Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Suomen ja alueiden sisäinen, välinen sekä kansainvälinen saavutettavuus

Mittareilla seurataan Suomen ja alueiden sisäistä ja välistä sekä kansainvälistä saavutettavuutta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 –seurantamittarin kehitystä arvioidaan seuraavassa päivityksessä

Alueiden sisäinen saavutettavuus on henkilöautolla hyvällä tasolla, lähin maakuntakeskus on joukkoliikenteellä saavutettavissa heikommin. Väestöstä 90 % saavuttaa henkilöautolla lähimmän maakuntakeskuksen alle tunnin matka-ajalla, joukkoliikenteellä 61 %. Alueiden välisessä saavutettavuudessa henkilöauto on joukkoliikennettä kilpailukykyisempi kulkumuoto matka-ajaltaan 76 % yhteysväleistä. Suuresta osasta Suomea on mahdollista saavuttaa Helsinki-Vantaan lentoasema alle kolmen tunnin matka-ajalla eri kulkumuotoja, myös lentoyhteyksiä, hyödyntämällä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan helppoutta, jolla henkilöt ja yritykset tavoittavat tarvitsemansa palvelut ja toiminnot. Helppouden määrittää se, kuinka nopeasti ja edullisesti määränpäähän pääsee. 

Toimintojen saavutettavuuden mittareilla tarkastellaan maakuntien sisäistä ja välistä saavutettavuutta sekä kansainvälistä saavutettavuutta. Tarkastelu on tehty erikseen sekä henkilöautolle että joukkoliikenteelle. 

Maakuntakeskuksessa sijaitsee yleensä pääosa alueen toiminnoista ja palveluista. Maakuntien sisäistä saavutettavuutta kuvataan matka-ajalla maakuntakeskukseen sekä sillä, kuinka suuri osa maakunnan väestöstä saavuttaa maakuntakeskuksen alle 30 ja 60 minuutissa. Maakuntien välistä saavutettavuutta havainnollistetaan maakuntakeskusten välisillä matka-ajoilla. 

Kansainvälistä saavutettavuutta kuvataan matka-ajalla Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sillä, kuinka suuri osa väestöstä saavuttaa Helsinki-Vantaan lentoaseman alle kolmessa tunnissa. 

Tarkasteluissa on analysoitu matka-aikoja maakuntakeskuksiin tai muihin yli 50 000 asukkaan keskuksiin, joita ovat Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. Lisäksi on analysoitu matka-ajat Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Matka-aika lähimpään maakuntakeskukseen henkilöautolla ja joukkoliikenteellä

Liikenne 12 -suunnitelmassa alueiden sisäistä saavutettavuutta halutaan parantaa siten, että elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta tärkeät yhteydet alueelta maakuntakeskuksiin ja muihin tärkeisiin keskuksiin säilytetään ja alle tunnin matka-ajan päässä maakuntakeskuksesta olevien ihmisten määrä kasvaa. 

Matka-aikoja lähimpään eli nopeimmin saavutettavaan maakuntakeskukseen on tarkasteltu sekä henkilöautolla että joukkoliikenteellä. Matka-aika on laskettu sellaisille (1*1 km) ruuduille, joissa on yksi asukas tai yksi työpaikka.

Kuva 1 esittää matka-ajan henkilöautoilla lähimpään maakuntakeskukseen. Kartasta nähdään, että matka-ajat maakuntakeskuksiin henkilöautolla ovat melko samankaltaisia eri puolella Suomea. Keskusten ympärillä oleva alle tunnin matka-aikaa kuvaava vyöhyke on kaikkialla Suomessa samankaltainen. 

Kartasta tulee ilmi myös Suomen aluerakenteen erot. Esimerkiksi Etelä-Suomessa alueet, joilta on alle tunnin matka lähimpään maakuntakeskukseen, ovat alueellisesti suhteellisen laajoja. Tämä johtuu siitä, että useat maakuntakeskukset ja muut yli 50 000 asukkaan keskukset ovat sijoittuneet Etelä-Suomessa lähelle (km) toisiaan.

