Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen
För tillfället består Transportsystemanalysen av indikatorsamlingen Trafik 12, av den strategiska lägesbilden över trafiknätet, av lägesbilden över transporttjänster samt av lägesbilden över mobilitet och tillgänglighet. Under år 2022 blir lägesbilderna över transportsystemsäkerhet, automatisering av transporter och trafikens miljökonsekvenser tillgängliga. Beredningen av omvärldsöversikten börjar hösten 2022 och översikten blir färdig våren 2023.

VAD ÄR DET FRÅGA OM I TRANSPORTSYSTEMANALYSEN?

VAD ÄR DET FRÅGA OM I TRANSPORTSYSTEMANALYSEN?

VAD INNEHÅLLER TRANSPORTSYSTEMANALYSEN?

VAD INNEHÅLLER TRANSPORTSYSTEMANALYSEN?

Strategisk lägesbild över trafiknätet

Den strategiska lägesbilden över trafiknätet är en sammanfattning av de största utmaningarna i fråga om transportnätet och de viktigaste knutpunkterna i det när det gäller hela transportnätets funktion i nuläget och under de kommande tolv åren. I lägesbilden granskas statens trafikledsnät, som är indelat i bannätet, landsvägsnätet och nätverket av vattenvägar. Dessutom granskas enskilda vägar, gatunätet, infrastrukturen för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafikterminaler och -stationer, infartsparkering, hamnar, nätverket av flygplatser, gränsövergångsställen samt tillgänglighet vid knutpunkter.

Lägesbild över trafiktjänster

Lägesbilden över trafiktjänsterna är en helhetsbild av läget för dessa tjänster. Den ger dig information om kollektivtrafiktjänster och deras tillgänglighet, biljett-, betalnings- och informationstjänster samt godstrafikens tjänster. Lägesbilden kommer därtill att kompletteras senare i fråga om taxitjänster, samanvändningstjänster, kombinerade tjänster och minimiservice i fråga om persontransporter. I lägesbilden granskas bland annat utbudet av och efterfrågan på tjänster, finansieringen av kollektivtrafiken och marknaden för trafiktjänster.
Liikenteen palvelut

Lägesbild över tillgänglighet

Med ett transportsystems tillgänglighet avses hur lätt det är för personer och företag att nå de tjänster och funktioner som de behöver. Hur lätt det är bestäms av hur snabb och förmånlig resan till destinationen är. I lägesbilden granskas tillgängligheten i fråga om infrastrukturens kvalitet, trafik- och kommunikationsnätens täckning samt tillgången till funktioner.

Lägesbild över trafiksäkerheten

Lägesbilden över trafiksäkerheten samlar in heltäckande uppgifter om vägtrafiksäkerheten, sjötrafiksäkerheten, spårtrafiksäkerheten och luftfartssäkerheten. I lägesbilderna betraktas de olika trafikformers säkerhet bland annat men hänsyn till olyckor, händelser och tillbud. Lägesbilden byggs upp under år 2022.

Indikatorsamlingen Trafik 12

Uppföljningen av målen för den riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12 är en del av transportsystemanalysen. För att följa upp den riksomfattande trafiksystemplanen har en uppsättning indikatorer skapats. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet.

Det världspolitiska lägets inverkan på transportsystemet

Denna aktuella översikt över transportsystemanalysen omfattar sådana centrala konsekvenser som Rysslands attack mot Ukraina har haft på Finlands transportsystem. Uppgifterna har uppdaterats den 8 juni 2022.

Lägesbilderna och uppföljningsindikatorerna är en del av arbetet med transportsystemet.

Uppbyggandet av transportsystemanalysen inleddes år 2020 med den strategiska lägesbilden över trafiknätet. Målet är att alla viktiga delar av transportsystemet ska finnas med i analysen före slutet av år 2023. Även efter det fortsätter utvecklingen av analysen i samarbete med intressenter.