Front Page: Tieto Traficom
Front Page: Tieto Traficom
Menu

This metric is used to monitor the development of bridges that are in poor condition in the Finnish arterial and main road network. These data are part of the performance metrics of Finland’s National Transport System Plan (Liikenne 12) and primarily updated once a year. The information is produced by the Finnish Transport Infrastructure Agency. The information on this page is only available in Finnish for the time being.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden kannalta ei merkittävää muutosta kehityksessä

Päätieverkolla on noin 4900 siltaa. Painorajoitettuja siltoja on maantieverkolla 378 kpl, joista pääosa sijoittuu yhdysteille. Päätieverkolla sen sijaan on vain yksi painorajoitettu silta.

Sillat ovat tieverkon kriittisiä kohteita. Siltojen kunto aiheuttaa enenevässä määrin haasteita elinkeinoelämän kuljetuksille, erityisesti raskaille erikoiskuljetuksille ja muille massakuljetuksille. 

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Painorajoitetun sillan kantavuus ei riitä ajoneuvoasetuksen mukaisille kuormille. Rajoituksella turvataan siltojen turvallinen käyttö ja estetään siltojen ennenaikainen vaurioituminen.  

Maantieverkolla on noin 15 000 siltaa, joista päätieverkolla noin 4900 kpl. Päätieverkon ainoa painorajoitettu silta tällä hetkellä on Inarinjoen Torvikosken silta Suomen ja Norjan rajalla. Kaikki muut painorajoitukset ovat alemmalla tieverkolla, joista suurin osa yhdysteillä.

Tavaraliikenteen painorajoitukset päätieverkolla ELY-keskuksittain 31.12.2021

UUD   30 30
VAR   5611 67
KAS  317  121
PIR  35  37
POS   4750 
KES  13 520
EPO  49 252
POP   65166
LAP 38  40 
Yhteensä 35023383

Huonokuntoisten siltojen määrä 31.12.2023

UUD12635
VAR15533
KAS327
PIR9516
POS12821
KES8123
EPO8126
POP10033
LAP6219
Koko maa860213

Huonokuntoisten siltojen määrä on hitaasti kasvanut, vaikka peruskorjauksiin on panostettu. Huonokuntoisten siltojen lukumäärän oletetaan kasvavan myös jatkossa.