Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvat ja seurantamittaristo ovat osa liikennejärjestelmätyötä.

Liikennejärjestelmäanalyysin rakentaminen on aloitettu vuonna 2020 liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta. 

Tilannekuviin pääset tästä

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenneverkon strateginen tilannekuva koostuu maantieliikenteen, raideliikenteen, vesiliikenteen, liikenteen solmupisteiden, valtion verkon ulkopuolisten liikenneverkkojen sekä liikenneverkon erityisteemojen osioista.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteesta ja seuraavan 12 vuoden aikana. Tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkkoa, joka jakaantuu rataverkon, maantieverkon ja vesiväyläverkon tarkasteluun. Lisäksi tarkastellaan yksityisteitä, katuverkkoa, kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria, joukkoliikenneterminaaleja ja asemia, liityntäpysäköintiä, satamia, lentoasemaverkostoa, rajanylityspaikkoja sekä solmupisteiden esteettömyyttä.

Liikennepalveluiden tilannekuva

Liikennepalveluiden tilannekuva on kokonaiskuva liikennepalveluiden tilanteesta. Sen kautta saat tietoa joukkoliikennepalveluista ja niiden esteettömyydestä, lippu-, maksu ja informaatiopalveluista, tavaraliikenteen palveluista, muista liikkumispalveluista ja taksipalveluista. Tilannekuvassa tarkastellaan mm. palvelujen tarjontaa ja -kysyntää, julkisen liikenteen rahoitusta ja liikennepalveluiden markkinoita.

Saavutettavuuden ja liikkumisen tilannekuva

Liikennejärjestelmän saavutettavuus voidaan määritellä helppoudeksi, jolla henkilöt ja yritykset tavoittavat tarvitsemansa palvelut ja toiminnot. Helppouden määrittää se, kuinka nopeasti ja edullisesti määränpäähän pääsee. Tilannekuvassa on tarkasteltu saavutettavuutta sekä infrastruktuurin laadun, liikenne- ja viestintäverkkojen peittävyyden sekä toimintojen saatavuuden näkökulmasta.

Liikenneturvallisuuden tilannekuva

Liikenneturvallisuuden tilannekuva kokoaa kattavat tiedot tieliikenteen, vesiliikenteen, raideliikenteen ja ilmailun turvallisuustilanteesta. Tilannekuvissa tarkastellaan eri liikennemuotojen turvallisuutta mm. onnettomuus-, poikkeama- ja vaaratilanteiden kautta.

Liikenteen automaation tilannekuva

Liikenteen automaatio on voimakkaasti kehittyvä alue ja eri liikennemuodoissa on lukuisia automaation käyttötapauksia ja niissä erilaisia automaatiotasoja ja -toimintoja. Tilannekuvassa käsitellään tieliikenteen, vesiliikenteen, raideliikenteen ja miehittämättömän ilmailun automaation nykytilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja kehitysnäkymiä. Aihe on laaja ja tilannekuvaan on pyritty tuomaan liikennejärjestelmän kannalta tärkeitä näkökulmia.

Liikenteen ympäristön tilannekuva

Liikenteen ympäristövaikutusten tilannekuva kokoaa tietoa eri liikennemuotojen ja kulkuneuvojen ympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Kaikkien liikennemuotojen päästöjä pyritään vähentämään lisäämällä muun muassa vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämistä fossiilisten polttoaineiden sijaan sekä suosimalla joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Tilannekuvassa tarkastellaan liikenteen ympäristövaikutuksia mm. vaihtoehtoisten käyttövoimien, päästöjen ja rekisteritietojen kautta. Tilannekuva täydentyy vuoden 2023 aikana.

Liikenne 12 -seurantamittaristo

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa liikennejärjestelmäanalyysiä. Seurantaa varten on luotu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantamittaristo, johon on koottu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavia keskeisiä mittareita.

Toimintaympäristön tilannekuva

Toimintaympäristön tilannekuvassa tarkastellaan liikennejärjestelmään keskeisesti vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia. Toimintaympäristöä analysoidaan neljän teeman kautta: liikennejärjestelmä osana alue- ja yhdyskuntarakennetta, Suomen kansainvälinen saavutettavuus, liikennejärjestelmän ympäristöllinen kestävyys sekä liikenteen palvelujen kehitys. Tilannekuvassa esitetään edellä mainittuihin neljään kokonaisuuteen vaikuttavia keskeisiä muutostekijöitä ja tunnistetaan kehityksen perusura eli kehityspolku, joka muodostuisi, jos nykyisiä päätöksiä ei muutettaisi eivätkä kehitystrendit altistuisi muillekaan muutosvoimille. Lisäksi tarkastellaan parhaillaan havaittavissa olevia uusia kehityssuuntia ja hankkeita, jotka saattavat muuttaa perusuran mukaista kehitystä. Tilannekuvan analyysi perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin.

MAL-seutujen tilannekuva

MAL-seutujen tilannekuvaan on koottu keskeisiä tietoja MAL-kaupunkiseutujen liikkumisen palveluista, verkoista ja tunnusluvuista. Tilannekuvassa tarkastellaan mm. joukkoliikenteen kysyntää ja tarjontaa, uusia liikkumispalveluita, liikenneturvallisuutta, infrastruktuurin kehittämistarpeita, kulkumuotojakaumia, tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään, saavutettavuutta ja liikenne-ennusteita.

Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksia liikennejärjestelmään

Tähän liikennejärjestelmäanalyysin ajankohtaiskatsaukseen on koottu keskeisiä vaikutuksia, joita Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut Suomen liikennejärjestelmään.

Päivitetty