Lägesbild över tillgänglighet

Tillgängligheten granskas i fråga om infrastrukturens kvalitet, trafik- och kommunikationsnätens täckning samt tillgången till funktioner.
Sök innehåll i ämnet

Finländarnas resvanor

Grundläggande information om finländarnas mobilitet samlas in genom den nationella resvaneundersökningen. Informationen används för att förbättra mobilitetsmöjligheterna och trafiksäkerheten samt i...
På sidan granskas medborgarnas nöjdhet med trafikförhållandena i allmänhet och med mobiliteten på egen ort. Informationen uppdateras vartannat år. För produktionen av informationen ansvarar Transpo...
I lägesbilden granskas täckningen för snabba kommunikationsnät med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, i synnerhet i väg- och bannätet. Dessutom innehåller lägesbilden andra kompletterand...

Regionala tillgänglighetsgranskningar

Den regionala tillgängligheten har granskats närmare i fråga om vissa landskapscentrum. Uppgifterna uppdateras vid behov. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsver...