Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa tarkastellaan merenkulun turvallisuuden nykytilaa ja kehitystä. Tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tietoa merenkulun tilannekuvasta

Tilakuva koostuu Traficomin ylläpitämästä kansallisesta merenkulun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tietokannasta. Tätä tarvitaan turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuden tarkkailuun ja merenkulun riskien ja turvallisuustrendien tunnistamiseen viranomaistoiminnan pohjaksi sekä myös sääntelyn kehittämiseen. Viranomaistyössä luotettava ja laadukas tieto ja sen hyödyntäminen mahdollistavat siirtymisen entistä enemmän riskiperusteiseen toimintamalliin, jossa viranomaisen resurssit kohdennetaan riskikuvan pohjalta sinne, missä ovat suurimmat turvallisuus- ja ympäristöriskit, että myös vaikutusmahdollisuudet.

Turvallisuuden parantamisen kannalta tiedon vaikuttavuus tulee olemaan entistä oleellisemmassa osassa liikennejärjestelmän turvallisuuden edistämisessä. Automaatio lisääntyy koko liikennejärjestelmässä ja se tuo mukanaan uusia työkaluja turvallisuustyöhön. Uutena haasteena tulevaisuudessa tulee olemaan kyberturvallisuuteen liittyvät asiat.

Merenkulun turvallisuutta parannetaan myös yhä tiiviimmällä viranomaisyhteistyöllä. Yhdistämällä eri viranomaisten tiedot ja analyysit merenkulun turvallisuudesta, saadaan riskien arviointi aiempaa kattavammaksi ja luotettavammaksi. Lisäksi jatkuva vuorovaikutus elinkeinon sekä muiden sidosryhmien, esimerkiksi oppilaitosten ja tutkijoiden kanssa koetaan tärkeäksi tavaksi edistää merenkulun turvallisuutta.

Uhat tai uhkia aiheuttavat toimintamallit ja ilmiöt kannattaa tunnistaa ajoissa, jotta toimintaa voidaan muuttaa ja näin välttyä onnettomuudelta. Uhkien tunnistamisen apuna käytetään turvallisuusindikaattoreita, jotka on jaoteltu kolmeen pääluokkaan:

  • Merenkulun turvallisuuden tila, jossa kerrotaan vuositasolla yleistilanne merenkulun turvallisuudesta
  • Turvallisuus Suomen merialueilla, jossa käydään läpi tarkemmin onnettomuudet, poikkeat ja rikkomukset Suomen merialueilla sekä
  • Suomalaisten alusten turvallisuus, joka sisältää tarkempaa tietoa suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista jaoteltuna esimerkiksi onnettomuus- ja alusluokittain.

Merenkulun turvallisuuden tilannekuva

Vuoden 2023 onnettomuusmäärät ovat pysyneet keskimääräisesti samalla tasolla edellisvuosiin verrattuna. Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuoden 2023 aikana 41 ilmoitusta kauppamerenkulun onnettomuuksista. Vuonna 2022 onnettomuusilmoituksia vastaanotettiin 30 kappaletta. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen vesialueilla ja ulkomailla sekä ulkomaalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen vesialueilla. Edellisen kymmenen vuoden aikana merionnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet 29-50 välillä. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä. Onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle eikä ihmishenkiä tai vakavia loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena. 

Vuoden 2023 aikana tietoon tuli 34 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vuonna 2022 lukumäärä oli 25 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 25 (2022 22 onnettomuutta). Satamakäyntien määrät (28 084) ovat hiukan laskeneet viime vuoteen verrattuna.

Onnettomuuksia suomalaisille aluksille ulkomailla tapahtui saapuneen tiedon mukaan seitsemän (7) kappaletta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 3-7 onnettomuutta.

Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Merilaissa on jo pitkään velvoitettu ilmoittamaan kaikista onnettomuuksista viranomaiselle, mutta vaaratilanteista ei ole ollut samanlaista ilmoitusvelvoitetta ennen vuotta 2017.

Merilakiin tehtiin vuoden 2017 syyskuussa muutos, joka velvoitti aluksen päällikköä tai laivaisäntää ilmoittamaan viipymättä aluksen käytön yhteydessä ilmenneiden onnettomuuksien lisäksi myös vaaratilanteista. Merellä sattuneella vaaratilanteella tarkoitetaan jotakin muuta sellaista tapahtumaa tai tapahtumasarjaa kuin onnettomuudeksi määriteltyä tapahtumaa, joka on tapahtunut suorassa yhteydessä aluksen käyttöön ja joka vaaransi, tai, jollei tilanteeseen olisi puututtu, olisi vaarantanut aluksen, siinä olleiden henkilöiden tai ympäristön turvallisuuden. Koska vaaratilanteista ilmoittaminen on ollut pakollista vasta hyvin lyhyen aikaa, ilmoituksista koituva hyöty hahmottuu paremmin lähitulevaisuudessa, kun tilastoa ja käyttökokemuksia kertyy enemmän.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuosien 2017- 2023 aikana 146 ilmoitusta vaaratilanteista. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet varatilanteet sekä Suomen aluevesillä, että ulkomailla sekä ulkomaalaisille tapahtuneita vaaratilanteita Suomen aluevesillä.

Mittarit ja kehitys

Kauppamerenkulun turvallisuustasoSuomen kauppamerenkulun turvallisuuden nykytila on vakaa ja hyvä. Vuoden 2023 loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirastolle ilmoitettiin 41 (vuonna 2022 30) merionnettomuutta. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä.Ei vakavia onnettomuuksia
Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet2009-2020 Vuotuinen vaihteluväli 22-41
2021=31
2022=27
2023=32
Q1=6 onnettomuutta
Q2=10
Q3=8
Q4=8
Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet2017-2020 Vuotuinen vaihteluväli 11-27
2021=18
2022=10
2023=9
Q1=2 vaaratilannetta
Q2=3
Q3=1
Q4=3
Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet.2009-2020 Vuotuinen vaihteluväli 17-44
2021=30
2022=25
2023=34
Q1=6 onnettomuutta
Q2=10
Q3=7
Q4=11
Suomen vesialueilla tapahtuneet vaaratilanteet2017-2020 Vuotuinen vaihteluväli 11-23
2021=23
2022=15
2023=10
Q1=1 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=2
Q4=3
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet2009-2020 Vuotuinen vaihteluväli 19-36
2021=24
2022=22
2023=25
Q1=2 onnettomuutta
Q2=8
Q3=7
Q4=8
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet vaaratilanteet2017-2020 Vuotuinen vaihteluväli 9-18
2021=18
2022=8
2023=7
Q1=1 vaaratilannetta
Q2=3
Q3=1
Q4=2
Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä2010-2020 Vuotuinen vaihteluväli 0-8
2021=0
2022=1
2023=2

Suomalaisiin aluksiin (92 kpl) on tehty Paris MoU:n jäsenvaltioissa 114 satamavaltiotarkastusta vuoden 2023 aikana. Tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa suomalaisille aluksille on annettu yhteensä 273 huomautusta. Suomalaisia aluksia pysäytettiin kaksi vuoden 2023 aikana Paris MoU:n alueella.
Q1=0 pysäytystä
Q2=0
Q3=1
Q4=1