Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Rautatiekuljetusten kuljetusmäärät

Tilannekuvassa tarkastellaan rautatiekuljetusten määriä ja -suoritteita. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Rautatiekuljetusten määrät ovat viime vuosina vaihdelleet 33–41 miljoonan tonnin välillä. Raakapuun ja hakkeen kuljetukset sekä metsäteollisuuden tuotekuljetukset ovat merkittävimmät tavaralajit rautatiekuljetuksissa. Etenkin niissä tapahtuneet muutokset heijastuvat kuljetusmääriin ja suoritteisiin. Venäjän transitoliikenteellä on myös merkittävä rooli rautatiekuljetuksissa ja niiden vaihtelussa. Rautatiekuljetusten kuljetussuorite on viime vuosikymmenien aikana vaihdellut 8–11 miljardin tonnikilometrin välillä ja kuljetusten keskipituus 250–270 kilometrin välillä.

Rataverkolla kuljetusmääriltään vilkkaimmat rataosat sijoittuvat Kaakkois-Suomeen ja Pohjois-Suomeen. Näillä yhteysväleillä korostuvat metsäteollisuuden ja muiden kuljetusten lisäksi myös Venäjän transitoliikenteen kuljetusten merkitys. Vahvat transitoliikennevirrat Vartiuksen raja-asemalta Kokkolan satamaan sekä Vainikkalasta Hamina–Kotkan satamaan ja myös muun muassa Porin ja Hangon satamiin nostavat merkittävästi näiden rataosien kuljetusmääriä.

Suomen kartalla tavaraliikenteen kuljetusvirrat rataverkolla vuonna 2020. Kuljetusmääriltään vilkkaimmat rataosat sijoittuvat Kaakkois-Suomeen ja Pohjois-Suomeen.
Kuva: Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rataverkolla vuonna 2020 (Väylävirasto).

Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden mukaan rautatiekuljetusten kokonaistonnimäärän arvioidaan kasvavan perusennusteessa noin 5 % vuosina 2017–2030. Merkittävin kasvu syntyy transitoliikenteestä, raakapuun ja hakkeen sekä kemikaalien kuljetuksista. Vuoteen 2050 mennessä kokonaiskuljetusmäärän arvioidaan perusennusteessa hiukan vähenevän pääasiassa paperin ja kartongin sekä niiden tuotantoon sidoksissa olevan raakapuun kuljetusten vähenemisen takia. Perusennusteessa ei huomioida kaikkia potentiaalisia teollisuuden investointeja, jotka toteutuessaan voivat synnyttää merkittävää uutta kuljetuspotentiaalia tietyille rataosille. Tästä yhtenä esimerkkinä voi mainita Metsägroupin tekemän investointipäätöksen biotuotelaitoksen rakentamisesta Kemiin, joka lisää merkittävästi kuljetusmääriä myös rataverkolla. Tosin myös tehtaiden lakkauttamisella voi olla rautatiekuljetuksia vähentävä vaikutus.

Kaaviossa rautatiekuljetusten toteutuneet (1990–2017) ja ennustetut (2017–2050) kokonaistonnit
Kuva: Rautatiekuljetusten toteutuneet (1990–2017) ja ennustetut (2017–2050) kokonaistonnit (Valtakunnalliset liikenne-ennusteet).