Kartasta havaitaan myös tieverkon laadun ja siihen liittyvien nopeusrajoitusten vaikutus maakuntakeskusten saavutettavuuteen henkilöautolla. Keskeisten valtateiden läheisyydessä esiintyy hyvä saavutettavuus henkilöautolla.

Suomen kartalla matka-aika lähimpään maakuntakeskukseen henkilöautolla
Kuva 1. Matka-aika lähimpään maakuntakeskukseen henkilöautolla (minuuttia).

Kun tarkastellaan maakuntakeskusten saavutettavuutta joukkoliikenteellä, saadaan varsin erilaisia tuloksia. Kuva 2 esittää joukkoliikenteen matka-aikoja lähimpään maakuntakeskukseen tai muuhun yli 50 000 asukkaan keskukseen. 

Joukkoliikenteellä voi samassa ajassa, esimerkiksi alle 30 minuuttia, saavuttaa maakuntakeskukset merkittävästi suppeammilta alueilta kuin henkilöautolla. Täten lähin maakuntakeskus on joukkoliikenteellä saavutettavissa heikommin kuin henkilöautolla. Käytännössä vain tarkasteltujen keskusten keskustavyöhyke on sellainen, josta matka-ajat joukkoliikenteellä ovat alle puoli tuntia. 

Alueet laajenevat hieman, kun tarkastellaan alueita, jotka joukkoliikenteellä voi saavuttaa alle tunnissa. Maakuntakeskuksen voi saavuttaa alle tunnin sisällä joukkoliikenteellä keskeisten linja-autoliikenteen yhteysvälien varrelta tai raideliikenteen asemanseutujen varrelta.

Kuvassa Suomen kartalla matka-aika lähimpään maakuntakeskukseen joukkoliikenteellä minuuteissa
Kuva 2. Matka-aika lähimpään maakuntakeskukseen joukkoliikenteellä (min).

Osuus väestöstä, joka saavuttaa lähimmän maakuntakeskuksen 30 ja 60 min matka-ajassa henkilöautolla ja joukkoliikenteellä

Mittarilla tarkastellaan sitä, kuinka monta asukasta voi potentiaalisesti saavuttaa tarkastellun keskuksen alle 30 min ja 60 min matka-aikana henkilöautolla ja joukkoliikenteellä. Tarkastelut esitetään kuvassa 3. 

Väestöstä 67 % voi saavuttaa lähimmän maakuntakeskuksen tai muun yli 50 000 asukkaan keskuksen alle puolessa tunnissa henkilöautolla. Kaikkiaan 90 % väestöstä saavuttaa henkilöautolla lähimmän maakuntakeskuksen alle tunnin matka-ajalla. Tästä näkökulmasta katsottuna maakuntakeskusten saavutettavuus henkilöautolla on koko maan keskiarvona varsin hyvä. 

Sen sijaan joukkoliikenteellä väestöstä vain 19 % voi saavuttaa lähimmän maakuntakeskuksen tai muun yli 50 000 asukkaan keskuksen alle puolessa tunnissa. Maakuntakeskusten saavutettavuus joukkoliikenteellä on merkittävästi korkeampi, kun matka-aikarajaksi asetetaan tunti. Tällöin 61 % väestöstä saavuttaa joukkoliikenteellä lähimmän maakuntakeskuksen alle tunnin matka-ajalla. Maakuntakeskusten potentiaalinen saavutettavuus joukkoliikenteellä on selvästi heikompi kuin henkilöautolla, mutta kohtuullisen hyvä alle tunnin matkoilla.  

Suomessa on monta sellaista aluetta, joista matka-aika lähimpään maakuntakeskukseen tai yli 50 000 asukkaan keskukseen on yli 90 minuuttia henkilöautolla tai joukkoliikenteellä. Alueilla, joista matka-aika maakuntakeskukseen on henkilöautolla yli 90 minuuttia, asuu 3 % väestöstä ja vastaavasti joukkoliikenteellä 21 % väestöstä. 

