Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Liikenne ja liikenne-ennuste maanteillä

Tilannekuvassa on tarkasteltu liikennettä maanteillä ja arvioitu niiden tulevaa kehitystä. Maanteiden liikenteen tilannekuvaa tarkastellaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Vuonna 2022 maailmanpoliittisen tilanteen vaikutukset liikennevirtoihin on koskettanut erityisesti Kaakkois-Suomen aluetta ja rajaliikennettä. Rajan ylittävän raskaan logistiikan määrät ovat pudonneet sodan vaikutuksesta noin kolmannekseen edellisistä vuosista ja liikennemäärät ovat edelleen laskussa. Henkilöliikenteen osalta liikennemäärät ovat viisumirajoitusten vuoksi minimissä. Venäjän rajan ylittäneen henkilöliikenteen poistuminen on vähentänyt rajalle suuntautuvaa liikennettä ja maantieverkon kuormitusta. Kokonaisuutena toimintaympäristössä ja liikenne- ja kuljetusvirroissa tapahtuneiden muutosten vaikutuksista on vielä haastava muodostaa kuvaa. Liikenne- ja logistiikkavirrat muuttuvat ja ainakin osa niistä jäänee pysyviksi. 

Tieliikenteeseen vaikuttaa myös raaka-aineiden saannin loppuminen Venäjältä ja polttoaineiden hinnan nousu sekä mahdollinen liikenteen päästökauppa. Näillä on vaikutuksia myös maanteiden liikennesuoritteeseen, mutta kokonaisuutena vaikutusten arvioidaan olevan maltillisia ja liikenteen siirtymät jakautuvat laajemmin koko tieverkolle. Alustavien arvioiden mukaan päästökauppa siirtäisi liikennevirtoja hieman tieverkolta rataverkolle ja kaupunkiseuduilla kävelyyn ja pyöräilyyn. Liikenteen siirtymät hidastaisivat jonkin verran liikenteen kasvua, mutta se ei poistaisi todettuja tieverkon kehittämistarpeita vaan lähinnä siirtäisivät niitä kauemmas tulevaisuuteen.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet joulukuussa 2022. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusta maanteiden liikennesuoritteen tulevaan muutokseen on arvioitu aina vuoteen 2060 saakka. 

Tieliikenteessä pitkänmatkaisen henkilöliikenteen arvioidaan kasvavan jonkin verran seudullista ja paikallista liikennettä enemmän. Raskaan liikenteen kasvu noudattaa talouden yleistä kehitystä, mutta teollisuuden tuotantorakenteen muutokset kääntävät kasvun loivaan laskuun vuoden 2040 jälkeen. Liikenne-ennusteiden lähtökohdissa on merkittäviä epävarmuustekijöitä. Toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset, kuten mm. pitkään jatkunut koronapandemia, Ukrainan sota ja Venäjän talouspakotteet sekä Euroopan energiakriisi aiheuttivat huomattavaa epävarmuutta.

Strategisen tilannekuvan liikennemääriä koskevat tarkastelut perustuvat kuitenkin vielä vuoden 2021 lähtötietoihin. Tarkastelut päivitetään seuraavan kerran keväällä 2023 perustuen vuoden 2022 lähtötietoihin.

Tieliikenteen toteutunut kehitys 1995-2021

Kevyiden ajoneuvojen (henkilöautot ja pakettiautot) kokonaissuorite on kaikki väylätyypit huomioon ottaen kasvanut melko tasaisesti vuosina 1995–2019. Vuosina 1995–2015 kevyiden ajoneuvojen suorite kasvoi yhteensä 32 % eli keskimäärin 1,4 % vuodessa. Maanteillä suoritteen kasvu oli 40 %, kaduilla ja yksityisteillä 19 %. Vuodesta 2016 suorite kasvoi vuoteen 2019 vain 0,5 %. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut tieliikenteen suoritteiden kehitykseen merkittävästi. Pandemian vaikutus kokonaissuoritteisiin oli suurimmillaan vuonna 2021, jolloin pudotusta vuoden 2019 tilanteesta oli 4,1 %.

