Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Maanteiden pääväylien ja päätieverkon nopeusrajoitukset

Mittarilla seurataan pääväyläasetuksen kriteerien sekä pitkämatkaisen liikenteen tasaisen matkanopeuden toteutumista pääväylien palvelutasoluokissa I ja II. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 –seurantamittarin kehitystä arvioidaan seuraavassa päivityksessä

Pääosa pääväylistä täytti vuonna 2020 pääväyläasetuksen mukaiset kriteerit. Vain noin 5 % pääväylien tiekilometreistä ei täytä luokan I tai II palvelutasovaatimusta. Pääväyläasetuksen nopeusrajoituksista poikkeamisten syyt ovat pääosin liikenneturvallisuuteen perustuvia. 

Pääväyläasetuksen mukaan tienpitäjän on huolehdittava maanteiden pääväylien riittävän palvelutason ylläpitämisestä huomioiden kunkin maantien liikenteellinen merkitys. Näihin pääväyliin kuuluvat tiet luokitellaan palvelutasoluokkiin I ja II niiden liikenteellisen merkityksen perusteella 

Tason I pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h. Moottoriteillä nopeusrajoituksen on oltava 120 km/h. Tason II pääväylillä tienpitäjän on turvattava alueelliset olosuhteet huomioon ottaen pitkämatkaiselle liikenteelle mahdollisimman tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h.  

Pääosa pääväylistä täyttää pääväyläasetuksen mukaiset kriteerit. Vain noin 5 % pääväylien tiekilometreistä luokissa I ja II ei täytä palvelutasovaatimusta. Pääväyläasetuksen nopeusrajoituksista poikkeamisten syyt ovat pääosin liikenneturvallisuuteen perustuvia. Taajamien kohdilla on usein laskettu nopeusrajoitusta esimerkiksi liittymätiheyden tai ympäristösyiden (kuten melu- tai lähipäästöjen) vuoksi. 

Moottoriteillä tyypillisin syy poikkeamiseen on sijainti kaupunkiympäristössä ja/tai uusi kapea moottoritien poikkileikkaus eli mo-poikkileikkaus. Sijaintia kaupunkiympäristössä voidaan pitää asetuksen mukaisena poikkeamisena ja pysyväisluonteisina. Kapea mo-poikkileikkaus ei mahdollista 120 km/n nopeusrajoitusta, koska ajoratojen välissä oleva kaide ei kestä törmäystä tuolla nopeudella, joten peruste alemmalle nopeusrajoitukselle on liikenneturvallisuus. Kapeiden 4-kaistaisten poikkileikkausten toteuttamisen peruste on ollut yhteiskuntatalous. 

Palvelutasovaatimusten poikkeamat vuonna 2020

Nopeusrajoitus 120 km/h
Tie-km, jotka eivät täytä palvelutasovaatimusta274 km
%-osuus tie-km, joka ei täytä palvelutasovaatimusta5,0 %
Tierekisterin tieosien lukumäärä, jotka eivät täytä palvelutasovaatimusta60 kpl
Nopeusrajoitus 80 km/h
Tie-km, jotka eivät täytä palvelutasovaatimusta288 km
%-osuus tie-km, joka ei täytä palvelutasovaatimusta5,3 %
Tierekisterin tieosien lukumäärä, jotka eivät täytä palvelutasovaatimusta255 kpl