Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukot

Tilannekatsauksessa tarkastellaan ilmailun turvallisuustilanne usean eri seurantamittarin avulla. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ilmailun turvallisuustilanteen seurannasta

Turvallisuustilannetta seurataan ylätason (taso 1; onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja kuolleet) mittarien lisäksi erilaisilla alatason (tason 2 ja 3) mittareilla, joilla seurataan operatiivisten riskitekijöiden kehitystä.

Tason 2 mittareita ovat merkittävimmät onnettomuuksien syytekijät (mm. kiitotiepoikkeamat, läheltä piti-tilanteet ilmassa ja ilma-aluksen hallinnan menetykset ilmassa) ja tasolla 3 mitataan näiden tai muiden onnettomuus- tai vaaratilanneuhkaa sisältävien tapausten syy- tai myötävaikuttavia tekijöitä.

Ilmailun turvallisuuden tilan seurantaan käytettävät mittarit ja niille määritetyt tavoitteet perustuvat Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) määriteltyihin indikaattoreihin ja tavoitteisiin. Tarkempi kuvaus niistä löytyy Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liitteestä 2 (Ulkoinen linkki)

Turvallisuustilannetta seurataan erityisesti kaupallisen ilmakuljetuksen, yleis- ja harrasteilmailun sekä lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen kannalta. Tässä julkaisussa ei käsitellä riippu- ja varjoliitämistä eikä laskuvarjourheilua.

Tilakuvassa käytettyjen lyhenteiden sekä käsitteiden määritelmiä löydät täältä  (Ulkoinen linkki)

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukko - operatiiviset tason 1 (ylätaso) mittarit

Mittari

Tavoite

Tilannearvio

Tilannearvio historia- ja nykytilanteen
perusteella. 

Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 1.1: Onnettomuuksien määrä 
SPI 1.2.: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
SPI 1.3.: Onnettomuuksissa kuolleiden määrä
SPI 1.4: Vakavien vaaratilanteiden määrä  
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 1.1: ei onnettomuuksia 
SPI 1.2: ei kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia
SPI 1.3: ei kuolleita
SPI 1.4: vähenevä vakavien
vaaratilanteiden
määrä suhteutettuna liikenteen
määrään (viiden vuoden keskiarvo)
VIHREÄ

SPI 1.1. Q1-Q3/2022: Ei onnettomuuksia suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Tavoite (ei onnettomuuksia kaupallisessa ilmakuljetuksessa)  tältä osin saavutettu. 
SPI 1.2 & SPI 1.3 Q1-Q3/2022: Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joten tavoitteet (ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja ei kuolleita ilmailuonnettomuuksissa) saavutettiin. 

SPI 1.4 Q1-Q3/2022: 5 vakavaa vaaratilannetta, aiempien vuosien tasolla.

Vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta ei saavutettu vuonna 2021, sillä suhteessa liikennemäärän vakavien vaaratilanteiden määrä kasvoi.  

Tilannearvio pidetään  vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena johtuen mm. dronetoiminnan sekä Ukrainan konfliktin aiheuttamista riskeistä. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.

Yleis- ja harrasteilmailu: 
SPI 1.1: Onnettomuuksien määrä 
SPI 1.2.: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
SPI 1.3.: Onnettomuuksissa kuolleiden määrä
SPI 1.4: Vakavien vaaratilanteiden määrä
Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 1.1:  ≤ 10 onnettomuutta / 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo)
SPI 1.2: ≤ 0,6 kuolemaan johtanutta
onnettomuutta/ 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo)
SPI 1.3:  enintään 2 kuollutta/ 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo) 
SPI 1.4: vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä
suhteutettuna liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo)
KELTAINEN

SPI 1.1 Q1-Q3/2022: Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 6 onnettomuutta. Aiempien vuosien määrän alapuolella.

Vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta  (alle 10 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) ei saavutettu vuonna 2021.

SPI 1.2 Q1-Q3/2022: 1 kuolemaan johtanut onnettomuus. Määrä aiempien vuosien keskiarvon alapuolella.