Henkilöautoliikenteen tavoin raskaan liikenteen suoritteen trendi on ollut selvästi nouseva vuosina 1995–2016. Laskuvuosia ja voimakkaitakin pudotuksia on kuitenkin esiintynyt. Vuosien 1995 ja 2015 välillä kokonaissuorite on kasvanut 19 % eli vuositasolla keskimäärin 0,9 %. Maanteillä kokonaiskasvu oli 20 %, kaduilla ja yksityisteillä 11 %. Vuosina 2016-2019 raskaan liikenteen tilastoitu suorite väheni 4,5 %. Koronapandemian vaikutus kuorma-autoliikenteen suoritteeseen on ollut vähäinen, mutta linja-autoliikenteen suorite on pienentynyt 23 % vuoden 2019 tilanteesta

Raskaan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä on koko tarkastelujakson ajan ollut selvästi alle 10 %. Vuonna 1995 osuus oli noin 8 %, ja viime vuosien maltillisen kehityksen myötä raskaan liikenteen osuus on pienentynyt entisestään. Koronapandemian vaikutus vuodesta 2020 alkaen on vaikuttanut henkilö- ja pakettiautojen suoritteisiin voimakkaammin maantieverkolla ja kuorma-autoliikenteen suoritteisiin kaduilla ja yksityisteillä.

Suomessa tieliikenteen osuus on hallitseva. Henkilöliikenteessä tieliikenteen osuus liikennesuoritteesta on noin 90 % ja tavarakuljetuksissa noin 68 %. 

Maanteiden liikennesuorite 2021

Vuonna 2020 maanteiden (78 000 km) liikennesuorite väheni keskimäärin noin 7 % koronapandemian seurauksena, mutta se on monin paikoin palautunut lähes ennalleen. 

Vuonna 2021 maanteiden liikennesuorite kasvoi keskimäärin noin 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suorite kasvoi kaikissa maakunnissa, ja suurinta kasvu oli suhteellisesti Lapissa (3,5 %) ja Päijät-Hämeessä (3 %). Suurin absoluuttinen kasvu oli Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Henkilö- ja pakettiautojen liikennesuorite kasvoi noin 2 % ja kuorma-autojen noin 4 %. Linja-autojen liikennesuorite puolestaan laski noin 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vaikka maanteiden kokonaisliikennettä oli edellisvuotta enemmän, niin vuotuiset liikennemäärät olivat vielä noin 5 % alhaisemmat, kun liikennemääriä verrataan koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan. Aikaisempina vuosina maanteiden liikennesuoritteen kasvu on ollut hyvin tasaista. 

Liikenteen määrä ja ennuste

Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi. Liikenteen määrä kertoo kokonaiskuvan tien merkityksestä, tielle kohdistuvien käyttäjätarpeiden määrästä ja tiellä oleville ongelmille altistuvien määrästä ja siten parannustarpeiden kannattavuudesta.

Joulukuussa 2022 julkaistu uusi kevyiden ajoneuvojen suorite-ennuste sisältää henkilö- ja pakettiautojen liikenteen kehitysennusteen vuosille 2021-2060. Kevyiden ajoneuvojen liikenne kasvaa koko ennustejakson vuoteen 2060 asti. Nopeinta kasvu on ennen vuotta 2030, jolloin keskimäärinen vuosikasvu on noin 1 %. Ennustejakson lopulla vuosina 2050-2060 keskimääräinen vuosikasvu on noin 0,5 %.

Kevyiden ajoneuvojen kokonaissuorite jää aiempaa vuonna 2018 laadittua ennustetta alemmalle tasolle. Tämä johtuu pitkälti koronapandemian seurauksena alentuneesta suoritteen lähtötasosta sekä palautumista hidastavasta energian hintojen noususta. Kasvua kuitenkin nopeuttaa henkilöautoliikenteen sähköistyminen, minkä surauksena autoilun hinnan oletetaan ennusteessa laskevan. Liikennesuorite kasvaa ennusteessa vuoteen 2050 mennessä lähes aiempaa ennustetta vastaavalle tasolle.

