Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

I lägesbilden har analyserats huruvida de kriterier som fastställts för farlederna i inre farvatten uppfylls med transportnätverket TEN-T i Finland. Huruvida kriterierna för transportnätverket TEN-T uppfylls bedöms i regel två gånger om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom. Uppgifterna är en del av den strategiska lägesbilden över trafiknätet.

Centrala kriterier för de inre vattenvägarna enligt förordningen om riktlinjer för TEN-T-nätet från 2013

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 definieras vilka inre vattenvägar som hör till TEN-T-trafiknätet och kriterierna för dem. I Finland hör Saimens djupvattenfarleder och den del av Saima kanal som är i Finland till TEN-T-stomnätet. I Finland finns inga inre vattenvägar som hör till det övergripande nätet. TEN-T-nätet omfattar inte heller några insjöhamnar i Finland. Kriterierna som ställts upp för inre vattenvägar är följande:

  1. Medlemsstaterna ska säkerställa att floder, kanaler och sjöar är försedda med RIS (river information system, flodinformationstjänster).
  2. Man följer minimikraven för inre vattenvägar i klass IV enligt klassificeringen av inre vattenvägar: djupgående (2,50 m) och minimihöjd på brounderfarter (5,25 m).
  3. I stomnätet ska det finnas tillgång till alternativa rena bränslen.

Uppfyllande av kriterierna på de inre vattenvägarna

På de inre vattenvägar i Finland som hör till TEN-T-nätet uppfylls kriterierna enligt följande:

  1. RIS används inte på de inre vattenvägarna, eftersom det i Saimen används havsgående fartyg som följer författningarna för havstrafik. De inre vattenvägarna och trafiken på dem är inte heller kopplade direkt till ett annat EU-land. På dessa grunder anses kriteriet inte gälla Saimenområdet.
  2. Kraven på djupgående och underfarter uppfylls.
  3. Kravet på tillgång till alternativa rena bränslen anses uppfyllas, eftersom LNG kan levereras med långtradare eller pråm till alla Finlands hamnar.
  4. I Finland finns inget övergripande nät av inre vattenvägar. Hamnarna hör inte heller till TEN-T-nätet, och därför finns inga krav på dem.

En förnyelse av TEN-T-riktlinjeförordningen pågår inom EU-kommissionen. Genom förnyelsen eftersträvar man bland annat en bättre koppling till det europeiska programmet för grön utveckling (Green Deal). Ett förslag till en ny TEN-T-förordning publicerades i december 2021. Den slutgiltiga förordningen kommer sannolikt att träda i kraft år 2023.

Kuvassa Suomen kartalla ydinverkon sisävesiväylät. Väylä ulottuu Lappeenrannasta Kuopioon ja Joensuuhun.
Bild: I Finland hör Saimens djupvattenfarleder och den del av Saima kanal som är i Finland till TEN-T-stomnätet.