Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Resident satisfaction with the transport system and travel chains

The page contains an examination of resident satisfaction with transport circumstances in general and mobility in the residents’ own area of residence. The data are updated every other year. The information is produced by the Finnish Transport and Communications Agency Traficom. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

Tyytyväisyyden seuranta

Kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin seurataan joka toinen vuosi tehtävillä kyselytutkimuksilla. Tutkimuksessa tiedustellaan tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin yleensä sekä erikseen tyytyväisyyttä liikkumiseen omalla asuinalueella ja pitkillä matkoilla (yli 100 km). Voit tutustua tarkemmin kaikkiin aiempiin tehtyihin tutkimuksiin niiden verkkosivuilla (External link).

Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin yleensä

Matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen kokonaisuutena ollaan varsin tyytyväisiä (arvosana 3,8). Vastanneista lähes kolme neljästä on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Tyytyväisyys on korkeampaa suurilla kaupunkiseuduilla, kun taas alle 20 000 asukkaan kunnissa ollaan hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä.

Työ- ja opiskelumatkojen olosuhteisiin omalla asuinseudulla ollaan melko tyytyväisiä (arvosana 3,6). Tyytyväisyys on korkea suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, mutta pienemmillä kaupunkiseuduilla ja kunnissa tyytyväisyys on vähäisempää. Erityisen tyytyväisiä ollaan matka-ajan ennakoitavuuteen. Tyytymättömyyttä puolestaan herättävät kulkutavan valinnan mahdollisuus ja eri kulkutapojen yhteentoimivuus.

Muiden kuin työ- ja opiskelumatkojen (esim. asiointi, harrastus) olosuhteisiin omalla asuinseudulla ollaan myös melko tyytyväisiä (arvosana 3,6). Muidenkin matkojen osalta tyytyväisyys on korkeinta suurimmilla kaupunkiseuduilla ja matalinta pienemmillä. Tyytyväisyys eri palvelutason osatekijöihin on vastaava kuin työ- ja opiskelumatkoilla.

Tyytyväisyys pitkien yli 100 kilometrin matkojen olosuhteisiin (arvosana 3,6) on samaa tasoa asuinalueiden kanssa. Eri alueiden välinen vaihtelu on saman suuntainen kuin asuinalueiden matkoilla, kuten myös tyytyväisyys eri palvelutason osatekijöihin.

Tyytyväisyys liikkumiseen omalla asuinseudulla

Kansalaisilta kysyttiin tyytyväisyyttä liikkumisen olosuhteisiin ja palvelutasotekijöihin omalla alueella kulkutavoittain. 

Jalankulun olosuhteisiin kansalaiset ovat melko tyytyväisiä (arvosana 3,8). Tyytyväisyys on korkeampaa suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, kun taas pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa ollaan hieman vähemmän tyytyväisiä. Jalankulkureittien määrä, jatkuvuus ja yhdistävyys saavat korkeimmat tyytyväisyysarvosanat. Eritystä tyytymättömyyttä herättää kuitenkin reittien kunnossapito talvella. 

Tyytyväisyys pyöräliikenteen olosuhteisiin on myös melko korkea (arvosana 3,5). Myös pyöräliikenteen olosuhteisiin ollaan tyytyväisimpiä suurilla kaupunkiseuduilla. Tyytyväisimpiä ollaan pyöräväylien määrään, liikkumisen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Heikoimmat tyytyväisyysarvosanat saavat pyöräväylien kunto, opastus ja viitoitus sekä pyöräväylien talvikunnossapito.

Oman asuinseudun joukkoliikennepalveluihin ollaan melko tyytyväisiä (arvosana 3,1), kuitenkin hieman tyytymättömämpiä kuin jalankulun tai pyöräliikenteen olosuhteisiin. Korkein tyytyväisyys painottuu selvästi suuriin kaupunkeihin, kun taas pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa palveluihin ollaan selvästi tyytymättömiä. Tyytyväisimpiä ollaan kulkuyhteyksiin pysäkille, tiedon saantiin ja turvallisuuteen. Eniten tyytymättömyyttä koetaan linjojen ja reittien sopivuudesta, iltojen ja viikonloppujen aikatauluista sekä häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottamisesta.

Kansalaiset ovat melko tyytyväisiä myös henkilöautolla liikkumisen olosuhteisiin omalla asuinseudullaan (arvosana 3,4). Tyytyväisyys henkilöautoilun olosuhteisiin on samaa tasoa koko maassa pois lukien alle 20 000 asukkaan kunnat, joissa tyytyväisyys on selvästi muita alueita matalampaa. Tyytyväisiä ollaan liikkumisen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, kun taas katujen ja teiden kunto sekä kunnossapito talvella saavat huonoimmat tyytyväisyysarviot.

Oman asuinalueen taksipalveluihin (arvosana 3,4) ollaan yhtä tyytyväisiä kuin henkilöautoilun olosuhteisiin. Tyytymättömyys taksipalveluihin on suurinta pääkaupunkiseudulla. Erityisesti tyytymättömyys turvallisuudentunteeseen ja palveluiden laatuun on heikentynyt. 
Kysyttäessä oman asuinseudun liikkumismahdollisuuksien ja -palveluiden kehittämisestä nousevat useimmin esiin joukkoliikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn reitit ja olosuhteet. 

Tyytyväisyys liikkumiseen pitkillä matkoilla (yli 100 km)

Pitkien matkojen osalta kyselyyn vastanneet arvioivat olevansa melko tyytyväisiä liikkumisen olosuhteisiin: henkilöauto- ja junaliikenne saivat arvosanan 3,6, linja-autoliikenne 3,5 ja lentoliikenne 3,4. Henkilöautoilussa ollaan tyytyväisiä liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, mutta tyytymättömiä teiden ja katujen kuntoon. Junaliikenteessä tyytymättömyyttä herättää lippujen hinnoittelu, kun taas tyytyväisiä ollaan tarjottuihin yhteyksiin ja tiedon saantiin sekä turvallisuuteen. Linja-autoliikenteessä tyytyväisiä ollaan aikataulussa pysymiseen ja turvallisuuteen. Vähiten tyytyväisiä ollaan aikatauluihin sekä paikallisyhteyksiin ja pysäköintiin asemilla. Myös lentoliikenteessä paikallisyhteydet asemille sekä lippujen hinnoittelu herättävät tyytymättömyyttä. Sen sijaan tyytyväisyys turvallisuuteen ja tiedon saantiin on korkealla tasolla.