Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukot

Tilannekatsauksessa tarkastellaan ilmailun turvallisuustilanne usean eri seurantamittarin avulla. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ilmailun turvallisuustilanteen seurannasta

Turvallisuustilannetta seurataan ylätason (taso 1; onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja kuolleet) mittarien lisäksi erilaisilla alatason (tason 2 ja 3) mittareilla, joilla seurataan operatiivisten riskitekijöiden kehitystä.

Tason 2 mittareita ovat merkittävimmät onnettomuuksien syytekijät (mm. kiitotiepoikkeamat, läheltä piti-tilanteet ilmassa ja ilma-aluksen hallinnan menetykset ilmassa) ja tasolla 3 mitataan näiden tai muiden onnettomuus- tai vaaratilanneuhkaa sisältävien tapausten syy- tai myötävaikuttavia tekijöitä.

Ilmailun turvallisuuden tilan seurantaan käytettävät mittarit ja niille määritetyt tavoitteet perustuvat Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) määriteltyihin indikaattoreihin ja tavoitteisiin. Tarkempi kuvaus niistä löytyy Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liitteestä 2 (Ulkoinen linkki)

Turvallisuustilannetta seurataan erityisesti kaupallisen ilmakuljetuksen, yleis- ja harrasteilmailun sekä lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen kannalta. Tässä julkaisussa ei käsitellä riippu- ja varjoliitämistä eikä laskuvarjourheilua.

Tilakuvassa käytettyjen lyhenteiden sekä käsitteiden määritelmiä löydät täältä  (Ulkoinen linkki)

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukko - operatiiviset tason 1 (ylätaso) mittarit

Mittari

Tavoite

Tilannearvio

Tilannearvio historia- ja nykytilanteen
perusteella. 

Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 1.1: Onnettomuuksien määrä 
SPI 1.2.: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
SPI 1.3.: Onnettomuuksissa kuolleiden määrä
SPI 1.4: Vakavien vaaratilanteiden määrä  
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 1.1: ei onnettomuuksia 
SPI 1.2: ei kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia
SPI 1.3: ei kuolleita
SPI 1.4: vähenevä vakavien
vaaratilanteiden
määrä suhteutettuna liikenteen
määrään (viiden vuoden keskiarvo)
VIHREÄ

SPI 1.1. Q1-Q4/2022: Ei onnettomuuksia suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Tavoite (ei onnettomuuksia kaupallisessa ilmakuljetuksessa)  tältä osin saavutettu. 
SPI 1.2 & SPI 1.3 Q1-Q4/2022: Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joten tavoitteet (ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja ei kuolleita ilmailuonnettomuuksissa) saavutettiin. 

SPI 1.4 Q1-Q4/2022: 5 vakavaa vaaratilannetta, aiempien vuosien tasolla.

Vuoden 2022 lentotuntitilastojen kerääminen on käynnissä, joten tilanne vuoden 2022 osalta varmistuu kevään 2023 aikana. Alustavan arvion perusteella tavoite (vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä suhteessa liikenteen määrään, 5v keskiarvo) olisi saavutettu.
Vuonna 2021 tavoitetta ei saavutettu.

Tilannearvio pidetään  vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena johtuen mm. dronetoiminnan sekä Ukrainan konfliktin aiheuttamista riskeistä. 

Yleis- ja harrasteilmailu: 
SPI 1.1: Onnettomuuksien määrä 
SPI 1.2.: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
SPI 1.3.: Onnettomuuksissa kuolleiden määrä
SPI 1.4: Vakavien vaaratilanteiden määrä
Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 1.1:  ≤ 10 onnettomuutta / 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo)
SPI 1.2: ≤ 0,6 kuolemaan johtanutta
onnettomuutta/ 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo)
SPI 1.3:  enintään 2 kuollutta/ 100 000 lentotuntia
(viiden vuoden keskiarvo) 
SPI 1.4: vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä
suhteutettuna liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo)
KELTAINEN

SPI 1.1 Q1-Q4/2022: Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 4 onnettomuutta. Aiempien vuosien määrän alapuolella.

Vuoden 2022 lentotuntitilastojen kerääminen on käynnissä, joten tilanne vuoden 2022 osalta varmistuu kevään 2023 aikana. Alustavan arvion perusteella tavoitetta (alle 10 onnettomuutta/100 000 lentotuntia, 5v keskiarvo) ei saavuteta.
Vuonna 2021 tavoitetta ei myöskään saavutettu.

SPI 1.2 Q1-Q4/2022: 1 kuolemaan johtanut onnettomuus. Määrä aiempien vuosien keskiarvon alapuolella.

Vuoden 2022 lentotuntitilastojen kerääminen on käynnissä, joten tilanne vuoden 2022 osalta varmistuu kevään 2023 aikana. Alustavan arvion perusteella tavoitetta (alle 0,6 kuolemaan johtanutta onnettomuutta / 100 000 lentotuntia, 5v keskiarvo) ei saavuteta. Tavoitetta ei saavutetty myöskään v.2021.


SPI 1.3 Q1-Q4/2022: 1 kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa menehtyi 1 henkilö. Alle pidemmän ajan keskiarvon.

