Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

MAL-seutujen tieliikenteen turvallisuus

Sivulla esitetään tieliikenteen kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä suhteessa väkilukuun kaupunkiseuduilla, joilla on tehty kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus eli MAL-sopimus. Tilastoa päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät MAL-seuduilla vuonna 2022. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden henkilöiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Helsingin ja Turun seuduilla onnettomuudet vähenivät kuudessa vuodessa kaduilla enemmän kuin maanteillä, kun taas muilla seuduilla onnettomuudet vähenivät maanteillä selvästi katuja enemmän. Liikennekuolemia suhteessa asukaslukuun tapahtuu MAL-seuduista vähiten Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla, noin 2 kuollutta vuodessa miljoonaa asukasta kohti.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Tällä hetkellä on voimassa seitsemän 12-vuotista MAL-sopimusta.

Asukasluvultaan suurimmilla MAL-seuduilla eli Helsingin, Tampereen ja Turun seudulla kuolee tieliikenteessä noin kaksi henkilöä vuodessa 100 000 asukasta kohti. Neljällä muulla MAL-seudulla kuolleita on noin 3-4 henkilöä vuotta ja 100 000 asukasta kohti. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemia tapahtuu vähiten Helsingin seudulla, noin 0,5 kuolemaa vuodessa 100 000 asukasta kohti.

Vuosina 2017-2022 poliisin tietoon tuli noin 62 tieliikenteessä loukkaantunutta vuodessa 100 000 asukasta kohti Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla, ja muilla neljällä seudulla tätä enemmän, noin 75-105 loukkaantunutta. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden loukkaantumisia tuli poliisin tietoon 14-23 tapausta vuotta ja 100 000 asukasta kohti. Pyöräilijöiden loukkaantumisista huomattava osa ei kuitenkaan tule poliisin tietoon. Jyväskylän, Lahden ja Kuopion seudulla noin puolet loukkaantuneista oli taajamamerkin ulkopuolella loukkaantuneita ja tienkäyttäjäryhmältään muita  kuin jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. Muilla kaupunkiseuduilla taajaman ulkopuolisen alueen osuus loukkaantumisista oli pienempi. Loukkaantumiset tieliikenteessä vähenivät MAL-seuduilla vuosina 2020 - 2022. Syynä tähän voi olla koronapandemian aikana vähentynyt tieliikenne.

Henkilövahinko-onnettomuudet ovat onnettomuuksia, joissa joku osapuoli kuolee tai loukkaantuu. Vuosina 2017-2022 poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät kaikilla seitsemällä kaupunkiseudulla. Väheneminen oli suurinta Oulun seudulla, noin 47 %, ja Jyväskylän seudulla, noin 37 % kuudessa vuodessa. Helsingin ja Turun seuduilla onnettomuudet vähenivät kaduilla enemmän kuin maanteillä, kun taas muilla seuduila onnettomuudet vähenivät maanteillä selvästi katuja enemmän.

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tieliikenteessä MAL-seuduilla kuten myös koko maassa, mutta ei ole tiedossa, missä määrin kyse on tilastoinnin heikkenemisestä. Lieviä loukkaantumisia jää nykyään todennäköisesti kirjaamatta aiempaa enemmän poliisin resurssien vähentymisen seurauksena. Vuonna 2021 poliisin tietoon tuli koko maassa noin 3900 loukkaantumista, mikä on noin puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät kymmenessä vuodessa huomattavasti vähemmän, 13 % vuosina 2010 - 2020.  Sairaaloiden hoitoilmoitusten mukaan tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista noin puolet yhdistyy poliisin tutkimiin tapauksiin ja toisesta puolesta on käytössä vain sairaaloiden tiedot. Tilastokeskuksen julkaisemista hoitoilmoituksiin perustuvista tieliikenteen loukkaantumistiedoista ei kuitenkaan ole mahdollista laatia kunnittaisia onnettomuustilastoja.