Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Eurooppalaiset ja riippumattomien tuottajien tuottamat audiovisuaaliset ohjelmat

Eurooppalaisia ja riippumattomien eurooppalaisten tuottajien tuottamia TV-ohjelmia tarkastellaan toiminnan harjoittajittain ja televisiokanavittain sekä verrataan toteumia lain asettamiin vaatimuksiin. Eurooppalaisia ohjelmia tarkastellaan myös tilausohjelmapalveluittain ja verrataan toteumia lain niille asettamiin vaatimuksiin. Tiedot kerätään televisiotoiminnan harjoittajilta ja tilausohjelmapalvelun tarjoajilta ja päivitetään joka toinen vuosi. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Sähköisen viestinnän palvelulain mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava suurin osa lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille sekä 19 prosenttia lähetysajastaan eurooppalaisten riippumattomien tuottajien tuottamille ohjelmille. Riippumattomien tuottajien osuuteen laskettavista ohjelmista puolet on oltava viimeisen viiden vuoden aikana tuotettuja. Lähetysaikaan ei lueta aikaa, joka on varattu uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiolähetyksille ja teleostoslähetyksille. Televisiotoiminnan harjoittaja voi eurooppalaisten riippumattomien tuottajien tuottamien ohjelmien osalta vaihtoehtoisesti täyttää velvoitteen varaamalla niille 19 prosenttia ohjelmistobudjetistaan.

Tilausohjelmapalvelun tarjoajan on varattava eurooppalaisille teoksille vähintään 30 prosentin osuus ohjelmaluettelossaan ja varmistettava näiden teosten näkyvyys ohjelmaluettelossaan. Velvoitetta ei sovelleta tilausohjelmapalvelun tarjoajaan, jolla on pieni liikevaihto tai pieni yleisö taikka jos velvoitteen soveltaminen olisi käytännössä mahdotonta tai perusteetonta. Eurooppalaisten teosten osuus tilausohjelmapalvelujen luetteloissa lasketaan nimikkeiden lukumäärän perusteella; jokainen pitkä elokuva ja televisioelokuva vastaa yhtä nimikettä luettelossa, kun taas esimerkiksi televisiosarjojen osalta yksi tuotantokausi vastaa yhtä nimikettä. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kerää televisiotoiminnan harjoittajilta ja tilausohjelmapalvelun tarjoajilta tiedot tuotannon määristä ja raportoi ne joka toinen vuosi EU-komissiolle.

Eurooppalainen tuotanto televisiossa

Riippumaton eurooppalainen tuotanto televisiossa

Eurooppalainen tuotanto tilauohjelmapalveluissa

Selitteet

Televisiotoiminnalla tarkoitetaan audiovisuaalisista ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkuperäistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti

Tilausohjelmapalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa audiovisuaalisia ohjelmia pidetään käyttäjien saatavilla ohjelmista tehdyn ohjelmaluettelon pohjalta

Ohjelmistolla tarkoitetaan audiovisuaalisten ohjelmien tai radio-ohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta

Riippumattomana pidetään sellaista audiovisuaalisten ohjelmien tuottajaa, jonka osakepääomasta yksittäinen audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoaja hallitsee enintään 25 prosenttia tai useampi enintään 50 prosenttia ja joka viimeisen kolmen vuoden aikana on tuottanut enintään 90 prosenttia ohjelmistaan samalle audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajalle.

Eurooppalaisen tuotannon määritelmästä on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksessa audiovisuaalisista palveluista (1245/2014)*.

*Linkki asetukseen löytyy alempaa kohdasta "Muita tietolähteitä ja lisätietoja".