Arvioidun vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta (alle 0,6 kuolemaan johtanutta onnettomuutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) ei saavutettu vuonna 2021.

SPI 1.3 Q1-Q3/2022: 1 kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa menehtyi 1 henkilö-

Vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoite (enintään 2 kuollutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) saavutettiin vuonna 2021.

SPI 1.4 Q1-Q3/2022: Vakavia vaaratilanteita tapahtui 17, selvästi aiempia vuosia enemmän.

Vuoden 2021 lentotuntimäärän perusteella tavoitetta (vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä suhteessa liikenteen määrään, viiden vuoden keskiarvona) ei saavutettu vuonna 2021. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta  pidetään neutraalina.  Kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta huolimatta tilanne yleis- ja harrasteilmailussa on kokonaisuudessa aiempien vuosien tasalla. 

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukko - operatiiviset tason 2 (onnettomuuksien tyypillisimmät syytekijät) mittarit

Mittari

Tavoite

Tilannearvio

Tilannearvio historia- ja nykytilanteen
perusteella

SPI 2.1: Kiitotieltä
suistumistapausten (RE) määrä
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.1: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumisia.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.1: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/-Q3/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 4 kiitotieltä suistumista. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.

SPI 2.2: Kiitotiepoikkeamien (RI-VAP) määrä Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: 1 kiitotiepoikkeama suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa, määrä edellisvuotta vähemmän ja hieman pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q3/2022: Yleis- ja harrasteilmailussa 17 kiitotiepoikkeamaa, määrä edellisvuosia pienempi. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.  

 Maa-ajoneuvot ja henkilöt:
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: 15 ajoneuvojen (10 lentoasemilla, 5 valvomattomilla lentopaikoilla) aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Lentoasemilla ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia aiempia vuosia enemmän. Suhteessa operaatioiden määrään lentoasemilla tapahtumien määrä oli pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.  Henkilöt aiheuttivat 3 kiitotiepoikkeamaa.

Tilannearvio pidetään vielä vihreänä pitkään lentoasemilla tapahtuneen hyvän kehityksen johdosta, kehityssuunta pidetään negatiivisena useiden talven aikana tapahtuneiden poikkeamien johdosta.  

SPI 2.3: Yhteentörmäysten ja läheltä piti-tilanteiden (MAC/AIRPROX) määrä Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q3/2022: suomalainen kaupallinen ilmakuljetus osallisena 34 läheltä piti-tilanteessa. Määrä moninkertainen edellisvuosiin verrattuna. Useassa tapauksessa toisena osapuolena oli ulkomainen drone.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehitysuunta pidetään negatiivisena. Ukrainan konfliktin katsotaan lisäävän yhteentörmäyksen tai läheltä piti-tilanteen riskiä.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q3/2022: yleis- ja harrasteilmailu osallisena 7 tapauksessa (Suomessa 4, ulkomailla 3). Määrä selkeästi edellisvuosia pienempi tasolla. 

Tilannearvio pidetään keltaisena, mutta kolmannella neljänneksellä poikkeuksellisen vähän läheltä piti-tilanteita. Kehityssuunta pidetään positiivisena.

 Lennonvarmistus:
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q3/2022: Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia 12. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon tasolla. Suhteessa operaatiomäärään määrä edellisvuosia suurempi.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään neutraalina. .

SPI 2.4: Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys
maastoon ja vastaavat vaaratilanteet-tapausten (CFIT) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.4: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 CFIT/near CFIT-tilanne.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.4: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 4 CFIT/near CFIT-tilannetta. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena.

SPI 2.5: Ilma-aluksen ilmassa tapahtuneiden hallinnan menetystapausten (LOC-I) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.5: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 hallinnan menetys-tilanne, joka tosin hyvin hetkellinen.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.5: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q2/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 2 hallinnan menetys-tilannetta. Määrä selvästi aiempien vuosien keskiarvon alapuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

SPI 2.6: Yhteentörmäysten rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä-tapausten (GCOL) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.6: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 GCOL-tapaus, jonka tosin aiheutti maahuolinta-ajoneuvo. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.6: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 3 GCOL-tapausta Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.