Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Yksityistiet

Tilannekuvassa tarkastellaan yksityisteiden tämän hetkistä tilannetta ja yhteiskunnallista merkitystä. Yksityisteitä koskevaa tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu myös tulevia tarpeita ja ennusteita. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Yksityistiet lukuina

  • Yksityisteitä on noin 370 000 km, kun valtion hallinnoimia teitä on noin 80 000 km.
  • Siltoja yksityisteillä on noin 12 000 kpl.
  • Yksityisteiden varrella on arviolta noin 30 000 yritystä, 40 000 maatilaa, 250 000 omakotitaloa ja 190 000 kesämökkiä.
  • Käyttäjiä yksityisteillä on noin 2 miljoonaa.
  • Yksityisteiden varrella asuu noin puoli miljoonaa suomalaista.
  • Yksityisteiltä lähtee noin 4 000 puurekkaa päivässä.

Yksityistien hallinnointi

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat yhdessä. Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tieosakkaista muodostuva tiekunta. Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse kokouksessaan. Tiekunnan perustamisen edellytyksenä on, että kohteena olevaan tiehen kohdistuu pysyvä tieoikeus. Tienpidon ja hallinnon asiat käsitellään säännöllisesti pidettävissä tiekunnan kokouksissa ja kokouksen päätökset sitovat tieosakkaita.

Yksityistiet ovat tärkeä osa Suomen tieverkkoa ja liikennejärjestelmää

Yksityistieverkolla on suuri yhteiskunnallinen merkitys Suomen tieverkostossa. Yksityisteiden varrella sijaitsee suuria metsäkiinteistöjä, maatiloja, monia yrityksiä ja muita Suomen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tarpeellisia toimintoja. Yksityistieverkon kehittäminen ja kunnossapito parantaa mahdollisuuksia hyödyntää mm. suomalaista puuta ja lisää kotimaisen maatalouden toimintaedellytyksiä. Suurin osa metsäteollisuuden puusta ajetaankin yksityisteiden varrelta. Tämän vuoksi metsä- ja elintarviketeollisuus tarvitsevat toimivan kuljetusketjun, jossa tavara liikkuu yksityisteitä ja alempaa tieverkkoa pitkin päätieverkolle, rataverkolle ja tuotantolaitoksille. Toimiva yksityistieverkosto mahdollistaa asumisen ja elinkeinotoiminnan maaseudulla ja tämän myötä ehkäisee osaltaan maaseudun autioitumista.

Toimiva yksityistieverkko parantaa matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja liikennejärjestelmän tehokkuutta. Hyväkuntoinen yksityistieverkosto mahdollistaa sujuvamman liikennöinnin ja täydet hyötykuormat, millä on vaikutusta etenkin raskaiden ajoneuvojen kuljetuskustannuksiin matka-aikojen lyhentyessä ja polttoainekustannusten pienentyessä. Polttoaineen kulutuksen pienentyessä myös kuljetusten aiheuttamat päästöt vähenevät.

Suomen kartalla esitetty maakunnan osuus Suomen yksityisteistä sekä yksiteiden osuus maakunnassa asukasta kohden.

Yhteiskunnan avustukset yksityisteillä

Valtionavustusta yksityistien tienpitoon myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Valtionavustusten enimmäismäärä tavanomaisissa tien parantamiskohteissa on tällä hetkellä 70 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista. Merkittävimmissä siltakohteissa se on 85 %. Vuonna 2023 valtionavustusmääräraha oli noin 23 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa euroa oli huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistamiseksi. Vuonna 2024 valtionavustusmäärärahaa on 8,5 miljoonaa euroa. Yksityisteiden valtionavustuskohteiden haut eivät ole sidottuja määräaikoihin ja avustusten maksatus tapahtuu hankkeen etenemisen myötä. 

Valtion lisäksi kunnilla on itsehallintonsa mukainen vapaus päättää mahdollisen avustuksen määrästä ja toteutustavasta. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi (yksityistielaki 84 §).

Yksityisteiden kunto 2020–2032

Yksityisteiden kunto ei aina täytä kaikkien tienkäyttäjien vaatimuksia. Teiden kantavuudet ja liikenneturvallisuus eivät vastaa nykytarpeita ja osa yksityistiesilloista on huonokuntoisia. 

Tällä hetkellä on käynnissä Metsäkeskuksen TIESIT-hanke (Ulkoinen linkki), jossa kartoitetaan yksityisteiden ja yksityistiesiltojen kuntoa. Selvityksellä saadaan tietoa nyt ja lähitulevaisuudessa parannusta vaativista kohteista. Kartoitusta apuna käyttäen voidaan paremmin kohdentaa yksityisteiden valtionavustusta kohteisiin, joissa kiireellisimmin tarvitaan parantamistoimenpiteitä.

Traficomissa on käynnistynyt Yksityisteiden valtionavustusten vaikutusarviointiselvitys. Työn tavoitteena on selvittää valtionavustusten ja -tukien vaikuttavuutta sekä laatia paikkatietoaineistoihin pohjautuva malli sekä kriteeristö tukien kohdentamiseksi ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Selvitys valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Selvitystyössä hyödynnetään Metsäkeskuksen TIESIT-hankkeen tuloksia.  

Yksityisteiden tarpeet

Yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon haasteena on, että niistä vastaavat yksityiset henkilöt eli tiekunnan osakkaat. Toimenpiteiden toteuttaminen on kallista ja vaatii rahoituksen lisäksi tieosakkaiden aktiivisuutta, osaamista ja yhteistyötä.

Yksityisteiden valtionavustus mahdollistaa parantamishankkeen toteuttamisen ja sen, että hankkeen kustannukset eivät jää pelkästään tieosakkaiden maksettavaksi. Hankkeissa olisi hyvä noudattaa nykyohjeistusta ja kantavuusvaatimuksia, jolloin parannetut tiet ja sillat vastaavat paremmin sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiin.

Yksityistieverkon kehittymisen kannalta on oleellista, että yksityisteiden ja yksityistiesiltojen kuntoa parannetaan, tietoisuutta yksityisteiden tarpeellisuudesta lisätään ja saadaan myös tiekuntien osakkaat osallistumaan ja innostumaan tiekunnan toiminnasta. Tiekunnat tarvitsevat koulutusta, opastusta sekä hankkeisiin uusia tekijöitä. Yksityisteiden valtionavustuksilla turvataan, että yksityistiet täyttävät jatkossakin kansalaisten päivittäisen liikkumiseen, asioinnin ja peruspalvelujen sekä teiden vaikutuspiirissä olevan monipuolisen elinkeinoelämän tarpeet.