Strategisk lägesbild över trafiknätet

Den strategiska lägesbilden över trafiknätet är en sammanfattning av de största utmaningarna i fråga om transportnätet och de viktigaste knutpunkterna i det när det gäller hela transportnätets funktion i nuläget och under de kommande tolv åren.
Sök innehåll i ämnet
Den strategiska lägesbilden över transportnätet består av avsnitten för landsvägstrafiken, spårtrafiken, sjötrafiken, trafikens knutpunkter, trafiknät utanför statens nät samt specialteman för trafiknätet.

Det världspolitiska lägets inverkan på transportsystemet

Denna aktuella översikt över transportsystemanalysen omfattar sådana centrala konsekvenser som Rysslands attack mot Ukraina har haft på Finlands transportsystem. Uppgifterna har uppdaterats den 8 juni 2022.

Digirata/ETCS och förnyelse av säkerhetsanordningar

I lägesbilden har projektet Digirata/ETCS och förnyelsen av säkerhetsanordningar granskats. Lägesbilden uppdateras i regel två gånger om året. Trafikledsverket ansvarar för att producera informatio...

Servicenivåbrister och investeringsbehov i det övriga huvudvägnätet

I lägesbilden har servicenivåbrister i huvudvägnätet och de viktigaste investeringsbehoven granskats. Den anknytande lägesbilden uppdateras i regel två gånger om året. Trafikledsverket ansvarar för...

Miljöaspekter för järnvägar

I lägesbilden har miljöaspekter för järnvägar granskats. Lägesbilden uppdateras i regel två gånger om året. Trafikledsverket ansvarar för att producera informationen. Uppgifterna är en del av den s...
I lägesbilden beskrivs den militära rörlighetens betydelse för Finlands och Europas säkerhet samt för försörjningsberedskapen som en del av utvecklingen av transportsystemet. Lägesbilden uppdateras...