Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kiitotiepoikkeamia Suomessa. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva 2022

Vuonna 2022 raportoitiin Suomesta 54 kiitotiepoikkeamaa, eli tapausta jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö oli virheellisesti kiitotiellä tai sen suoja-alueella. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (60,3) alapuolella. Suhteutettuna operaatioiden määriin lentoasemilla, kiitotiepoikkeamia oli kuitenkin hieman keskiarvoa enemmän. Tosin parina edellisenä vuonna nähty kasvutrendi kääntyi laskuun viime vuonna.

1 tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Vuosina 2013-2021 keskimäärin n. 2 kiitotiepoikkeamaa on johtanut vakavaan vaaratilanteeseen. Onnettomuuksia kiitotiepoikkeamat eivät Suomessa ole aiheuttaneet.
Viime vuoden vakavassa vaaratilanteessa laskuvarjohyppykone oli tulossa laskuun valvomattomalla lentopaikalla Immolassa, kun laskuvarjohyppääjä laskeutui kiitotielle koneen eteen ja koneen lentäjä joutui tekemään ylösvedon törmäyksen estämiseksi.
Kiitotiepoikkeama on määritelmän mukaan tilanne, jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on kiitotiellä tai sen suoja-alueella luvatta tai muuten virheellisesti. Valvomattomilla lentopaikoilla ei ole lennonjohtoa, joka antaisi luvan kiitotielle. Myös valvomattomilla tapahtuneita tilanteita on luokiteltu kiitotiepoikkeamiksi, jos on arvioitu toisen ilma-aluksen, ajoneuvon tai kuten tässä tapauksessa, henkilön, päätyneen kiitotielle jollain tavoin merkittävän virheellisesti.

Ilma-alukset

Viime vuonna Suomessa tapahtui 21 ilma-aluksen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa.
Määrä oli selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvon (38,7) alapuolella, myös suhteessa lentoasemien operaatioiden määriin jäätiin keskiarvon alapuolelle. Kuten aiempinakin vuosina, useimmiten joko yleisilmailu tai sotilasilmailu oli kiitotiepoikkeaman aiheuttajana. Sekä yleisilmailun että sotilasilmailun kiitotiepoikkeamien määrä oli kuitenkin keskiarvon alapuolella.
Lähes kaikki tapaukset kävivät lentoasemilla, ja suurimmassa osassa kone teki lentoonlähdön tai laskun ilman vaadittavaa selvitystä. Tapauksista ei kuitenkaan aiheutunut merkittävämpiä vaaratilanteita, useimmiten koska muuta liikennettä ei ollut.

Kokonaismäärän laskuun vaikuttivat vähentyneet kaupallisen ilmakuljetuksen ja harrasteilmailun kiitotiepoikkeamat. Suomalainen kaupallinen ilmakuljetus aiheutti Suomessa vain yhden kiitotiepoikkeaman ja ulkomailla 3. Lukemat olivat pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.

Ajoneuvot

Vuonna 2022 maa-ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia lentoasemilla tapahtui 22. Määrä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta (8) ja oli myös vuosien 2013-2021 keskiarvon (13,2) yläpuolella.
Myös suhteutettuna lentoasemien operaatioiden määrään tapauksia oli selvästi  vuosien 2013-2021 keskiarvoa enemmän.
Edellisten vuosien hyvä laskeva suuntaus maa-ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrässä siis viime vuonna vaihtui kasvavaksi. Kasvun aiheuttivat useat tammikuussa ja joulukuussa tapahtuneet kiitotiepoikkeamat, jotka kävivät pääosin Pohjois-Suomen kentillä. Koko vuonna yhteensä eniten kiitotiepoikkeamia tapahtui Helsinki-Vantaalla ja Rovaniemeillä.

Tyypillinen ajoneuvon aiheuttama kiitotiepoikkeama tapahtui talviaikaan, kun kunnossapidolla oli tarve päästä puhdistamaan kiitotietä ja tarvittavan luvan pyytäminen unohtui syystä taikka toisesta. Joissain tapauksissa kiitotiellä oli jo ollut yksi harja-ajoneuvo ja toinen oli liittynyt mukaan ilman tarvittavaa lupaa kiitotielle. Maakuntakentillä joissain tapauksissa myös lennonjohdon pätkityt aukiolot olivat myötävaikuttavana tekijänä kuljettajan tilannetietoisuuden herpaantumisessa lennonjohdon aukiolon suhteen, mikä myötävaikutti siihen, että kiitotielle unohdettiin pyytää selvitys.

Lentoasemien lisäksi valvomattomilla lentopaikoilla tapahtui 2 kiitotiepoikkeamaa, Nummelassa ja Lahti-Vesivehmaalla. Tämä määrä oli pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.

Henkilöt

Vuonna 2022 henkilöt aiheuttivat 4 kiitotiepoikkeamaa. Vuosien 2013-2021 keskiarvo on 16,3. Tilanne onkin kehittynyt parempaan suuntaan muutamana viime vuonna.

Tyypillisesti nämä tapaukset kävivät valvomattomilla lentopaikoilla, joilla alueen rajojen valvonta on vaikeaa. Viime vuonna sijainteina olivat Nummela, Immola ja lisäksi lentoasemista Kuopio. Immolan tapaus myös luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, ja se oli kuvattu ylempänä tarkemmin.

Lentopaikan pitäjien "työkalupakissa" tällaisten tapausten estämiseksi on mm. varoituskylttien sijoittaminen kentälle kriittisiin paikkoihin ja tiedottaminen esim. paikallislehdissä. Myös fyysistä suojausta (esim. portit tai aidat) voi mahdollisuuksien mukaan käyttää.

Lennonjohto

Vuonna 2022 lennonjohto myötävaikutti 4 kiitotiepoikkeaman tapahtumiseen.
Määrä oli hieman alle vuosien 2013-2021 keskiarvon (4,8) ja suhteessa operaatioiden määrään lentoasemilla keskiarvon tasalla. Tapaukset eivät aiheuttaneet merkittävää riskiä.
Lennonjohdon myötävaikuttamat kiitotiepoikkeamat ovat viime vuosina olleet varsin harvinaisia. Kaikki viime vuoden aikana käyneet kiitotiepoikkeamat tapahtuivat toisella neljänneksellä.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi

Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella. Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki) käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan.