Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Suomalaisten alusten turvallisuus

Tilannekuvassa tarkastellaan suomalaisten alusten turvallisuutta ja sen kehitystä. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomen varsinainen kauppalaivasto kasvoi hieman vuonna 2022

Suomen rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 1 242 alusta. Nämä jaetaan varsinaiseen kauppalaivastoon (vähintään 15 m pituiset konealukset), pienaluksiin (alle 15 m pituiset konealukset) sekä proomuihin ja muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta ja pienaluksiin 285 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli 288 kappaletta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

Vuoden 2022 aikana Traficomin tietoon tuli 27 (2021 31 kpl)  suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta, joista 22 sattui Suomen vesialueella ja viisi onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 6 onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet

Vaaratilanteita suomalaisille aluksille tapahtui vuoden 2022 aikana 10 kpl, joista 8 sattui Suomen vesialueilla ja kaksi vaaratilanne aluksen ollessa ulkomailla. Vastaavat luvut vuonna 2021 olivat 18 vaaratilannetta suomalaisille aluksille, joista kaikki tapahtuivat Suomen vesialueilla.

Viiden vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomalaisille aluksille tapahtuu vuosittain noin 10 - 27 vaaratilannetta. Vuosittainen vaihtelu vaaratilanteiden määrissä on ollut melko pientä toistaiseksi mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Aikasarja on vielä verrattain lyhyt ja sen perusteella yhteenvetoja on vielä vaikea tehdä.

Onnettomuudet alusluokittain

Suomalaisille aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2022 ro-ro-matkustaja-alusten osuus suurin. Näille tapahtui kuluneena vuonna seitsemän onnettomuutta, mikä oli 25.9 % onnettomuuksista. Alusluokalle muut alukset- tapahtui viisi onnettomuutta, mikä oli 18,5 % onnettomuuksista. Matkustaja-aluksille tapahtui neljä onnettomuutta viime vuonna, mikä oli 14.8 % onnettomuuksista.

Vaaratilanteet alusluokittain

Suomalaista aluksista eniten vaaratilanteita tapahtui ro-ro- matkustaja-aluksille 3 kpl, joka oli 30 % tapauksista.

Onnettomuudet onnettomuusluokittain 

Edellisvuosien tapaan suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 37% (10 kpl) oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on pysynyt saman suuruisena muutaman viime vuoden ajan. Seuraavaksi yleisin onnettomuustyyppi suomalaisilla aluksilla oli muu onnettomuus 22 %. Näitä onnettomuuksia tapahtui kuusi kappaletta.

Vaaratilanteet, todennäköisin seuraus

Vaaratilanteen kohdalla ajatellaan tilanteen todennäköinen seuraus eli se, mihin tilanne olisi johtanut, ellei siihen olisi puututtu. Muu seuraus ja hallinnan menetys olivat yleisimmät vaaratilanteen lajit. Muu seuraus tarkoittaa jotain sellaista tilannetta, jonka seurausta tapahtuman yhteydessä ei ole pystytty täsmällisesti määrittelemään. Näitä oli yhteensä 6 kpl, joka oli 60 % Suomalaisille aluksille tapahtuneista vaaratilanteista.

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset 2022

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 131 satamavaltiotarkastusta vuoden 2022 aikana. Niiden yhteydessä tarkastettiin 100 eri alusta. Suomalaisia aluksia pysäytettin yksi vuoden 2022 Paris MoU:n alueella. Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä kahdeksaan alusta vuodessa. Huomautuksia suomalaisille aluksille oli annettu 260 kappaletta, jotka annettiin 77 tarkastuksessa.

Edellisiin vuosiin verrattuna tarkastusten ja huomautusten määrät ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla.

Suomalaisten alusten katsastukset

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Katsastuksen yhteydessä tai sen perusteella on lisäksi: määrättävä aluksen liikennealue; varmistauduttava aluksen asianmukaisesta miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä; määrättävä matkustaja-alukselle suurin sallittu matkustajamäärä, joka ei saa olla suurempi kuin laivanisäntä tai aluksen päällikkö pyytää; tarkastettava, että aluksella on voimassa olevat todistus- ja turvallisuuskirjat sekä muut vaadittavat todistukset, asiakirjat ja säädökset; ratkaistava, saako alusta käyttää talviliikenteessä; katsottava, että alukseen on asetettu säädetyt kansi- ja lastimerkit; sekä varmistauduttava siitä, että alus muutenkin on joka suhteessa merikelpoinen.