Kuvassa Suomen kartalla alueet, joilla matka-aika maakuntakeskuksiin henkilöautolla on alle 30 min, 30-59 min, 60-89 min ja yli 90 min.
Kuva 4. Alueet, joilla matka-aika maakuntakeskuksiin henkilöautolla on alle 30 min, 30-59 min, 60-89 min ja yli 90 min.
Kuvassa Suomen kartalla alueet, joilla matka-aika maakuntakeskuksiin joukkoliikenteellä on alle 30 min, 30-59 min ja 60-89 min.
Kuva 5. Alueet, joilla matka-aika maakuntakeskuksiin joukkoliikenteellä on alle 30 min, 30-59 min ja 60-89 min. Kaikki alueet, joista matka-aika on yli 90 min näkyvät kartassa turkoosilla.

Matka-aika Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Helsinki-Vantaan potentiaalinen asukassaavutettavuus

Liikenne 12 -suunnitelmassa Suomen ja alueiden kansainvälistä saavutettavuutta pyritään parantamaan. Helsinki-Vantaan lentoaseman toimivuutta ja saavutettavuutta kehitetään kulkumuodosta riippumatta ja alle kolmen tunnin matka-ajan päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta olevien ihmisten osuutta pyritään lisäämään. 

Matka-aika Helsinki-Vantaan lentoasemalle on määritelty nopeimmalla kulkutapayhdistelmällä, jossa henkilöautoa voidaan käyttää joukkoliikenteen, käytännössä kotimaan lentoyhteyksien tai junayhteyksien, liityntäkulkutapana. Lisäksi saavutettavuutta on tarkasteltu erikseen henkilöautolla ja joukkoliikenteellä ml. lentoliikenne. 

Kuvassa 6 esitetään matka-aikoja Helsinki-Vantaalle nopeimmalla mahdollisella kulkumuotoyhdistelmällä. Kuvasta voidaan nähdä, että suuresta osasta Suomea voi potentiaalisesti saavuttaa Helsinki-Vantaan alle kolmen tunnin matka-ajalla eri kulkumuotoja, myös lentoyhteyksiä, hyödyntämällä. Tämä tarkastelutapa ei ole kuitenkaan ottanut huomioon todellista vaihto- ja odotusaikaa tai tarjonnan tiheyttä lentokentillä. Analyysiä kehitetään jatkossa.

Helsinki-Vantaan melko hyvä saavutettavuus valtakunnallisesti johtuu muun muassa maakuntakenttien lentoyhteyksistä. Koska Helsinki-Vantaa on valtakunnallisesti keskeisin kansainvälisten lentoyhteyksien keskittymä, tarkoittaa Helsinki-Vantaan nopea saavutettavuus myös potentiaalisesti hyvää kansainvälistä saavutettavuutta. 

Kuva esittää myös sellaiset alueet, joilta matka-aika on yli kolme tuntia. Tällaisilla alueilla liityntämatkat lähimmälle maakuntakentälle ovat jo itsessään pitkiä (min), jonka johdosta matka-aika Helsinki-Vantaallekin kasvaa.

Kuvassa Suomen kartalla matka-aika Helsinki-Vantaalle (min) nopeimmalla kulkumuotoyhdistelmällä. Ahvenanmaan lentoyhteydet eivät sisältyneet lähtöaineistoon, jonka johdosta saavutettavuus näyttäytyy heikkona.
Kuva 6. Matka-aika Helsinki-Vantaalle (min) nopeimmalla kulkumuotoyhdistelmällä. Ahvenanmaan lentoyhteydet eivät sisältyneet lähtöaineistoon, jonka johdosta saavutettavuus näyttäytyy heikkona.

Seuraavissa kuvissa on esitetty matka-ajat Helsinki-Vantaalle henkilöautolla ja joukkoliikenteellä. Kuvassa 7 esitetään matka-ajat Helsinki-Vantaalle henkilöautolla. Käytännössä eteläinen Suomi ja 67 % väestöstä saavuttaa Helsinki-Vantaan henkilöautolla alle kolmessa tunnissa.

Kuvassa Suomen kartalla matka-aika (min) Helsinki-Vantaan lentoasemalle henkilöautolla.
Kuva 7. Matka-aika (min) Helsinki-Vantaan lentoasemalle henkilöautolla.

