Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Suomalaisten alusten turvallisuus

Tilannekuvassa tarkastellaan suomalaisten alusten turvallisuutta ja sen kehitystä. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomen varsinainen kauppalaivasto pieneni hieman vuonna 2021

Suomen rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 1 235 alusta. Nämä jaetaan varsinaiseen kauppalaivastoon (vähintään 15 m pituiset konealukset), pienaluksiin (alle 15 m pituiset konealukset) sekä proomuihin ja muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta ja pienaluksiin 283 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli niin ikää 283 kappaletta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

Vuoden 2021 aikana Traficomin tietoon tuli 31 (2020 24 kpl)  suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta, joista 24 sattui Suomen vesialueella ja seitsemän onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 6 onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet

Vaaratilanteita suomalaisille aluksille tapahtui vuoden 2021 aikana 18 kpl, joista kaikki tapahtuvat Suomen vesialueilla. Vastaavat luvut vuonna 2020 olivat 20 vaaratilannetta suomalaisille aluksille, joista 17 tapahtui Suomen vesialueilla.

Neljän vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomalaisille aluksille tapahtuu vuosittain noin 18 - 27 vaaratilannetta. Vuosittainen vaihtelu vaaratilanteiden määrissä on ollut melko pientä toistaiseksi mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Aikasarja on vielä verrattain lyhyt ja sen perusteella yhteenvetoja on vielä vaikea tehdä.

Onnettomuudet alusluokittain

Suomalaisille aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2021 irtolastialusten osuus suurin. Näille tapahtui kuluneena vuonna seitsemän onnettomuutta, mikä oli 23 % onnettomuuksista. Alusluokalle muut alukset- tapahtui kuusi onnettomuutta, mikä oli 19 % onnettomuuksista. Ro-ro matkustaja-aluksille tapahtui viisi onnettomutta viime vuonna, mikä oli 16 % onnettomuuksista.

Vaaratilanteet alusluokittain

Suomalaista aluksista eniten vaaratilanteita tapahtui matkustaja-aluksille 6 kpl, joka oli 33 % tapauksista. Edellisenä vuonna näitä tapahtui 7 kpl (35%).

Onnettomuudet onnettomuusluokittain 

Edellisvuosien tapaan suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 32% (10 kpl) oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on pysynyt saman suuruisena muutaman viime vuoden ajan. Seuraavaksi yleisin onnettomuustyyppit suomalaisilla aluksilla oli törmäys/kosketus 29 %. Näitä onnettomuuksia tapahtui  yhdeksän kappaletta.

Vaaratilanteet, todennäköisin seuraus

Vaaratilanteen kohdalla ajatellaan tilanteen todennäköinen seuraus eli se, mihin tilanne olisi johtanut, ellei siihen olisi puututtu. Muu seuraus ja hallinnan menetys olivat yleisimmät vaaratilanteen lajit. Muu seuraus tarkoittaa jotain sellaista tilannetta, jonka seurausta tapahtuman yhteydessä ei ole pystytty täsmällisesti määrittelemään. Näitä oli 11 kpl, joka oli 61 % Suomalaisille aluksille tapahtuneista vaaratilanteista. Todennäköiseksi seuraukseksi aluksen/varusteiden vauriot oli arvioitu 4 kpl eli 22 % vaaratilanteista.

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset 2021

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 117 satamavaltiotarkastusta vuoden 2021 aikana. Niiden yhteydessä tarkastettiin 96 eri alusta. Suomalaisia aluksia ei pysäytetty kertaakaan vuoden 2021 Paris MoU:n alueella. Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä kahdeksaan alusta vuodessa. Huomautuksia suomalaisille aluksille oli annettu 203 kappaletta, jotka annettiin 58 tarkastuksessa.

Edellisiin vuosiin verrattuna tarkastusten ja huomautusten määrät ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla.

Suomalaisten alusten katsastukset

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Katsastuksen yhteydessä tai sen perusteella on lisäksi: määrättävä aluksen liikennealue; varmistauduttava aluksen asianmukaisesta miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä; määrättävä matkustaja-alukselle suurin sallittu matkustajamäärä, joka ei saa olla suurempi kuin laivanisäntä tai aluksen päällikkö pyytää; tarkastettava, että aluksella on voimassa olevat todistus- ja turvallisuuskirjat sekä muut vaadittavat todistukset, asiakirjat ja säädökset; ratkaistava, saako alusta käyttää talviliikenteessä; katsottava, että alukseen on asetettu säädetyt kansi- ja lastimerkit; sekä varmistauduttava siitä, että alus muutenkin on joka suhteessa merikelpoinen.