Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

MAL-seutujen tieliikenteen turvallisuus

Sivulla esitetään tieliikenteen kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä suhteessa väkilukuun kaupunkiseuduilla, joilla on tehty kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus eli MAL-sopimus. Tilastoa päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrä pysyi  MAL-seuduilla vuonna 2023 samana kuin edellisenä vuotena, ja näissä onnettomuuksissa loukkaantuneiden henkilöiden määrä kasvoi hieman. Kuopion seudulla onnettomuudet vähenivät seitsemässä vuodessa kaduilla enemmän kuin maanteillä, kun taas Lahden ja Oulun seuduilla onnettomuudet vähenivät maanteillä selvästi katuja enemmän. Liikennekuolemia suhteessa asukaslukuun tapahtuu MAL-seuduista vähiten Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla, noin 1,7-1,8 kuollutta vuodessa 100 000 asukasta kohti.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Tällä hetkellä on voimassa seitsemän 12-vuotista MAL-sopimusta.

Asukasluvultaan suurimmilla MAL-seuduilla eli Helsingin, Tampereen ja Turun seudulla kuolee tieliikenteessä 1,7-1,8 henkilöä vuodessa 100 000 asukasta kohti. Neljällä muulla MAL-seudulla tieliikenteessä kuolee noin 3-4 henkilöä vuotta ja 100 000 asukasta kohti. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemia tapahtuu vähiten Helsingin seudulla, noin 0,5 kuolemaa vuodessa 100 000 asukasta kohti.

Vuosina 2017-2023 poliisin tietoon tuli noin 62 tieliikenteessä loukkaantunutta vuodessa 100 000 asukasta kohti Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla, ja muilla neljällä seudulla tätä enemmän, noin 78-102 loukkaantunutta. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden loukkaantumisia tuli poliisin tietoon 14-22 tapausta vuotta ja 100 000 asukasta kohti. Pyöräilijöiden loukkaantumisista huomattava osa ei kuitenkaan tule poliisin tietoon. Jyväskylän ja Kuopion seudulla noin puolet loukkaantuneista oli taajamamerkin ulkopuolella loukkaantuneita ja tienkäyttäjäryhmältään muita kuin jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. Muilla kaupunkiseuduilla taajaman ulkopuolisen alueen osuus loukkaantumisista oli pienempi. Loukkaantumiset tieliikenteessä vähenivät MAL-seuduilla vuosina 2020 - 2022 ja lisääntyivät tai pysyivät ennallaan vuonna 2023. Syynä tähän voi olla koronapandemian aikana vähentynyt tieliikenne.

Henkilövahinko-onnettomuudet ovat onnettomuuksia, joissa joku osapuoli kuolee tai loukkaantuu. Vuosina 2017-2023 poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät kaikilla seitsemällä kaupunkiseudulla. Väheneminen oli suurinta Oulun ja Jyväskylän seuduilla, noin 36 % seitsemässä vuodessa. Kuopion seudulla onnettomuudet vähenivät kaduilla enemmän kuin maanteillä, kun taas Lahden ja Oulun seuduila onnettomuudet vähenivät maanteillä selvästi katuja enemmän.

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tieliikenteessä MAL-seuduilla kuten myös koko maassa, mutta ei ole tiedossa, missä määrin kyse on tilastoinnin heikkenemisestä. Lieviä loukkaantumisia jää nykyään todennäköisesti kirjaamatta aiempaa enemmän poliisin resurssien vähentymisen seurauksena. Vuonna 2021 poliisin tietoon tuli koko maassa noin 3900 loukkaantumista, mikä oli noin puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät kymmenessä vuodessa huomattavasti vähemmän, 13 % vuosina 2010 - 2020.  Sairaaloiden hoitoilmoitusten mukaan tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista noin puolet yhdistyy poliisin tutkimiin tapauksiin ja toisesta puolesta on käytössä vain sairaaloiden tiedot. Tilastokeskuksen julkaisemista hoitoilmoituksiin perustuvista tieliikenteen loukkaantumistiedoista ei kuitenkaan ole mahdollista laatia kunnittaisia onnettomuustilastoja.