Lägesbild över trafiksäkerheten

Lägesbilden över trafiksäkerheten samlar in heltäckande uppgifter om vägtrafiksäkerheten, sjötrafiksäkerheten, spårtrafiksäkerheten och luftfartssäkerheten. I lägesbilderna betraktas de olika trafikformers säkerhet.
Sök innehåll i ämnet

Finska fartygs säkerhet

I lägesbilden granskas finska fartygs säkerhet och utvecklingen av den. Uppgifterna uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Säkerhetsläget inom sjöfarten

I statistiken granskas nuläget i och utvecklingen av sjöfartens säkerhet. Uppgifterna uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsver...

Säkerhet inom finskt vattenområde

I lägesbilden granskas säkerhet och utvecklingen av den inom finskt vattenområde. Uppgifterna uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunika...

Vägtrafiksäkerheten i MBT-regioner

På sidan presenteras antalet döda och skadade i vägtrafiken i förhållande till folkmängden i stadsregioner där man ingått avtal mellan kommuner och staten om markanvändning, boende och trafik – så ...