Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

This metric is used to monitor the development of the regional coverage of Finland’s transport network. The metric is based on the proportion of the national or regional population that can access a stop, station or terminal of the mode of transport being examined within a pre-determined time limit. The source data consist of Statistics Finland’s Transport Network Coverage statistics. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Liikenneverkon peittävyys pysyi vuoden 2019 tasolla vuonna 2020. Suurimmat muutokset tapahtuivat lentokenttien ja rautatieasemien peittävyydessä maakunnittain tarkastellen. 

Liikenneverkon peittävyyttä tarkastellaan eri liikennemuotojen osalta tutkimalla sitä, kuinka suuri osa väestöstä saavuttaa liikennemuodon annetuilla kriteereillä. Tarkastelu esittää keskimääräisen näkemyksen liikennemuotojen käytön mahdollisuuksista. 

Tarkastelussa käytetään väestön sijaintia kuvaavana aineistona neliökilometrin kokoisia tilastoruutuja ja liikennemuotojen liityntäpisteitä kuvaavana aineistona lentokenttiä, satamia, rautatieasemia, joukkoliikenteen pysäkkejä, pääväylien risteyksiä ja kevyenliikenteen väyliä sekä taajamatietoa. Liikennöintitietoja hyödynnettiin ainoastaan lentokenttien osalta, joiden tiedot ovat koronapandemiaa edeltävältä ajalta alkuvuodesta 2020. 

Tarkasteluissa eri kohteille on asetettu aikarajat, jonka sisällä matka-ajan tulisi olla, jotta liikenneverkon voidaan sanoa peittävän kyseessä olevan ruudun. Aikarajat ovat seuraavat:  

AIKARAJAT

Tiestön pääväylä15 minuuttia autolla
Raitiovaunu- ja linja-autopysäkit15 minuuttia autolla 
Lentokentät3 tuntia autolla
Rautatieasemat30 minuuttia autolla
Satamat2 tuntia autolla

Kävelyn ja pyöräliikenteen väylien katsottiin peittävän ruudun, jos väylä sijaitsi tilastoruudussa tai jos tilastoruutu sijaitsi Suomen ympäristökeskuksen aineiston mukaisella taajama-alueella.

Liikenneverkon peittävyys pysyi lähes vuoden 2020 tasolla vuonna 2021. Satamien, rautatieasemien, lähiliikenteen pysäkkien sekä kevyen liikenteen väylien peittävyys kasvoi ja kaukoliikenteen pysäkkien sekä tieliikenteen pääväylien peittävyys laski vuoteen 2020 verrattuna. Lentokenttien peittävyys pysyi lähes ennallaan.

Kaikkien lentokenttien peittävyys valtakunnallisesti on pysynyt lähes ennallaan vuonna 2021. Satamien peittävyys valtakunnallisesti on kasvanut 0,4 prosenttiyksikköä ja tieliikenteen pääväylien peittävyys laskenut 0,4 prosenttiyksikköä. Kävelyn ja pyöräliikenteen väylien peittävyys on puolestaan kasvanut 6,6 prosenttiyksikköä ja rautatieasemien peittävyys on kasvanut reilun prosenttiyksikön.  

Kaukoliikenteen pysäkkien peittävyys on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä ja lähiliikenteen pysäkkien peittävyys on kasvanut 2 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna. Pysäkkien peittävyyttä mitataan ainoastaan pysäkkien sijainnilla ja pysäkille määritellyn ominaisuustiedon avulla. Liikennöintitietoja ei ole pysäkkien tapauksessa otettu huomioon. 

Liikennöityjen lentokenttien ja rautatieasemien peittävyys 

Kun tarkastellaan liikennöityjen lentokenttien ja rautatieasemien peittävyyttä, näyttävät tulokset hieman erilaisilta.  

Ulkomaan ja kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on laskenut valtakunnan tasolla 16 prosenttiyksikköä vuoden 2020 tasosta. Pelkkää ulkomaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on puolestaan kasvanut valtakunnan tasolla 40 prosenttiyksiköllä. Suuria muutosprosentteja selittävät pääasiassa lentokentillä tapahtuneet liikennöintimuutokset. Pelkkää kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on laskenut yhden prosenttiyksikön. 

Myös liikennöityjen rautatieasemien peittävyydessä on tapahtunut muutoksia. Vilkasliikenteisten rautatieasemien (yli 25 lähtöä päivässä) peittävyys kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä, rautatieasemien, joista lähtee päivittäin 6–24 lähtöä, peittävyys kasvoi 11,3 prosenttiyksikköä ja harvaan liikennöityjen rautatieasemien (alle 6 lähtöä päivässä) peittävyys kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä

Liikenneverkon peittävyys maakunnittain  

Liikenneverkon peittävyyttä tarkastellaan myös maakunta- ja kuntakohtaisesti eri liikennemuotojen osalta. Kävelyn ja pyöräliikenteen väylät sekä kaukoliikenteen pysäkit ovat parhaiten saavutettavissa kaikissa maakunnissa annetuin kriteerein. Ulkomaan matkustajaliikennettä tarjoavien satamien osalta saavutettavuuden erot ovat maakuntien välillä suurimmat, mikä luonnollisesti johtuu ulkomaan matkustajaliikenteen satamien sijoittumisesta Suomen etelä- ja länsirannikolle.

Kuvassa esitettynä liikenneverkon peittävyys maakunnittain
Kuva: Liikenneverkon peittävyys maakunnissa vuonna 2021 eri liikennemuodoittai