Vuoden 2022 lentotuntitilastojen kerääminen on käynnissä, joten tilanne vuoden 2022 osalta varmistuu kevään 2023 aikana. Alustavan arvion perusteella tavoite (enintään 2 kuollutta per 100 000 lentotuntia, viiden vuoden keskiarvona) saavutetaan.
 Tavoite saavutettiin myös vuonna 2021.

SPI 1.4 Q1-Q4/2022: Vakavia vaaratilanteita tapahtui 18, hieman aiempia vuosia enemmän.
Vuoden 2022 lentotuntitilastojen kerääminen on käynnissä, joten tilanne vuoden 2022 osalta varmistuu kevään 2023 aikana. Alustavan arvion perusteella tavoite (vähenevä vaaratilanteiden määrä suhteutetettuna liikenteen määrään, 5v keskiarvo) saavutetaan. Tavoite saavutettiin myös v. 2021.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta  muutetaan neutraalista positiiviseksi.  Kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta huolimatta tilanne yleis- ja harrasteilmailussa on kokonaisuudessa aiempien vuosien tasalla. 

Ilmailun turvallisuustilanteen seurantataulukko - operatiiviset tason 2 (onnettomuuksien tyypillisimmät syytekijät) mittarit

Mittari

Tavoite

Tilannearvio

Tilannearvio historia- ja nykytilanteen
perusteella

SPI 2.1: Kiitotieltä
suistumistapausten (RE) määrä
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.1: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumisia.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.1: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1/-Q4/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 4 kiitotieltä suistumista. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.

SPI 2.2: Kiitotiepoikkeamien (RI-VAP) määrä Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: 4 kiitotiepoikkeamaa (1 Suomessa, 3 ulkomailla) suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa, määrä pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q4/2022: Yleis- ja harrasteilmailussa 18 kiitotiepoikkeamaa, määrä edellisvuosia pienempi. 

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.  

 Maa-ajoneuvot ja henkilöt:
SPI 2.2: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q4/2022: 24 ajoneuvojen (22 lentoasemilla, 2 valvomattomilla lentopaikoilla) aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Lentoasemilla ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia aiempia vuosia enemmän. Suhteessa operaatioiden määrään lentoasemilla tapahtumien määrä oli pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.  Henkilöt aiheuttivat 4 kiitotiepoikkeamaa.

Tilannearvio muutetaan vihreästä keltaiselle johtuen määrien selvästä kasvusta aiempiin vuosiin verrattuna.
Kehityssuunta muutetaan samalla negatiivisesta neutraaliksi.  

SPI 2.3: Yhteentörmäysten ja läheltä piti-tilanteiden (MAC/AIRPROX) määrä Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q4/2022: suomalainen kaupallinen ilmakuljetus osallisena 39 läheltä piti-tilanteessa. Määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna. Useassa tapauksessa toisena osapuolena oli ulkomainen drone.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehitysuunta pidetään negatiivisena. Ukrainan konfliktin katsotaan lisäävän yhteentörmäyksen tai läheltä piti-tilanteen riskiä.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen
ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: yleis- ja harrasteilmailu osallisena 12 tapauksessa (Suomessa 6, ulkomailla 6). Määrä selkeästi edellisvuosia pienempi tasolla. 

Tilannearvio muutetaan keltaisesta vihreäksi jo pitkään jatkuneen hyvän kehityksen johdosta. Kehityssuunta muutetaan positiivisesta neutraaliksi. Epävarmuutta lisää kuitenkin hieman ulkomailla tapahtuneiden tilanteiden kehityssuunta.

 Lennonvarmistus:
SPI 2.3: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
KELTAINEN

Q1-Q4/2022: Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia 15. Määrä oli hivenen vuosien 2013-2021 keskiarvon alapuolella. Suhteessa operaatiomäärään määrä edellisvuosia suurempi.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään neutraalina. .

SPI 2.4: Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys
maastoon ja vastaavat vaaratilanteet-tapausten (CFIT) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.4: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 near CFIT-tilanne.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.4: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q3/2024: yleis- ja harrasteilmailussa 4 CFIT/near CFIT-tilannetta. Määrä hieman pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena.

SPI 2.5: Ilma-aluksen ilmassa tapahtuneiden hallinnan menetystapausten (LOC-I) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.5: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 hallinnan menetys-tilanne, joka tosin hyvin hetkellinen.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.5: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 2 hallinnan menetys-tilannetta. Määrä selvästi aiempien vuosien keskiarvon alapuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. 

SPI 2.6: Yhteentörmäysten rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä-tapausten (GCOL) määrä 
Kaupallinen ilmakuljetus: 
SPI 2.6: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: kaupallisessa ilmakuljetuksessa 2 GCOL-tapausta. Toisessa tosin aiheuttajana maahuolinta-ajoneuvo. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta muutetaan neutraalista negatiiviseksi.

 Yleis- ja harrasteilmailu:
SPI 2.6: ei numeraalista tavoitetta.
Tilannearvio perustuu tapahtumien absoluuttisen ja
suhteutetun määrän kehitykseen.
VIHREÄ

Q1-Q4/2022: yleis- ja harrasteilmailussa 4 GCOL-tapausta Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. 

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta muutetaan neutraalista negatiiviseksi.