Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa tarkastellaan suomalaisten alusten turvallisuutta ja sen kehitystä. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomen varsinainen kauppalaivasto kasvoi hieman vuonna 2023

Suomen rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2023 lopussa kaikkiaan 1 259 alusta. Nämä jaetaan varsinaiseen kauppalaivastoon (vähintään 15 m pituiset konealukset), pienaluksiin (alle 15 m pituiset konealukset) sekä proomuihin ja muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 682 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli 293 kappaletta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

Vuoden 2023 aikana Traficomin tietoon tuli 32 (2022 27 kpl)  suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta, joista 25 sattui Suomen vesialueella ja seitsemän (7) onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 6 onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet

Vaaratilanteita suomalaisille aluksille tapahtui vuoden 2023 aikana 9 kpl, joista 7 sattui Suomen vesialueilla ja kaksi vaaratilanne aluksen ollessa ulkomailla. Vastaavat luvut vuonna 2022 olivat 10 vaaratilannetta suomalaisille aluksille, joista 8 Suomen vesialueilla ja kaksi aluksen ollessa ulkomailla.

Viiden vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomalaisille aluksille tapahtuu vuosittain noin 9 - 27 vaaratilannetta. Vuosittainen vaihtelu vaaratilanteiden määrissä on ollut melko pientä toistaiseksi mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Aikasarja on vielä verrattain lyhyt ja sen perusteella yhteenvetoja on vielä vaikea tehdä.

Onnettomuudet alusluokittain

Suomalaisille aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2023 ro-ro-matkustaja-alusten osuus suurin. Näille tapahtui kuluneena vuonna kuusi onnettomuutta, mikä oli 18,8 % onnettomuuksista. Alusluokalle matkusta-alukset- tapahtui viisi onnettomuutta, mikä oli 15,6 % onnettomuuksista. Ro-ro- lastialuksille, proomuille ja muut alukset alusluokille tapahtui kullekin neljä onnettomuutta viime vuonna.

Vaaratilanteet alusluokittain

Suomalaista aluksista eniten vaaratilanteita tapahtui ro-ro- lastialuksille sekä matkustaja-aluksille, yhteensä 4 kpl, joka oli 44,4 % tapauksista.

Onnettomuudet onnettomuusluokittain 

Edellisvuosien tapaan suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 46,9% (15 kpl) oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on pysynyt saman suuruisena muutaman viime vuoden ajan. Seuraavaksi yleisin onnettomuustyyppi suomalaisilla aluksilla oli törmäys/kosketus 34,4 %. Näitä onnettomuuksia tapahtui 11 kappaletta.

Vaaratilanteet, todennäköisin seuraus

Vaaratilanteen kohdalla ajatellaan tilanteen todennäköinen seuraus eli se, mihin tilanne olisi johtanut, ellei siihen olisi puututtu. Muu seuraus ja hallinnan menetys ovat olleet yleisimmät vaaratilanteen lajit. Muu seuraus tarkoittaa jotain sellaista tilannetta, jonka seurausta tapahtuman yhteydessä ei ole pystytty täsmällisesti määrittelemään. Näitä oli yhteensä 2 kpl, joka oli 22,2 % Suomalaisille aluksille tapahtuneista vaaratilanteista.

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset 2023

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 114 satamavaltiotarkastusta vuoden 2023 aikana. Niiden yhteydessä tarkastettiin 92 eri alusta. Suomalaisia aluksia pysäytettin kaksi vuoden 2023 Paris MoU:n alueella. Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä kahdeksaan alusta vuodessa. Huomautuksia suomalaisille aluksille oli annettu 262 kappaletta, jotka annettiin 58 tarkastuksessa.

Edellisiin vuosiin verrattuna tarkastusten ja huomautusten määrät ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla.

Suomalaisten alusten katsastukset

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Katsastuksen yhteydessä tai sen perusteella on lisäksi: määrättävä aluksen liikennealue; varmistauduttava aluksen asianmukaisesta miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä; määrättävä matkustaja-alukselle suurin sallittu matkustajamäärä, joka ei saa olla suurempi kuin laivanisäntä tai aluksen päällikkö pyytää; tarkastettava, että aluksella on voimassa olevat todistus- ja turvallisuuskirjat sekä muut vaadittavat todistukset, asiakirjat ja säädökset; ratkaistava, saako alusta käyttää talviliikenteessä; katsottava, että alukseen on asetettu säädetyt kansi- ja lastimerkit; sekä varmistauduttava siitä, että alus muutenkin on joka suhteessa merikelpoinen.