Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Vad innehåller transportsystemanalysen?

Ta del av innehållet i transportsystemsanalysen

Strategisk lägesbild över trafiknätet

Den strategiska lägesbilden över trafiknätet är en sammanfattning av de största utmaningarna i fråga om transportnätet och de viktigaste knutpunkterna i det när det gäller hela transportnätets funktion i nuläget och under de kommande tolv åren. I lägesbilden granskas statens trafikledsnät, som är indelat i bannätet, landsvägsnätet och nätverket av vattenvägar. Dessutom granskas enskilda vägar, gatunätet, infrastrukturen för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafikterminaler och -stationer, infartsparkering, hamnar, nätverket av flygplatser, gränsövergångsställen samt tillgänglighet vid knutpunkter.

Lägesbild över trafiktjänster

Lägesbilden över trafiktjänsterna är en helhetsbild av läget för dessa tjänster. Den ger dig information om kollektivtrafiktjänster och deras tillgänglighet, biljett-, betalnings- och informationstjänster samt godstrafikens tjänster. Lägesbilden kommer därtill att kompletteras senare i fråga om taxitjänster, samanvändningstjänster, kombinerade tjänster och minimiservice i fråga om persontransporter. I lägesbilden granskas bland annat utbudet av och efterfrågan på tjänster, finansieringen av kollektivtrafiken och marknaden för trafiktjänster.
Liikenteen palvelut

Lägesbild över tillgänglighet och mobilitet

Med ett transportsystems tillgänglighet avses hur lätt det är för personer och företag att nå de tjänster och funktioner som de behöver. Hur lätt det är bestäms av hur snabb och förmånlig resan till destinationen är. I lägesbilden granskas tillgängligheten i fråga om infrastrukturens kvalitet, trafik- och kommunikationsnätens täckning samt tillgången till funktioner.

Lägesbild över trafiksäkerheten

Lägesbilden över trafiksäkerheten samlar in heltäckande uppgifter om vägtrafiksäkerheten, sjötrafiksäkerheten, spårtrafiksäkerheten och luftfartssäkerheten. I lägesbilderna betraktas de olika trafikformers säkerhet bland annat men hänsyn till olyckor, händelser och tillbud.

Lägesbild över automatisering av transporter

Automatisering av transporter är ett område som utvecklas starkt, och inom olika trafikformer finns det flera exempel på automatisering i olika grad och genom olika typer av funktioner. I lägesbilden behandlas nuläget för automatiseringen inom vägtrafiken, sjötrafiken, spårtrafiken och den obemannade luftfarten och vilka faktorer som påverkar nuläget samt utvecklingsperspektiven för det. Ämnet är omfattande och man har strävat efter att tillföra synvinklar som är viktiga med tanke på transportsystemet.
rekkaletka liikenteessä kuvituskuva

Lägesbild över trafikens miljökonsekvenser

Lägesbilden över miljöverkningarna av transporter sammanställer information om vilka faktorer i fråga om olika trafikformer och fordon som påverkar miljön. Man strävar efter att minska utsläppen från alla trafikformer bland annat genom att öka användningen av alternativa drivkrafter i stället för fossila bränslen samt främja kollektivtrafik, gång och cykling. I lägesbilden granskas miljöverkningarna av trafiken bland annat utifrån alternativa drivkrafter, utsläpp och registeruppgifter. Lägesbilden kompletteras under 2023.
automaation vaikutus ympäristöön

Indikatorsamlingen Trafik 12

Uppföljningen av målen för den riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12 är en del av transportsystemanalysen. För att följa upp den riksomfattande trafiksystemplanen har en uppsättning indikatorer skapats. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet.

Lägesbild över verksamhetsmiljön

I lägesbilden över verksamhetsmiljön granskas de förändringar i verksamhetsmiljön som inverkar centralt på transportsystemet. Verksamhetsmiljön analyseras genom fyra teman: transportsystemet som en del av region- och samhällsstrukturen, Finlands internationella tillgänglighet, transportsystemets miljömässiga hållbarhet samt utvecklingen av tjänster för trafiken. Lägesbilden beskriver centrala förändringsfaktorer som påverkar de fyra ovanstående helheterna samt identifieras utvecklingen av det referensscenario, det vill säga den utvecklingsstig som skulle uppstå om de nuvarande besluten inte ändras och om utvecklingstrenderna inte heller exponeras för andra förändringskrafter. Dessutom granskas de nya utvecklingstrender som kan urskiljas som bäst och de projekt som kan ändra referensscenariots utveckling. Analysen av lägesbilden baserar sig på offentligt tillgängliga uppgifter.
Liikenneympäristöä Rautatientorilta

Lägesbild över MBT-regionerna

I lägesbilden över MBT-regionerna sammanställs centrala uppgifter om mobilitetstjänster, nät och nyckeltal i MBT-regionerna. I lägesbilden granskas bland annat efterfrågan och utbudet på kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster, trafiksäkerhet, utvecklingsbehov för infrastrukturen, fördelningar av färdsätt, tillfredsställelse med transportsystemet samt tillgänglighet och trafikprognoser.
Liikennemarkkinat ja eri liikennemuodot kuvituskuva

Det världspolitiska lägets inverkan på transportsystemet

Denna aktuella översikt över transportsystemanalysen omfattar sådana centrala konsekvenser som Rysslands attack mot Ukraina har haft på Finlands transportsystem.

Lägesbilderna och uppföljningsindikatorerna är en del av arbetet med transportsystemet.

Uppbyggandet av transportsystemanalysen inleddes år 2020 med den strategiska lägesbilden över trafiknätet. Målet är att alla viktiga delar av transportsystemet ska finnas med i analysen före slutet av år 2023. Även efter det fortsätter utvecklingen av analysen i samarbete med intressenter.