Kuvassa 8 esitetään matka-ajat Helsinki-Vantaalle joukkoliikenteellä ml. valtakunnallinen lentoliikenne. Kuvasta 8 näkyy, kuinka Helsinki-Vantaan voi saavuttaa eri puolilta Suomea alle kolmessa tunnissa. Väestöstä 76 % saavuttaa Helsinki-Vantaan nykyisin alle kolmessa tunnissa joukkoliikenteellä ja sisäisillä lentoyhteyksillä.

Suomen kartalla matka-aika minuuteissa Helsinki-Vantaan lentoasemalle joukkoliikenteellä, mukaan lukien lentoliikenne
Kuva 8. Matka-aika (min) Helsinki-Vantaan lentoasemalle joukkoliikenteellä, ml. lentoliikenne.

Matka-aika maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä

Liikenne 12 -suunnitelmassa alueiden välistä saavutettavuutta edistetään niin, että elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä yhteyksiä maakuntakeskusten välillä ja yhteyksiä Helsinkiin ja Helsingistä muualle Suomeen kehitetään. Myös matka-ajat niiden kaupunkien välillä, joilla merkittävää pendelöintiä tai muuta matkustamista, lyhennetään keskimäärin. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun pyritään parantamaan työssäkäynnin kannalta merkittävimmillä yhteysväleillä maakuntakeskusten välillä.

Alueiden välistä saavutettavuutta seurataan tarkastelemalla matka-aikoja maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä henkilöautolla ja joukkoliikenteellä. Lisäksi tarkastellaan joukkoliikenteen ja auton kilpailukykyä suhteessa toisiinsa maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä. 

Kuviossa 1 esitetään matka-ajat henkilöautolla maakuntakeskusten ja muiden yli 50 000 asukkaan keskusten välisillä yhteyksillä matka-aikamatriisina. Matriisissa esitetään matka-ajat keskuksista keskuksiin. Mitä tummempi vihreä väri, sitä pidempi (min) on automatka keskusten välisillä yhteyksillä.

Kuvassa taulukossa matka-ajat minuutteina maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä henkilöautolla
Kuvio 1. Matka-ajat (min) maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä henkilöautolla.

Kuviossa 2 esitetään matka-ajat joukkoliikenteellä maakuntakeskusten ja muiden yli 50 000 asukkaan keskusten välisillä yhteyksillä matka-aikamatriisina. Matriisissa esitetään matka-ajat keskuksista keskuksiin. Mitä tummempi vihreä väri, sitä pidempi (min) on joukkoliikennematka keskusten välisillä yhteyksillä.

Kuvassa taulukossa matka-ajat maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä joukkoliikenteellä.
Kuvio 2. Matka-ajat maakuntakeskusten välisillä yhteyksillä joukkoliikenteellä.

Sekä henkilöautolla että joukkoliikenteellä korostuvat pitkät matkat (min) muista keskuksista esimerkiksi Ouluun tai Rovaniemelle, joihin etäisyydet (km) ovat monista eri keskuksista pitkiä. Matriiseista voi erottaa etelä- ja pohjoissuuntaisten kuin myös itä-ja länsisuuntaisten matkojen kestot (min) tummemmalla värillä. 

Kuviossa 3 esitetään auton ja joukkoliikenteen (pl. lentoliikenne) välisten matka-aikojen ero keskusten välisillä yhteyksillä. Ne yhteysvälit, jotka näkyvät kuviossa sinisellä, ovat sellaisia, joilla henkilöauto on nopeampi. Ne yhteysvälit, jotka taas näkyvät punaisella, ovat sellaisia, joilla joukkoliikenne on nopeampi. 

Henkilöauto on nopeampi kulkumuoto noin 76 % tapauksista. Joukkoliikenne on taas nopeampi 24 % yhteysväleistä. Joukkoliikenteen matka-ajat ovat kilpailukykyisiä autoon verrattuna etenkin sellaisilla pitkillä yhteysväleillä, joilla on mahdollisuus raideliikenteen hyödyntämiseen. 

Kuvassa taulukossa autolla ja joukkoliikenteellä tehtyjen matka-aikojen (minuuttia) välinen ero keskusten välisillä yhteyksillä.
Kuvio 3. Autolla ja joukkoliikenteellä tehtyjen matka-aikojen (min) välinen ero keskusten välisillä yhteyksillä.