään kerran vuodessa ja se pohjautuu taksiyritysten vuosiseurantaan.

Selitteet:

Hintaindeksillä seurataan markkinaehtoisen taksiliikenteen toteutuneiden hintojen kehitystä. Markkinaehtoinen taksiliikenne toimii ilman julkista tukea eli on ns. tyypillistä taksiliikennettä, jossa kuluttaja tilaa itselleen taksin kulkeakseen paikasta A paikkaan B ja maksaa sen itse. 

Markkinaehtoisen taksiliikenteen lisäksi taksimarkkinoilla on julkisen sektorin korvaamaa taksiliikennettä. Tämä taksiliikenne on ollut tyypillisesti matkakulujen korvauksia, joita on maksettu mm. vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltoalain (SOTE) tai perusopetuslain (628/1998) nojalla. Kansaneläkelaitos Kelan korvaamia matkoja kutsutaan usein Kela-kyydeiksi ja kunnan korvaamia vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja SOTE-kyydeiksi. Julkisen sektorin korvaamien matkojen osuus on vaihdellut 40-45% välillä vuosina 2015-2020. 

Reaalisessa muutoksessa eli todellisessa muutoksessa taksimatkan hinnasta poistetaan perusajankohdan ja kunkin laskenta-ajankohdan välisen rahan arvon nousun eli inflaation aiheuttama muutos. Inflaation vaikutus huomioidaan tilastossa deflatoimalla hinnan muutokset kuluttajahintaindeksillä. 

Nimellismuutos kuvastaa kunkin ajankohdan mukaista hintaa verrattuna perusajankohdan hintaan.

Tilastossa tilaustavalla tarkoitetaan tapaa, jolla taksimatka on tilattu. Sovellustilaukset on tehty toimijoiden sovelluksia käyttämällä. Muut tilaustavat nimensä mukaisesti sisältävät muut tilaustavat, kuten esimerkiksi taksitolpalta kyytiin nousemisen tai taksin tilaamisen puhelimella soittaen.

Taksimatkoille on tilastossa muodostettu oma vertailumatkaluokka matkan pituuteen pohjautuen. Vertailumatkaluokitus mukailee pääpiirteittäin yleisesti käytetyn esimerkkimatkan (10 km ja 15 minuutin matka) laadintaperustetta. Kattavan tarkastelun mahdollistamiseksi tilastoa varten on muodostettu esimerkkimatkan pituuden lisäksi vertailuluokat 2, 5, 15, 20 ja 25 kilometrille.

Avustaminen tarkoittaa sitä, että asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset siten kuin Traficomin 14.5.2020 antamassa määräyksessä (Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset) on mainittu.

Porrasveto tarkoittaa sitä, että asiakasta avustetaan siten kuin avustamiskohdassa on mainittu sekä kantamalla hänet käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa.

Paariasennus tarkoittaa asiakkaan kuljettamisessa tarvittavien paarien noutamista ja asentamista autoon ennen varsinaisen kuljetuksen alkua.