Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

Demand for public transport services

Demand for public transport services: This situational picture provides information about the demand for public transport services in Finland, the development thereof and the impacts of the COVID-19 pandemic on passenger numbers. The data are updated with a delay of approximately one year from the end of the statistical year. The information is produced by the Finnish Transport and Communications Agency Traficom. The information is part of the situational picture of Finnish transport services. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

Joukkoliikenteen kokonaiskysyntä

Tilannekuva kokoaa nykytilannekuvausta joukkoliikenteen kysynnästä ja sen kehittymisestä sekä koronapandemian vaikutuksista matkustajamääriin. Tiedot päivitetään noin vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä ja niiden tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Rautatieliikenteen matkustajamäärät

Lähiliikenne palvelee lähtökohtaisesti lyhyempiä arjen matkoja, joita tehdään useasti, ja kaukoliikenne pidempimatkaista liikennettä. Matkustajavolyymit lähiliikenteessä ovat sen vuoksi selvästi suuremmat kuin kaukoliikenteessä. Rautateiden matkustajamäärät kasvoivat 2010-luvun puolivälin jälkeen vuosittain ennen koronapandemiaa. Rautatieliikenteen kokonaismatkustajamäärien ja lähiliikenteen vähenemä koronapandemian johdosta vuonna 2020 oli noin 36 % verrattuna vuoteen 2019. Kaukoliikenteessä vähenemä oli 45 %.

Kuvassa Suomen kartalla kaukoliikenteen matkat rataosittain vuosina 2019 ja 2022
Kuva: Kaukoliikenteen matkat rataosittain vuosina 2019 ja 2020. Lähde: Rautatietilasto, Väylävirasto

Linja-autoliikenteen matkustajamäärät

Linja-autoliikenteen matkustajamäärät ovat vaihdelleet vuosittain 345–365 miljoonan välillä ennen koronapandemiaa. Matkustajista valtaosa matkusti toimivaltaisten viranomaisten järjestämässä liikenteessä. Kaukoliikenteessä, joka toimii täysin markkinaehtoisesti, matkustajamäärät ovat vaihdelleet vuosittain 8,6–11,5 miljoonan välillä. Tilausliikenteessä matkustajia on ollut vuosittain noin 15–16,5 miljoonaa. 

Koronapandemiasta johtuen matkustajamäärät romahtivat niin säännöllisessä linja-autoliikenteessä kuin matkailuliikenteessä. Vuonna 2020 linja-autoliikenteen matkustajamäärä väheni 37 % edellisvuoteen verrattuna. Etenkin tilausliikenteen ja markkinaehtoisen linja-autoliikenteen tilanne oli haastava. Kaupunkiliikenteen palvelutaso pysyi ennallaan matkustajamäärien putoamisesta huolimatta osaltaan valtion myöntämien koronatukien ansiosta. Kaukoliikenteessä matkustajamäärä väheni vuonna 2020 yli 50 %.

Kaupunkiseutujen matkustajamäärät jäivät vuoden 2021 ennakkotietojen mukaan noin 35 prosenttia alemmaksi kuin ennen koronaa. Eri kaupungeissa ja alueilla matkustajamäärät vähenivät noin 20-45 %. Palvelutasoa pystyttiin ylläpitämään koronatuilla, mutta viranomaisten järjestämän joukkoliikenteen tilanne on edelleen haastava. Tilanne oli myös haastava tilausliikenteen ja markkinaehtoisen kaukoliikenteen osalta. Koronalla on vaikutuksia julkiseen liikenteen myös edelleen vuonna 2022.

Joukkoliikenneviranomaisten järjestämän liikenteen matkustajamäärät

Joukkoliikenneviranomaisista Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on selvästi suurin. HSL:n liikenteessä on noin 9,5 kertaa enemmän matkustajia kuin seuraavaksi suurimmalla toimivaltaisella viranomaisella Tampereen alueella. Tampereen joukkoliikenteessä matkustajia on noin 1,5 kertaa enemmän kuin Turun joukkoliikenteessä. 

Koronapandemialla on ollut merkittävä suora vaikutus suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen matkustajavolyymeihin. Matkustajamääriin ei ole vaikuttanut niinkään joukkoliikennetarjonta, jota on pidetty yllä matkustajamäärien vähentymisestä riippumatta, vaan koronan aiheuttamat lyhyen aikavälin muutokset ihmisten liikkumistarpeisiin ja -preferensseihin.

Lentoliikenteen matkustajamäärät

Lentoliikenteessä kotimaan lentojen vuosittaiset matkustajamäärät ovat 2010-luvulla olleet 5,5–5,9 miljoonaa ennen koronapandemiaa. Kansainvälisessä liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat selvästi ennen pandemiaa. Koronapandemian seurauksena lentoliikenteen matkustajamäärät romahtivat. Vuonna 2020 kaikkien matkustajien määrä väheni peräti 75 % edellisvuodesta. Sama kehitys jatkui myös vuonna 2021, jolloin matkustajamäärät tippuivat edelleen 16 % vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 matkustajamäärä oli näin ollen 79 % vuoden 2019 vastaavaa matkustajamäärää pienempi. Alkuvuonna 2022 matkustajien määrä on lähtenyt palautumaan niin kotimaan kuin ulkomaan matkustajien osalta.