Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa kootaan yhteen viimeisin tilanne rautatieliikenteen turvallisuudesta. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomen rautateiden turvallisuustilanne pysyi hyvänä myös vuonna 2022. Matkustajaturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla ja tasoristeysonnettomuuksien määrä oli yli 70-vuotisen seurantahistorian alhaisin. Rautateiden turvallisuuden parantamiseksi on tehty paljon työtä, mutta haasteita riittää vielä taklattavaksi.

Junaliikenteen määrä kasvoi vuonna 2022 edellisen vuoden tasosta. Rautateillä kuljettiin yhteensä 48,7 miljoonaa kilometriä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 47,4 miljoonaa. Tavaraliikenteen määrä väheni hieman edellisestä vuodesta, kun taas matkustajaliikenteen määrä kasvoi ja palasi hyvin lähelle koronapandemiaa edeltävien vuosien tasoa.

Junaliikenteen turvallisuus

Vuonna 2022 Suomen rautateillä tapahtui 17 merkittävää onnettomuutta, joissa kuoli neljä henkilöä ja seitsemän loukkaantui vakavasti. Merkittävien onnettomuuksien lukumäärä on vuotta 2021 selvästi pienempi, mutta viimeisen 10 vuoden tarkastelussa hyvin samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa. Vuoteen 2021 verrattuna suurin vähenemä tapahtui merkittävien tasoristeysonnettomuuksien kohdalla (13 kpl vuonna 2021 vs. 5 kpl vuonna 2022). Myös muiden onnettomuuksien lukumäärä väheni puolella.

Vuonna 2022 suurin osa (7 kpl) merkittävistä onnettomuuksista oli liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamia henkilövahinko-onnettomuuksia. Näissä onnettomuuksissa neljä henkilöä loukkaantui vakavasti ja kolme henkilöä kuoli. Yksi kuolleista henkilöistä oli ratatyöntekijä.

Tasoristeysonnettomuudet

Vuonna 2022 tapahtui viisi merkittävää tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli yksi henkilö, kolme loukkaantui vakavasti ja yhdessä onnettomuudessa kustannukset ylittivät 150 000 €. Neljä näistä onnettomuuksista tapahtui varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä ja yksi automaattisilla puomeilla varustetussa risteyksessä. Kokonaisuudessaan vuonna 2022 tapahtui 15 tasoristeysonnettomuutta, mikä on koko seurantahistorian alhaisin luku.

Liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamien henkilövahinko-onnettomuuksien ja tasoristeysonnettomuuksien lisäksi tapahtui kaksi liikkuvan kaluston tulipaloa ja kolme 'Muut onnettomuudet' -luokkaan luokiteltua onnettomuutta. Lokakuussa tapahtuneen kiskobussin tulipalon seurauksena VR-Yhtymä Oyj otti kaikki kiskobussit pois liikenteestä ja teki niille tarkastuksen. Liikennöinti aloitettiin uudelleen sen jälkeen, kun oli varmistettu, että kaluston käyttö on turvallista. 'Muut onnettomuudet' -luokan tapauksista kaksi oli vaihtotöissä tapahtuneita kaluston suistumisia ja yhdessä juna törmäsi aukean tilan ulottuman sisäpuolella olevaan esineeseen. 

Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa

Suurin osa Suomen rautateillä kuolleista henkilöistä kuolee jäätyään junan alle luvattoman radalla oleskelun seurauksena. Allejäänneissä menehtyy vuosittain noin 50–60 henkilöä ja valtaosa näistä allejäänneistä on tahallisia. Allejääntien vuosittaisessa lukumäärässä ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa. Vuonna 2021 sattui 38 allejääntiä, mikä oli keskimääräistä vähemmän, mutta vuonna 2022 määrä palasi takaisin aiemmalle tasolle, kun allejääntejä oli 59.

Vaihtotöiden turvallisuus

Vaihtotöissä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vuosittainen lukumäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Onnettomuuksia ja vaaratilanteita tapahtuu silti edelleen ja vaihtotyöpoikkeamia oli vuonna 2022 jopa hieman edellisvuotta enemmän. VR-Yhtymä Oyj:ssä on huomioitu tämä kasvava trendi ja sen johdosta vuoden 2022 keväällä käynnistettiin vaihtotyöpoikkeamien analyysiprojekti.

Ratatöiden turvallisuus

Ratatöiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen on pitkään ollut yksi keskeisistä rautatieturvallisuushaasteista. Ratatöissä tapahtuvia tyypillisiä poikkeamia ovat ratatöiden suojaamisvirheet, ratatyöalueen rajan ylittäminen, töiden tekeminen ilman ratatyölupaa, ratatyön paikantamisvirheet sekä turvallisuusohjeiden vastainen toiminta. Radanpidon turvallisuus on parantunut viimeisen viiden vuoden seurantajaksolla – positiivista kehitystä on tapahtunut sekä radanpidon turvallisuuspoikkeamien vuosittaisessa lukumäärässä sekä ratatöiden onnistumisprosentissa. Vuoteen 2021 verrattuna parannus ei ole suuri, mutta pidemmän ajanjakson tarkastelussa tilanne näyttää varsin hyvältä. 

Rautatieturvallisuuden parantaminen

Rautateiden turvallisuuden parantamiseksi on tehty viime aikoina paljon työtä koko toimialalla. Painopisteinä ovat olleet mm. osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä yleisen turvallisuusjohtamisen tason parantaminen mm. pyrkimällä varmistamaan, että toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmissä kuvatut toimintatavat viedään osaksi käytännön toimintaa. Näiden parissa tullaan jatkamaan töitä myös tulevaisuudessa. Muutokset toimintatavoissa tapahtuvat melko hitaasti, mutta kehitys on oikeaan suuntaan.

Katso tarkemmat tilannekuvat täältä

Löydät tarkemmat rautateiden turvallisuuteen liittyvät tilannekuvat täältä:

Rautateiden turvallisuudet tilannekuvat