Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Transportsystem

Transportsystemet är en helhet som består av all person- och godstrafik oberoende av trafikform, de trafiknät, kommunikationsförbindelser och uppgifter som betjänar trafiken samt trafiktjänster, trafikmedel och system som styr trafiken. Informationen i detta avsnitt består av en uppföljning av målen i den riksomfattande trafiksystemplanen samt lägesbilder över trafikens olika delområden. Informationen om de olika områdena av transportsystemet uppdateras inte i realtid eller i särdeles stor detalj, varför man inte till exempel har inkluderat trafikreglerings- och trafikledningstjänster som ett eget område.

Vägtrafiksäkerheten i MBT-regioner

På sidan presenteras antalet döda och skadade i vägtrafiken i förhållande till folkmängden i stadsregioner där man ingått avtal mellan kommuner och staten om markanvändning, boende och trafik – så ...
I lägesbilden presenteras information om utbud, användning och marknadsläge för stadscyklar. Lägesbilden uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- oc...
I lägesbilden presenteras information om utbud, användning och marknadsläge för kommersiella parkeringstjänster. Lägesbilden uppdateras i regel en gång om året. För produktionen av informationen an...

Säkerhetsläge inom järnvägstrafiken

I lägesbilden sammanställs den senaste situationen för säkerheten inom järnvägstrafiken. Uppgifterna uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikat...