Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Erityisryhmien tyytyväisyys taksiliikenteen palvelutasoon

Tilannekuvassa esitetään Traficomin toteuttamaan palvelutasotutkimukseen perustuvaa tietoa erityisryhmien tyytyväisyydestä taksiliikenteen palveluihin. Tilannekuva päivitetään kahden vuoden välein. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Erityisryhmien tyytyväisyyttä taksiliikenteen palvelutasoon on selvitetty Traficomin selvityksellä vuonna 2022. Tuloksia voidaan osittain verrata vuoden 2018 kyselytutkimuksen tuloksiin. Tuloksia tulkitessa on hyvä huomioida, että vuonna 2022 vastaajamäärä (779) oli vuoden 2018 vastaajamäärää (418) hieman suurempi ja kaikkia vuoden 2022 kysymyksiä ei ollut edeltävässä tutkimuksessa.

Erityisryhmien tyytyväisyys taksipalveluiden laatuun kokonaisuutena on hieman parantunut vuonna 2022 vuoteen 2018 verrattuna.

Palvelutasotutkimuksen perusteella taksilla matkustaneista erityisryhmään kuuluvista vastaajista noin puolet on antanut hyvän tai erittäin hyvän arvosanan taksin saatavuudelle kotipaikkakunnalla. Noin neljännes vastaajista on antanut arvosanaksi huonon tai erittäin huonon. Tulokset eivät ole merkittävästi muuttuneet vuosien 2018 ja 2022 välillä, vain pientä kasvua tyytyväisten joukossa.

Noin puolet vastaajista on kokenut haasteita taksin tilaamisessa tai tarvitsemansa palvelun saatavuudessa. Kyselyn perusteella vastaajat ovat kohdanneet haasteita hieman vähemmän vuonna 2022 kuin vuonna 2018.

Tyytyväisyys kuljettajan toimintaan ja kalustoon liittyen

Taksilla matkustaneiden erityisryhmien vastaajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä taksinkuljettajien toimintaan. Yli puolet vastaajista on ollut melko tai erittäin tyytyväisiä taksinkuljettajan toimintaan kaikissa osa-alueissa. Eniten tyytymättömyyttä on ollut kuljettajan kykyyn avustaa matkan aikana sekä ajotavan turvallisuuteen.

Vastaajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä myös taksiautoon liittyviin seikkoihin, kuten siisteyteen ja kuntoon sekä turvavarusteisiin ja sisätilojen mittoihin.

Kokemus turvallisuudesta

Erityisryhmien edustajat ovat kyselyn perusteella valtaosin tyytyväisiä taksiliikenteen turvallisuuteen kotipaikkakunnalla. Huonon tai erittäin huonon arvosanan ovat antaneet vuonna 2022 vajaa kymmenen prosenttia vastaajista. Tilanne ei näytä merkittävästi muuttuneen vuosien 2018 ja 2022 välillä. Suurimpina heikennyksinä turvallisuuteen pidetään riskiä jäädä ilman avustamista, huijatuksi tulemista tai että esteettömän ajoneuvon turvallisuus on puutteellinen. Pääosalla vastaajista ei ole ollut ongelmia turvallisuuden kanssa, kuitenkin 29 %lla oli ollut.

Tiedon saanti taksipalvelua tilattaessa on parantunut hieman yleisesti, mutta suurimmat haasteet liittyvät edelleen häiriötilanteisiin eli kyydin saatavuusongelmiin sekä erityispalveluihin. Puolet vastaajista ei ole tarvinnut matkan hinnoittelusta tietoa, mikä viitannee siihen, että yhteiskunta on vastannut matkan kustannuksista. Hintatietoa tarvinneista noin puolet on saanut riittävästi tietoa hintaan liittyen ja puolet ei. Ne, jotka eivät saaneet tietoa riittävästi hinnasta, kokivat että hinnasta ei annettu etukäteen kaikkea tietoa.