Strategisen tilannekuvan liikennemääriä ja tieliikenteen ennustetta kuvaavat kartat perustuvat kuitenkin vielä vuoden 2021 lähtötietoihin ja vuoden 2018 liikenne-ennusteeseen. Tarkastelut päivitetään seuraavan kerran keväällä 2023 perustuen vuoden 2022 lähtötietoihin ja joulukuussa 2022 julkaistuun uuteen liikenne-ennusteeseen.

Kuvassa Suomen kartassa eriteltynä liikenteen määrä ja sen ennuste Tampereen seudulla, Turun seudulla ja pääkaupunkiseudulla (KVL 2021)
Erilliset Suomen kartat: 1) keskimääräinen vuorokausiliikenne raskasliikenne (KVLras) 2021, 2) keskimääräinen vuorokausiliikenne raskasliikenne (KVLras) 2035 ja 3) raskaiden ajoneuvojen kasvu 2021-2035 (ajoneuvo/vuorokausi).

Raskaan liikenteen määrä ja ennuste

Raskaan liikenteen tuonnin kuljetukset keskittyvät yhä enenevissä määrin Helsinki–Turku–Tampere-akselille ja vientikuljetuksetkin päätiestölle. Myös satama- ja terminaaliyhteyksien palvelutaso on tärkeää. Raskaan liikenteen kasvu kohdistuu erityisesti Etelä-Suomen pääteille.

Joulukuussa 2022 julkaistu uusi tieliikenteen raskaiden ajoneuvojen suorite-ennuste sisältää kuorma- ja linja-autojen suorite-ennusteet. Raskaiden ajoneuvojen suorite kasvaa ennustejaksolla vuoteen 2040 asti, minkä jälkeen suoritteet vähenevät. Raskaiden ajoneuvojen liikennesuorite on suurimmillaan 13,4 % nykyistä suoritetta suurempi vuoden 2040 tilanteessa. 

Linja-autoliikenteen ei ennusteessa oleteta varsinaisesti kasvavan, vaan noin 30 % kasvu suoritteissa johtuu palautumisesta koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen ja pysyvän tämän jälkeen samalla tasolla. Henkilöliikenteen kokonaisennusteessa linja-autoliikenteen henkilökilometrien on ennustettu pienenevän 3 % vuoteen 2030 mennessä ja 6,5 % vuoteen 2040 mennessä. Ajoneuvosuoritteet riippuvat kuitenkin matkustajamäärien kehityksen lisäksi mm. yhteiskunnan tukitoimista. 

Ennusten alkuvuosina kasvu on nopeampaa johtuen etenkin linja-autoliikenteen oletetusta palautumisesta koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Raskaiden ajoneuvojen suorite-ennuste jää selvästi vuoden 2018 ennustetta alemmalle tasolle. Ennusteiden erot johtuvat kuorma-autoliikenteen ennusteen taustana käytetyn talousennusteen aiempaa maltillisemmasta kasvusta. 

Strategisen tilannekuvan raskaan liikenteen määrää ja ennustetta kuvaavat kartat perustuvat kuitenkin vielä vuoden 2021 lähtötietoihin ja vuoden 2018 liikenne-ennusteeseen. Tarkastelut päivitetään seuraavan kerran keväällä 2023 perustuen vuoden 2022 lähtötietoihin ja joulukuussa 2022 julkaistuun uuteen liikenne-ennusteeseen.

Suomen kartassa raskaiden ajoneuvojen kasvu 2017-2035 (ajoneuvo/vuorokausi)
Erilliset Suomen kartat: 1) keskimääräinen vuorokausiliikenne raskasliikenne (KVLras) 2021, 2) keskimääräinen vuorokausiliikenne raskasliikenne (KVLras) 2035 ja 3) raskaiden ajoneuvojen kasvu 2021-2035.