Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Om transportsystemanalysen och om uppdateringen av den

Med transportsystem avses den helhet som består av all person- och godstrafik oberoende av trafikform, de trafiknät, kommunikationsförbindelser och uppgifter som betjänar trafiken samt trafiktjänster, trafikmedel och system som styr trafiken. Tills vidare har informationen på denna webbplats publicerats endast på finska.

Liikennejärjestelmäanalyysiin kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Analyysin tiedot eivät siten sisällä reaaliaikaista tai hyvin yksityiskohtaista tietoa liikennejärjestelmän eri osista. Tällä hetkellä tiedot koostuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaosiosta, liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta, liikenteen palvelujen tilannekuvasta, liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuvasta sekä liikenneturvallisuuden tilannekuvan ensimmäisistä sisällöistä.

För tillfället består Transportsystemanalysen av indikatorsamlingen Trafik 12, av den strategiska lägesbilden över trafiknätet, av lägesbilden över transporttjänster samt av lägesbilden över mobilitet och tillgänglighet. Under år 2022 blir lägesbilderna över transportsystemsäkerhet, automatisering av transporter och trafikens miljökonsekvenser tillgängliga. Beredningen av omvärldsöversikten börjar hösten 2022 och översikten blir färdig våren 2023.

Tietojen päivittämisestä

Liikenne 12 -seurantamittariston tietoja päivitetään vuosittain syksyllä. Liikenneverkon strategista tilannekuvaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa: touko-kesäkuussa ja joulukuussa. Liikennepalveluiden tilannekuvan tietoja päivitetään rullaavasti. Vuoden 2022 syksyllä tilannekuvaan lisätään tietoja uusista liikkumispalveluista ja taksipalveluista. Liikkuminen ja saavutettavuus –tilannekuvaan lisätään osio liikkumisesta syksyllä 2022. Samalla saavutettavuusosiota päivitetään ja täydennetään.

Uusina tilannekuvina liikennejärjestelmäanalyysiin lisätään vuonna 2022 liikennejärjestelmän turvallisuuden, liikenteen automaation ja liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuvat. Liikenneturvallisuuden tilannekuvan ensimmäiset tieliikennettä koskevat sisällöt on julkaistu kesäkuun alussa ja tilannekuva täydentyy muilta myöhemmin vuonna 2022. Toimintaympäristökatsauksen valmistelu aloitetaan syksyllä 2022 ja se valmistuu keväällä 2023. Arvioita tulevasta kehityksestä sisältyy myös tilannekuviin.