Liikenne maanteillä

Tilannekuvassa on tarkasteltu liikennettä maanteillä ja arvioitu niiden tulevaa kehitystä. Maanteiden liikenteen tilannekuvaa tarkastellaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Maanteiden liikennesuorite väheni erityisesti keväällä 2020

Maanteiden liikennesuorite väheni erityisesti keväällä 2020, mutta se on monin paikoin palautunut sen jälkeen lähes ennalleen. Tämän takia tieverkon strategisen tilannekuvan liikennemääriä, liikenne-ennusteita ja maanteiden pääväylien palvelutasoa koskevat tarkastelut perustuvat vuoden 2019 lähtötietoihin. Tarkastelut päivitetään seuraavan kerran keväällä 2022 perustuen vuoden 2021 lähtötietoihin.

Suomessa tieliikenteen osuus on hallitseva. Henkilöliikenteessä tieliikenteen osuus liikennesuoritteesta on 95 % ja tavarakuljetuksissa 63 %.

Maanteiden liikennesuorite 2020

Vuonna 2020 maanteiden (78 000 km) liikennesuorite väheni keskimäärin noin 7 % koronapandemian seurauksena. Henkilö- ja pakettiautojen liikennesuorite laski noin 7 %, kuorma-autojen noin 2 % ja linja-autojen noin 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tieluokittain liikenteen keskimääräiset muutokset olivat erilaiset. Valtateillä liikennesuorite laski noin 9 %, kantateillä noin 6 % sekä seutu- ja yhdysteillä noin 3 %. Luvut kuvaavat vain keskimääräisiä muutoksia, joten eri kuukausina, eri teillä sekä eri alueilla muutokset ovat erilaiset.

Liikennesuorite väheni erityisesti keväällä 2020, mutta on monin paikoin palautunut sen jälkeen lähes ennalleen. Luontomatkailukohteissa liikennemäärät kasvoivat voimakkaasti, kun taas lentokenttä- ja rajaliikenneyhteyksien osalta vähenemät olivat huomattavia. Keskimäärin suurin alenema oli Kaakkois-Suomessa (-13 %) ja pienin muutos Pohjois-Pohjanmaalla (-4 %).

Edellisinä vuosina maanteiden liikennesuoritteen kasvu on ollut hyvin tasaista. Koronapandemian vaikutusta liikennesuoritteen tulevaan muutokseen ei ole tässä yhteydessä arvioitu. Tieverkon strategisen tilannekuvan liikennemääriä, liikenne-ennusteita ja maanteiden pääväylien palvelutasoa koskevat tarkastelut perustuvat vuoden 2019 lähtötietoihin.

Liikenteen määrä ja ennuste

Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi.

Liikenteen määrä kertoo kokonaiskuvan tien merkityksestä, tielle kohdistuvien käyttäjätarpeiden määrästä ja tiellä oleville ongelmille altistuvien määrästä ja siten parannustarpeiden kannattavuudesta.

Kuvassa Suomen kartassa eriteltynä liikenteen määrä ja sen ennuste Tampereen seudulla, Turun seudulla ja pääkaupunkiseudulla (KVL 2021)
Erilliset Suomen kartat: 1) keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 2019, 2) keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 2030 ja 3) ajoneuvomäärien kasvu 2017–2030 (ajoneuvo/vuorokausi).

Raskaan liikenteen määrä ja ennuste

Raskaan liikenteen tuonnin kuljetukset keskittyvät yhä enenevissä määrin Helsinki–Turku–Tampere-akselille ja vientikuljetuksetkin päätiestölle. Myös satama- ja terminaaliyhteyksien palvelutaso on tärkeää. Raskaan liikenteen kasvu kohdistuu erityisesti Etelä-Suomen pääteille.

Suomen kartassa raskaiden ajoneuvojen kasvu 2017-2035 (ajoneuvo/vuorokausi)
Erilliset Suomen kartat: 1) keskimääräinen vuorokausiliikenne raskasliikenne (KVLras) 2019, 2) keskimääräinen vuorokausiliikenne raskasliikenne (KVLras) 2030 ja 3) raskaiden ajoneuvojen kasvu 2017-2030.