Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Rautatiekuljetusten kuljetusmäärät

Tilannekuvassa tarkastellaan rautatiekuljetusten määriä ja -suoritteita. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Rautatiekuljetusten vuosittaiset kuljetusmäärät ovat viime vuosina vaihdelleet 33–41 miljoonan tonnin välillä. Raakapuun ja hakkeen kuljetukset sekä metsäteollisuuden tuotekuljetukset ovat merkittävimmät tavaralajit rautatiekuljetuksissa ja etenkin niissä tapahtuneet muutokset heijastuvat kuljetusmääriin ja suoritteisiin. Venäjän transitoliikenteellä on myös ollut merkittävä rooli rautatiekuljetuksissa ja niiden vaihtelussa. Rautatiekuljetusten kuljetussuorite on viime vuosikymmenien aikana vaihdellut 8–11 miljardin tonnikilometrin välillä ja kuljetusten keskipituus 250–270 kilometrin välillä.

Rataverkolla kuljetusmääriltään vilkkaimmat rataosat ovat ennen Venäjän hyökkäyssotaa sijoittuneet Kaakkois- ja Pohjois-Suomeen. Näillä yhteysväleillä ovat korostuneet metsäteollisuuden ja muiden kuljetusten lisäksi myös Venäjän transitoliikenteen kuljetusten merkitys. Toimintaympäristön muutosten takia transitoliikenteen määrät ovat vähentyneet merkittävästi ja etenkin metsäteollisuuden kuljetukset lisääntyneet. Kokonaisuutena kuljetusmäärät ovat vähentyneet yli 20 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna (Väylävirasto). Kuljetusmääriltään vilkkaimmat rataosat sijoittuvat Kaakkois-Suomeen, vahvoja kuljetusvirtoja löytyy myös pääradalta ja Savon radalta.

Suomen kartalla tavaraliikenteen kuljetusvirrat rataverkolla vuonna 2022. Kuljetusmääriltään vilkkaimmat rataosat sijoittuvat Kaakkois-Suomeen ja Pohjois-Suomeen.
Kuva: Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rataverkolla vuonna 2022 (Väylävirasto).

Venäjän hyökkäyssodalla helmikuussa 2022 on ollut merkittäviä vaikutuksia rautatiekuljetuksiin. Usea venäläinen rautatiekaluston omistaja, osa kuljetettavista tuotteista sekä venäläinen rautatieyritys RZD ovat pakotteiden piirissä. Lisäksi VR Group irtisanoi idän tavaraliikenteeseen liittyvät sopimukset vuoden 2022 lopussa. Tämän seurauksena transitoliikenne, jonka suuruus on muutamana viime vuotena ollut yli 8 miljoonaa tonnia, ja josta suuri osa oli Venäjältä rautateitse tulevaa vientitransitoa, on vähentynyt merkittävästi. Kuljetukset jatkuvat pienimuotoisempana muiden yritysten toimesta.

Transitoliikenteen lisäksi puuraaka-aineen hankinta, joka on ollut yhteensä lähes 10 miljoonan kuutiota, on loppunut Venäjältä. Korvaavaa raaka-ainetta etenkin Itä-Suomen tuotantolaitoksille hankitaan kotimaasta ja myös Itämeren alueelta. Lisäksi Saimaan kanavan kuljetusten loppuminen on siirtänyt reilun miljoonan tonnin vuosittaiset kuljetukset rautateille ja maanteille.

Tilastokeskuksen mukaan kuljetuttujen tonnien määrä on vähentynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 11, toisella noin 31 prosenttia ja kolmannella noin 24 % vuoteen 2021 verrattuna. Kuljetussuorite on vastaavina ajankohtina vähentynyt noin 4, 24 ja 23 prosenttia. Syys-joulukuun aikana rautatiekuljetukset ovat vähentyneet vuoteen 2021 verrattuna erityisesti välillä Vartius–Oulu–Kokkola. Vartiuksen liikenne on pysähtynyt käytännössä kokonaan. Kuljetukset ovat vähentyneet myös Etelä-Suomen transitoliikenteen reiteillä Vainikkalasta Helsingin, Hangon, Uudenkaupungin ja Porin satamiin. Kuljetusmäärät ovat taas kasvaneet etenkin Savon- ja Karjalan radoilla etenkin muuttuneiden raakapuukuljetusten takia. 

Venäjän hyökkäyssodan pitkäaikaisista vaikutuksista Suomen rautatiekuljetuksiin ei ole vielä tarkkaa näkymää. Yritykset ovat sopeuttamassa toimintaansa uudessa tilanteessa ja niihin liittyvien muutosten pysyvyys selviää vasta myöhemmin. 

Valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa (Traficom 2022) on tehty ennuste rautatiekuljetusten kasvusta vuoteen 2060. Liikenne-ennusteet ovat perusennusteita, jotka kuvaavat sitä, mihin kehitys johtaa nykyisillä toimenpiteillä. Niissä ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä. Ennusteen mukaan rautatiekuljetusten kokonaismäärä laskee vuonna 2030 noin 31 miljoonaan tonniin noin 40 miljoonasta tonnista (2021). Tämän jälkeen kuljetusmäärissä arvioidaan tapahtuvan vain pieniä muutoksia, mitkä johtuvat erityisesti metsäteollisuuden tavararyhmien stabiileista ennusteista. Metsäteollisuuden kuljetusten osuuden arvioidaan olevan noin ¾ kaikista rautatiekuljetuksista.

Liikenne-ennusteiden lähtökohdissa on merkittäviä epävarmuustekijöitä toimintaympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten takia.

Kuva: Rautatiekuljetusten toteutuneet (1995–2021) ja ennustetut (2022–2060) kokonaistonnit
Kuva: Rautatiekuljetusten toteutuneet (1995–2021) ja ennustetut (2022–2060) kokonaistonnit (Traficom 2022: Valtakunnalliset liikenne-ennusteet).