Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Transportsystem

Transportsystemet är en helhet som består av all person- och godstrafik oberoende av trafikform, de trafiknät, kommunikationsförbindelser och uppgifter som betjänar trafiken samt trafiktjänster, trafikmedel och system som styr trafiken. Informationen i detta avsnitt består av en uppföljning av målen i den riksomfattande trafiksystemplanen samt lägesbilder över trafikens olika delområden. Informationen om de olika områdena av transportsystemet uppdateras inte i realtid eller i särdeles stor detalj, varför man inte till exempel har inkluderat trafikreglerings- och trafikledningstjänster som ett eget område.

Tillgången till taxitjänster

Statistiken innehåller uppgifter om tillgången till taxitjänster. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på de uppgifter som samlats in genom datainsamlingen för uppföljningen av taximarknaden och som ...

Utbudet av taxitjänster

Statistiken innehåller uppgifter om utbudet av taxitjänster och utvecklingen av det. Statistiken baserar sig på uppgifterna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms tillståndsregister och Ar...

Årsstatistik över marknaden för taxitrafik

Statistiken innehåller uppgifter om trafikverksamheten för taxiföretag och leverantörer av taxiförmedlingstjänster (i fortsättningen förmedlingscentral). Uppgifterna samlas in från taxiföretagens o...

Prisuppföljning för taxitrafiken

I statistiken ingår Transport- och kommunikationsverket Traficoms uppdaterade taxiprisindex, granskningar av de faktiska prisernas spridning samt prisutvecklingen för tilläggstjänster för grupper m...