Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa tarkastellaan vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) määrä on viime vuosina pienentynyt 1990-luvun tasosta. 1990-luvun lopulla vaarallisia aineita kuljetettiin lähemmäs seitsemän miljoona tonnia vuosittain ja 2010-luvulla kuljetusmäärät ovat pyörineet viiden miljoonan tonnin lähettyvillä. Vuonna 2021 kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä laski vuoden 2020 reilusta viidestä miljoonasta tonnista lähes 4,2 miljoonaan tonniin, ja vuonna 2022 kokonaismäärä laski edelleen sen ollessa noin 4 miljoonaa tonnia. Rautateiden VAK-liikenteestä iso osa kulkee itärajan yli ja siten vuoden 2021 vähenemän voidaan ainakin osittain olettaa johtuvan koronasta (Venäjä on mahdollisesti hyödyntänyt enemmän esim. nestetransiton osalta omia Suomenlahden satamiaan) ja vuonna 2022 tapahtuneen lisävähenemän Venäjän hyökkäyssodasta ja siitä seuranneesta itärajan liikenteen romahtamisesta. VR Yhtymä Oyj lopetti Venäjän liikenteen kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

VR-Yhtymä Oyj vastaa valtaosasta vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomessa. Vuonna 2022 kuljetetusta neljän miljoonan tonnin kokonaismäärästä VR-Yhtymä Oyj kuljetti 3 677 919 tonnia, josta palavien nesteiden osuus oli noin 1,25 miljoonaa tonnia, syövyttävien aineiden osuus noin 0,9 miljoonaa tonnia ja kaasujen osuus 0,5 miljoonaa tonnia. Koska VR-Yhtymä Oyj vastaa valtaosasta vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomessa, antaa heidän rautatieturvallisuusraporttinsa melko kattavan vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuvista poikkeamista. 

VR-Yhtymä Oyj:n raportoinnin mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtui vuonna 2022 yhdeksän tippavuotoa. Yksi näistä vuodoista sattui Riihimäellä, jossa aiemmin Venäjän liikenteessä olleesta vaunustosta löytyi useita ammoniakkia vuotavia säiliövaunuja. Merkittävin vuoto purettiin vaunusta erityistoimenpitein ja tästä aiheutui haittaa raideliikenteelle. Tapahtumasta aiheutui lisäksi Väylävirastolle noin 150 000 € välittömät kulut.

Tippavuotojen lisäksi tapahtui kolme VAK-vaunun suistumista:

  • 28.1. Tyhjän dieselvaunun suistuminen Joensuussa
  • 23.2. Kahden tyhjän puhdistamattoman butyyliasetaattivaunun suistuminen yksityisraiteella, Mussalo/Kotka.
  • 14.12. Dieselvaunun suistuminen, Akonniemi/Varkaus

Varkauden Akonniemellä tapahtunut suistuminen luokiteltiin EU:n yhteisten turvallisuusindikaattoreiden mukaisesti merkittäväksi raideliikenneonnettomuudeksi, koska siitä aiheutui vaurioita ratainfralle yli 150 000 €. Toinen vaarallisiin aineisiin liittyvä merkittävä onnettomuus oli 16.9. tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa VAK-vaunuja kuljettanut tavarajuna törmäsi henkilöautoon varoituslaitteetto-massa tasoristeyksessä Turku‒Uusikaupunki-rataosuudella. Onnettomuudesta ei aiheutunut vaarallisten aineiden vuotoja. Onnettomuus luokiteltiin merkittäväksi, koska tasoristeystä ylittämässä olleen auton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti.

VR-Yhtymä Oyj:n raportoinnin mukaan suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä turvallisuuspoikkeamista tapahtuu vaihtotöissä. Eniten tapahtuu vaarallisten aineiden vuotoja. Junaliikenteessä turvallisuuspoikkeamiksi kirjattuja vaarallisten aineiden vuotoja tapahtuu melko harvoin (viimeisen viiden vuoden aikana 0–3 vuosittain). Vaarallisiin aineisiin liittyviä turvallisuuspoikkeamia tapahtui vaihtotöissä vuosina 2018–2020 reilu parikymmentä vuodessa. Vuosina 2021–2022 kyseinen lukumäärä on ollut yli puolta pienempi (vuonna 2022 raportoitiin viisi VAK-poikkeamaa; lisätietoja kohdassa 'vaihtotöiden turvallisuus '). 

Tyypillisesti vaarallisten aineiden kuljetuksessa rautateillä tapahtuva poikkeama jää seurauksiltaan vähäiseksi ‒ suistumiset eivät yleensä aiheuta vuotoja ja tapahtuvat vuototapaukset ovat pääosin pienehköjä venttiilivuotoja. Onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa yleisimmin mukana olevat vaaralliset aineet ovat pääsääntöisesti samoja kuin rataverkolla eniten kuljetetut vaaralliset aineet, eli palavia nesteitä, kaasuja ja syövyttäviä aineita.

Vuoteen 2020 asti VR-Yhtymä Oyj oli Suomen rautatiellä ainoa toimija, joka harjoitti vaarallisten aineiden kuljetuksia. Vuonna 2021 vaarallisia aineita kuljettivat VR-Yhtymä Oyj:n lisäksi Operail Finland Oy (nykyisin North Rail Oy) ja FoxRail Logistics Oy. Vuonna 2022 toimijajoukko laajeni kattamaan myös Fenniarailin, joka aloitti vaarallisten aineiden kuljetukset vuoden 2022 alussa. Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten seurauksena Fenniarailin liikennemäärät kuitenkin pienenivät nopeasti ja yrityksen VAK-liikenne päättyi kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä.